Uslovi i odredbe usluga

USLOVI I ODREDBE ZA USLUGE PRUŽENE ELEKTRONSKIM PUTEM

1. Definicije

 1. Pristupna usluga – pristupna usluga „Telemedi.com Platforma“, koju pružalac usluga pruža elektronskim putem Pacijentima, koja se sastoji od omogućavanja pristupa i organizovanja E-Poseta;
 2. Savetovanje – oblik E-Posete, koju pruža Stručnjak, koja može biti u obliku dijetetskih, psiholoških, koučing, trening saveta itd.;
 3. Sporazumi – Sporazumi za pružanje Usluga zaključeni na osnovu Uslova i odredbi;
 4. Asistent – pojedinac koga je odredio Pružalac usluga ili Partner da registruje Pacijente, pruži osnovne informacije putem Hotline o Uslugama, radu informacionog i komunikacionog sistema i dostupnosti Konsultanata, Stručnjaka i Usluga. Asistent će usmeriti poziv Pacijenta ka Konsultantu ili Stručnjaku u skladu sa Uslovima i odredbama i takođe može uspostaviti vezu sa Pacijentom kako bi ga povezao sa Konsultantom ili Stručnjakom;
 5. Konsultant – fizičko lice koje obavlja medicinsku delatnost u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (na poljskom: Ustawa o działaności leczniczej) ili koje je zaposleno u takvom entitetu ili koje obavlja rad za Pružalac ili sarađuje sa Pružalacem pružajući Telemedicinske usluge koristeći Platformu prema ugovoru zaključenom sa Pružaocem. Konsultanti, u meri u kojoj zdravstvene usluge pruža Pružalac usluga, pružaju zdravstvene usluge na osnovu Uslova i odredbi i Organizacijskih uslova Pružaoca usluga. U meri u kojoj zdravstvene usluge pružaju Konsultanti kao entiteti nezavisni od Pružaoca usluga, pružaju zdravstvene usluge na osnovu sopstvenih Organizacijskih uslova, kako je navedeno u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (na poljskom: Ustawa o działaności leczniczej);
 6. E-Poseta – tip Usluge koji uključuje Telemedicinske usluge i Savetovanje;
 7. Stručnjak – zdravstveni profesionalac koji pruža Savetovanje koristeći Platformu prema ugovoru zaključenom sa Pružaocem usluga;
 8. Forma – Internet Forma, u kojoj Pacijent popunjava podatke neophodne za naručivanje Telemedicinskih usluga u skladu sa Uslovima i odredbama;
 9. Hotline – telefonska služba za Pacijente, dostupna na telefonskom broju +48 22 307 49 94 (trošak poziva u skladu sa tarifama telekomunikacionih operatera);
 10. Prijava – elektronska adresa Pacijenta (e-mail adresa) navedena tokom zaključenja ugovora. Adresa se koristi za svaki pristup Profilu;
 11. Vreme dežurstva – vreme tokom kojeg je Konsultant ili Stručnjak dostupan na Platformi i obavlja E-Posete tokom sati koji nisu uključeni u Raspored;
 12. Organizacijski uslovi – organizacijski uslovi Pružaoca usluga, sastavljeni u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljeni na vebsajtu www.telemedi.com;
 13. Partner – ugovarač Pružaoca usluga, posebno entitet koji se bavi osiguranjem, finansijama, medicinskim aktivnostima ili poslodavac, koji zaključuje ugovor sa Pružaocem usluga, prema kojem njegovi korisnici (osigurani ili zaposleni) dobijaju pristup Pristupnoj usluzi i usluzi E-Posete prema uslovima navedenim u ugovoru;
 14. Lozinka – niz karaktera korišćen za autorizovani pristup Profilu na Platformi i korišćen za identifikaciju Pacijenta dok pruža Usluge, određena nezavisno od strane osobe koja registruje Profil ili Pacijenta, ili automatski dodeljena od strane sistema tokom registracije profila, sa minimalnom dužinom od 8 karaktera, koja sadrži mala i velika slova, cifre ili specijalne karaktere;
 15. Pacijent – fizičko lice koje je najmanje 18 godina staro i koje nije lišeno poslovne sposobnosti, uključujući fizičko lice koje vodi posao, koje koristi Pristupnu uslugu ili E-posetu koju pruža Pružalac usluga. Pacijent može biti maloletnik ili osoba bez potpune poslovne sposobnosti, u meri u kojoj ga/nju predstavlja zakonski zastupnik;
 16. Platforma – aplikacija dostupna na vebsajtu www.telemedi.com i njegovim poddomenima ili u obliku aplikacije za mobilne uređaje, koja čini deo ICT sistema, omogućavajući pružanje usluga putem Platforme;
 17. Cenovnik – cenovnik za Usluge, dostupan Pacijentu pre zaključenja Ugovora, navodeći iznose koje treba platiti Pružaocu usluga u zamenu za pružanje Usluga; Cenovnik je dostupan na Platformi;
 18. Profil – individualni i autorizovani nalog Pacijenta na Platformi;
 19. Pružalac usluga – Telmedicin sp. z o.o. sa sedištem u Varšavi na ulici Biały Kamień 2, poštanski broj 02-593, registrovan u Registru privrednika Nacionalnog suda za registraciju koji vodi Okružni sud za glavni grad Varšavu, XIII privredno odeljenje Nacionalnog suda za registraciju pod brojem KRS: 0000516452, NIP: 5272720482, pružajući usluge prema Uslovima i odredbama, kao registrovani Entitet koji obavlja medicinske aktivnosti sa brojem unosa u Registar entiteta koji obavljaju medicinske aktivnosti 000000191183.
 20. Usluge – usluge pružene na osnovu Uslova i odredbi;
 21. Pretplata – znači plaćeno (u mesečnom modelu obračuna) pravo na korišćenje zdravstvenih usluga navedenih u ugovoru.
 22. Telemedicinske usluge – zdravstvena usluga koju pruža Konsultant koristeći ICT sisteme ili komunikacione sisteme u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (na poljskom: Ustawa o działaności leczniczej);
 23. Uslovi i odredbe – ovi Uslovi i odredbe;

2. Opšte odredbe

 1. Uslovi i odredbe su dostupni besplatno na vebsajtu www.telemedi.com na način koji omogućava njihovo pribavljanje, reprodukciju i beleženje njihovog sadržaja.
 2. Prihvatanjem Uslova i odredbi Pacijent prihvata činjenicu da se Usluge pružaju isključivo putem elektronske komunikacije.
 3. Ako veza sa Konsultantom ili Stručnjakom nije moguća, je teška ili traje predugo, a zdravstveno stanje ili dobrobit Pacijenta se pogorša, Pacijent treba odmah da potraži pomoć u drugoj jedinici koja pruža lečenje.
 4. U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja ili dobrobiti, Pacijent treba odmah da kontaktira hitan broj 112 kako bi pozvao hitnu pomoć ili da ode do najbližeg pružaoca zdravstvenih usluga.
 5. Kontakt ili pokušaj kontakta sa Konsultantom ili Stručnjakom ne sme da odlaže ili zameni obavljanje aktivnosti navedenih u odeljcima 2.3 i 2.4 Uslova i odredbi.
 6. U slučaju dobijanja pouzdanih informacija da Pacijentu može biti potrebna hitna pomoć i informacije o njegovoj/njenoj lokaciji, Asistent, Konsultant ili Stručnjak – ispunjavajući svoju dužnost pružanja pomoći – može pružiti Pacijentu potrebne informacije ili pozvati hitnu pomoć.
 7. Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju mutatis mutandis na Sporazume sklopljene između Pružaoca usluga sa Partnerima, korporativnim klijentima ili drugim ugovaračima koji koriste Platformu u meri koja nije regulisana tim Sporazumima.
 8. U pitanjima koja nisu regulisana ovde, primenjuju se odredbe opšteg važećeg zakona.
 9. Pružalac usluga je entitet koji obavlja medicinsku aktivnost i pruža zdravstvene usluge u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (na poljskom: Ustawa o działaności leczniczej). Usluge E-posete može pružati Pružalac usluga ili drugi entiteti koji obavljaju medicinske aktivnosti na osnovu ugovora sklopljenih sa Pružaocem usluga.
 10. U okviru usluga, Pružalac usluga može sprovoditi akcije za promociju zdravlja u skladu sa opšte važećim propisima, uključujući posebno član 3. stav 2. tačka 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (na poljskom: Ustawa o działaności leczniczej). Pružalac usluga će utvrditi pravila sprovođenja akcija promocije zdravlja u posebnim propisima ili uslovima. U pitanjima koja nisu regulisana propisima promocije, primenjuju se propisi Platforme.

3. Uslovi za pružanje usluga

 1. Neke usluge se pružaju uz naknadu. Plaćanje za usluge vrši se prema pravilima navedenim u Uslovima i odredbama. Konsultanti i Stručnjaci nisu ovlašćeni da naplaćuju naknade od Pacijenata.
 2. Prihvatanjem Uslova i odredbi, Pacijent uzima u obzir činjenicu da se E-posete pružaju putem elektronske komunikacije i da Konsultant ili Stručnjak može, ako je potrebno, preporučiti fizički pregled kod medicinskog profesionalca.
 3. Pacijent ima mogućnost da besplatno modifikuje dogovorenu uslugu E-posete prema principima navedenim u Uslovima i odredbama.
 4. Pacijent je dužan da otkrije Konsultantu ili Stručnjaku sve informacije i okolnosti koje mogu biti relevantne za pružanje E-posete, uključujući omogućavanje kopija medicinske dokumentacije, rezultata testova koji mogu biti neophodni za pružanje E-posete. Pacijent je dužan da otkrije Konsultantu ili Stručnjaku sve informacije i okolnosti koje mogu uticati na pružanje usluge. Nepružanje informacija ili medicinske dokumentacije može rezultirati nemogućnošću nastavka pružanja zdravstvene usluge. Pacijent je odgovoran za neistinite ili skrivene informacije ako su one imale ili mogle imati uticaj na izvršenje usluge.
 5. Pružanje određenih usluga koje organizuje Pružalac usluga može biti uslovljeno potrebom da Pacijent pruži dodatne podatke, navedene u relevantnim odredbama Uslova i odredbi.
 6. E-poseta traje 15 minuta (jedna vremenska jedinica). Ako usluga E-posete zahteva više vremena, Konsultant ili Stručnjak će produžiti vreme E-posete na medicinski neophodno vreme za problem Pacijenta. Nema naknade za produžavanje vremena konsultacije.
 7. Maksimalno vreme čekanja za povezivanje sa Konsultantom ili Stručnjakom tokom njihovih radnih sati, pod uslovom da Pacijent ispunjava uslove navedene u Uslovima i odredbama i zakazuje termin za E-posetu, iznosi 60 minuta. U slučaju produženog vremena čekanja ili nedostupnosti Konsultanata ili Stručnjaka, Pružalac usluga će obavestiti Pacijenta.
 8. Pacijent je dužan da otkaže naručenu E-posetu najmanje 24 sata pre zakazanog početka. Ako Pacijent ne pozove ili ne primi poziv od Konsultanta, Asistenta ili Stručnjaka na prethodno odabrani datum, Pružalac usluga zadržava pravo da naplati Pacijentu naknadu jednaku ceni naručene E-posete.
 9. Trošak usluge E-posete zavisi od vrste odabrane usluge E-posete. Cene u Cenovniku uključuju jedinicu usluge E-posete.

4. Pristupna usluga

 1. Pružalac usluga pruža Pristupnu uslugu putem Platforme.
 2. Pristupna usluga obuhvata, između ostalog, organizaciju pružanja usluga, komunikaciju putem elektronske i telefonske komunikacije, pružanje i održavanje Platforme, registraciju i održavanje Profila, rad Infolinije, istraživanje zadovoljstva uslugom slanjem zahteva ili telefonskim kontaktom za procenu pružene usluge, istraživanje preferencija u vezi sa potražnjom za proizvodima ili uslugama slanjem zahteva ili telefonskim kontaktom sa informacijama o proizvodima ili uslugama.
 3. Pružalac usluga pruža Pristupnu uslugu besplatno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji u meri u kojoj se odnosi na pristup Korisnika Platformi. U okviru usluge hotline, Pružalac usluga pruža Pristupnu uslugu radnim danima od 8:00 do 20:00. Dostupnost Pristupne usluge navedene u prethodnoj rečenici može biti podložna promenama. U okviru E-poseta, dostupnost je određena radnim vremenom pojedinačnih Stručnjaka i Konsultanata navedenih na Platformi.
 4. Kao deo organizacije usluga, Asistent može primati ili inicirati pozive ka Pacijentu prema uslovima iz Uslova i odredbi.
 5. Asistent je ovlašćen da izvrši početnu registraciju podataka i poveže Pacijenta na njegov/njen zahtev sa Konsultantom ili Stručnjakom, da pruži Konsultantu ili Stručnjaku dodatne informacije od Pacijenta, uključujući informacije u obliku dokumenata neophodnih za izvođenje E-posete.
 6. Tok komunikacije sa Asistentom, Konsultantom i Stručnjakom se snima. Pre početka komunikacije, osoba koja komunicira sa Asistentom, Konsultantom i Stručnjakom je obaveštena o snimanju. Nastavak razgovora podrazumeva saglasnost za snimanje – o čemu je osoba koja komunicira dodatno obaveštena pre početka snimanja. Ako osoba koja komunicira sa Asistentom, Konsultantom i Stručnjakom ne pristane na snimanje, dužna je da prekine razgovor.
 7. Pružalac usluga zadržava pravo da privremeno ograniči dostupnost Pristupne usluge kada je potrebno izvršiti neophodne radove održavanja i servisiranja. Korisnici će biti unapred obavešteni o svim slučajevima ograničenja.
 8. Pružalac usluga omogućava Pacijentima pristup Direktorijumu.

5. E-Posete

 1. Entitet koji pruža usluge E-posete je Konsultant ili Stručnjak prihvaćen od strane Pacijenta. Konsultant ili Stručnjak može biti nasumično izabran od strane sistema – zaključenje ugovora sa Pružaocem usluga se dešava nakon prihvatanja Konsultanta ili Stručnjaka. Usluga E-Posete je naplativa. Pacijent može odbiti prihvatanje Konsultanta ili Stručnjaka, u kom slučaju će veza sa Konsultantom ili Stručnjakom biti prekinuta i Pacijent neće biti naplaćen za E-Posetu.
 2. Konsultant ili Stručnjak može pružati usluge E-Posete kao zaposlenik ili saradnik Pružaoca usluga. U tom slučaju, Pružalac usluga je zdravstvena ustanova odgovorna za zdravstvenu zaštitu pacijenta. Usluga E-Posete se odvija u skladu sa procedurama i uslovima koje je utvrdio Pružalac usluga.
 3. Konsultant ili Stručnjak može pružati usluge E-Posete kao nezavisni zdravstveni pružalac usluga. U tom slučaju, medicinski entitet odgovoran za zdravstvenu zaštitu pacijenta je Konsultant ili Stručnjak ili medicinski entitet koji ih zapošljava. Usluga E-Posete se odvija u skladu sa procedurama i uslovima koje je utvrdio medicinski entitet odgovoran za zdravstvenu zaštitu.
 4. Prihvatanje Konsultanta ili Stručnjaka podrazumeva davanje saglasnosti za pružanje zdravstvenih usluga.
 5. Konsultant ili Stručnjak će pružati usluge E-Posete, kako je definisano u Uslovima i odredbama, Pacijentu putem Platforme.
 6. Konsultanti i Stručnjaci će obavljati usluge E-Posete u skladu sa Rasporedom ili tokom Vremena dežurstva.
 7. Da bi koristio uslugu E-Posete, potrebno je ispuniti uslove navedene u Uslovima i odredbama i prihvatiti Konsultanta ili Stručnjaka.
 8. Pacijent bira vrstu usluge E-Posete iz dostupnih opcija:
  1. odmah – razmena informacija se dešava nakon izbora opcije trenutne usluge E-Posete, prihvatanja Konsultanta ili Stručnjaka na dužnosti i uspostavljanja veze sa Konsultantom ili Stručnjakom; u slučaju trenutne usluge E-Posete Pacijent ima mogućnost kontaktiranja Konsultanta na dužnosti;
  2. zakazano – razmena informacija se dešava nakon izbora opcije zakazane usluge E-Posete, zakazivanja termina i prihvatanja Konsultanta ili Stručnjaka; uspostavljanje veze sa Konsultantom ili Stručnjakom zahteva ponovno prijavljivanje Pacijenta na Platformu na dan i vreme koje odgovara odabranom terminu ili – ako se usluga pruža telefonom – dostupnost na naznačenom telefonskom broju;
  3. asinhrona razmena – razmena informacija se dešava nakon što Pacijent odabere opciju asinhrone usluge E-Posete, prihvati Konsultanta ili Stručnjaka i popuni elektronski obrazac. U okviru asinhrone razmene, Pacijent može priložiti određene dokumente i poslati ih Konsultantu, koji odgovara u roku od 48 sati.
 9. Komunikacija Pacijenta sa Konsultantom ili Stručnjakom može biti u obliku:
  1. četa – razmena kratkih tekstualnih poruka između Pacijenta i Konsultanta ili Stručnjaka;
  2. telekonferencije – audio prenos između Pacijenta i Konsultanta ili Stručnjaka putem telefona ili Platforme;
  3. videokonferencije – audiovizuelni prenos između Pacijenta i Konsultanta ili Stručnjaka putem telefona ili Platforme;
  4. razmene e-pošte.
 10. Dostupnost određenih vrsta usluga E-Posete i oblika komunikacije je navedena na Platformi i zavisi od pojedinačnog Konsultanta/Stručnjaka koji pruža usluge E-Posete.
 11. Asinhroni oblik se inicira u obliku četa, dok kontakt od strane Konsultanta/Stručnjaka može biti u bilo kom obliku, zavisno od izbora Pacijenta ili dostupne opcije. Ako Konsultant utvrdi da nije moguće odgovoriti u obliku koji je odabrao Pacijent, Pacijent će biti obavešten o tome putem Platforme ili u obliku e-pošte ili SMS poruke poslate na mobilni telefon. Pacijent odlučuje da li će koristiti predloženi oblik komunikacije.
 12. Kao uslov za naručivanje Telemedicinskih usluga, sledeće informacije moraju biti popunjene u Profilu: (1) ime i prezime, (2) datum rođenja, (3) pol, (4) državljanstvo, (5) adresa stanovanja, (6) PESEL broj, ako je dodeljen, ili drugi registracioni broj (ako PESEL broj nije dodeljen), (7) zdravstveni podaci i dokumenti vezani za pružanje Telemedicinskih usluga (opciono priloženi), (8) e-mail adresa i kontakt telefon (bez fiksnog telefonskog broja).
 13. Podatke navedene u prethodnom stavu pruža Pacijent u Formi.
 14. Telemedicinske usluge pružaju Konsultanti u obimu navedenom u Katalogu i Organizacijskim uslovima, uzimajući u obzir specifičnu prirodu Telemedicinske usluge. Telemedicinske usluge ne uključuju zdravstvene usluge koje zahtevaju lični, direktni kontakt sa medicinskim profesionalcem. Ako je to opravdano naročito zdravstvenim stanjem Pacijenta, zahtevom Pacijenta ili pravnim obavezama koje se odnose na Konsultanta, Konsultant će obavestiti o potrebi direktnog kontakta sa medicinskim profesionalcem radi nastavka zdravstvene zaštite. Konsultant može preporučiti fizički pregled kod medicinskog profesionalca ako je to potrebno.
 15. U okviru pružanja Telemedicinske usluge, ovlašćeni Konsultant može izdati recept, uput, nalog za pružanje medicinskih sredstava i potvrdu o nesposobnosti za rad ako je opravdano stanjem pacijenta kako je navedeno u medicinskoj dokumentaciji. Ako se koristi poštanski servis, može se naplatiti trošak rukovanja u skladu sa Cenovnikom. Trošak rukovanja nije oblik naknade za izdavanje recepta, već služi za pokrivanje troškova vezanih za slanje recepta na adresu koju je naveo Pacijent.
 16. U slučaju preuzimanja recepta, uputa ili naloga za pružanje medicinskih sredstava, poštanski radnik može zahtevati da Pacijent pokaže ličnu kartu; ako se lična karta ne pokaže, naznačeni dokumenti mogu biti vraćeni Konsultantu.
 17. Da bi izdao recept, Konsultant može zahtevati da Pacijent dostavi dokumente koji potvrđuju njegovo zdravstveno stanje, posebno medicinsku dokumentaciju kao što je otpusna lista iz bolnice, rezultati laboratorijskih/imidžing testova, potvrda specijaliste.
 18. Konsultanti i Stručnjaci imaju sva zakonski potrebna ovlašćenja i kvalifikacije za pružanje Telemedicinskih usluga u okviru svojih usluga. Pružalac usluga će proveriti prava Konsultanata i Stručnjaka prema važećem zakonu.
 19. Pružanje Telemedicinskih usluga od strane Konsultanata zasniva se na indikacijama trenutnog medicinskog i naučnog znanja, dostupnog putem ICT sistema ili komunikacionog sistema, metodama i sredstvima dijagnoze i lečenja bolesti, u skladu sa načelima profesionalne etike i sa dužnom pažnjom.
 20. Konsultanti i Stručnjaci će voditi i čuvati medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima, posebno u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata (na poljskom: Ustawa o Prawach pacjenta). Pacijent može pristupiti medicinskoj dokumentaciji pod uslovima Zakona o pravima pacijenata (na poljskom: Ustawa o Prawach pacjenta) i Zastupnika pacijenata (na poljskom: Ustawa Rzeczniku praw pacjenta). Pružalac takođe omogućava pristup medicinskoj dokumentaciji putem Profila na Platformi.
 21. E-Poseta može biti prethodno obavljena putem upitnika o opštem zdravstvenom stanju pacijenta, prethodnom lečenju, rezultatima testova, uzimanju lekova ili genetskoj predispoziciji i faktorima rizika.
 22. Konsultant obavlja pregled Pacijenta, koji je usmeren na procenu njegovog zdravstvenog stanja i odabir odgovarajućih metoda lečenja.
 23. Tok usluga E-Posete može biti snimljen od strane Konsultanta ili Stručnjaka, a snimak može biti čuvan na serverima Pružaoca usluga. Pre početka pojedinačnih usluga E-Posete, Pacijent će biti obavešten o snimanju. Nastavak razgovora znači saglasnost za snimanje, o čemu će Pacijent biti obavešten pre početka snimanja. U slučaju nepostojanja saglasnosti za snimanje, Pacijent je dužan da prekine razgovor u okviru kojeg se obavljaju usluge E-Posete. U slučaju nepostojanja saglasnosti za snimanje usluga E-Posete, Pacijent ima mogućnost da koristi pojedinačne usluge u obliku četa.
 24. E-Poseta može predstavljati zdravstvenu uslugu finansiranu iz javnih sredstava kao deo usluga finansiranih od strane Nacionalnog fonda zdravlja (na poljskom: Narodowy Fundusz Zdrowia). Implementacija E-Posete u ovom pogledu odvija se u skladu sa pravilima koja proizilaze iz opšte važećih zakona.

6. E-Posete za Pacijente koji borave u trećim zemljama

 1. Za potrebe ovog odeljka 6, sledeće definicije će imati sledeća značenja:
  1. Savetnik – Konsultant, Stručnjak ili nemedicinski profesionalac koji pruža Informativnu uslugu;
  2. Konsultant – pojedinac koji vodi zdravstvenu ustanovu ili je zaposlen u takvoj ustanovi, ili radi za ili sa Pružaocem usluga, pružajući Telemedicinske usluge koristeći Platformu prema ugovoru sa Pružaocem usluga. Konsultanti, u meri u kojoj zdravstvene usluge pruža Pružalac usluga, pružaju zdravstvene usluge na osnovu Uslova i odredbi i Organizacijskih uslova Pružaoca usluga. U meri u kojoj zdravstvene usluge pružaju Konsultanti kao entiteti nezavisni od Pružaoca usluga, pružaju zdravstvene usluge na osnovu sopstvenih Organizacijskih uslova (ako je primenljivo);
  3. Stručnjak – zdravstveni profesionalac koji pruža Savetovanje koristeći Platformu prema ugovoru zaključenom sa Pružaocem usluga;
  4. E-Poseta – tip Usluge koji uključuje Telemedicinske usluge, Savetovanje i Informativne usluge;
  5. Treća zemlja – svaka zemlja osim Republike Poljske;
  6. Informativna usluga – oblik E-Posete koju pruža Savetnik koja nije zdravstvena usluga, već ima za cilj pružanje opštih zdravstvenih informacija.
 2. Za Pacijente koji borave u trećoj zemlji, pružalac usluga E-Posete je Konsultant, Stručnjak ili Savetnik prihvaćen od strane Pacijenta. Konsultant, Stručnjak ili Savetnik može biti nasumično izabran od strane sistema – zaključenje ugovora sa Pružaocem usluga se dešava nakon prihvatanja osobe Konsultanta, Stručnjaka ili Savetnika. Usluga E-Posete je naplativa, a plaćanje će izvršiti Pacijent ili Partner Pružaoca usluga u skladu sa principima navedenim u tački 11 Uslova i odredbi. Pacijent može odbiti prihvatanje Konsultanta, Stručnjaka ili Savetnika – u tom slučaju, veza sa Konsultantom, Stručnjakom ili Savetnikom će biti prekinuta i Pacijent neće biti naplaćen za E-Posetu.
 3. Konsultant, Stručnjak ili Savetnik, kako je primenljivo, može pružati usluge E-Posete dok radi kao zaposlenik ili saradnik Pružaoca usluga. U tom slučaju, zdravstveni entitet odgovoran za zdravstvenu zaštitu pacijenta ili za pružanje usluge, kako je primenljivo, je Pružalac usluga. Usluga E-Posete će se odvijati u skladu sa procedurama i uslovima koje je odredio Pružalac usluga.
 4. Konsultant, Stručnjak ili Savetnik, kako je primenljivo, može pružati usluge E-Posete dok radi kao nezavisni zdravstveni pružalac usluga (Konsultant, Stručnjak) ili pružalac usluga, kako je primenljivo (Savetnik). U tom slučaju, entitet odgovoran (i) za zdravstvenu zaštitu Pacijenta je Konsultant ili Stručnjak ili terapeutski entitet koji ih zapošljava ili (ii) za pružanje usluge Pacijentu je Savetnik ili entitet koji ga zapošljava. Usluga E-Posete će biti pružena u skladu sa procedurama i uslovima koje je utvrdio medicinski entitet odgovoran za zdravstvenu zaštitu ili pružanje usluge.
 5. Odredbe odeljka 5.4 – 5.24 primenjuju se mutatis mutandis na E-Posete obavljene u skladu sa ovim odeljkom 6.

7. Usluga podrške u sprovođenju medicinskih preporuka

 1. Za E-Posete obavljene putem Platforme, Pacijent će koristiti uslugu podrške u sprovođenju medicinskih preporuka. Usluga podrške u sprovođenju medicinskih preporuka je besplatna. Usluga može biti dostupna na Platformi i odabranim poddomenima Platforme.
 2. Kao deo usluge podrške u sprovođenju medicinskih preporuka, Pacijentu, koji je tokom Telemedicinske usluge dobio e-recept ili su mu propisani lekovi dostupni bez recepta, na osnovu analize podataka iz sprovođenja E-Posete o lekovima će biti prikazan spisak tih lekova zajedno sa hipervezom ka vebsajtu internet apoteke koja sarađuje sa Pružaocem usluga, gde je moguće naručiti ili kupiti ih.
 3. Nakon klika na hipervezu, Pacijent će biti automatski preusmeren na internet platformu koja omogućava postavljanje narudžbina od strane Pacijenata za proizvode koji su dostupni za prodaju u apotekama otvorenim za javnost.
 4. Pravila korišćenja internet platforme definišu se u posebnim propisima pružanja usluga dostupnim na toj internet platformi. Ulazak na vebsajt internet platforme ne obavezuje Pacijenta na kupovinu određenih lekova.

8. Usluga sprovođenja anketa

 1. Putem Platforme, Pacijent može naručiti testove u medicinskim entitetima koji sarađuju sa Pružaocem usluga. Testovi koje Pacijent može naručiti uključuju:
  1. Medicinsko laboratorijsko testiranje;
  2. Imidžing studije.
 2. Testove obavlja Pružalac usluga u saradnji sa drugim medicinskim entitetima. Pružalac omogućava rezultate studije u Pacijentovom Nalogu. Spisak trenutno dostupnih testova je dostupan na Platformi. Testovi se obavljaju uz naplatu.
 3. Rezultati testova naručenih putem Platforme biće dostupni Pacijentu u njegovom Nalogu na Platformi u trenutku kada ih zdravstveni entitet koji direktno obavlja test prenese u IT sistem Pružaoca. Rezultati će biti dostupni u formatu koji omogućava njihovo preuzimanje i štampanje. Pacijent će biti obavešten o dostupnosti rezultata putem SMS poruke.
 4. Ako test zahteva uput, Pacijent može, putem Portala, dostaviti uput u elektronskom obliku.

9. Usluga integracije medicinskih uređaja

 1. Pacijent koji koristi medicinske uređaje integrisane sa Platformom može povezati svoj Nalog sa tim medicinskim uređajima. Povezivanje medicinskog uređaja sa Platformom treba obaviti u skladu sa uputstvima za upotrebu koja su dostupna Pacijentu od strane Pružaoca usluga, zdravstvenog entiteta koji sarađuje sa Pružaocem ili medicinskog uređaja priloženog uz medicinski uređaj. Povezivanje medicinskog uređaja sa Platformom je besplatno.
 2. Nakon pravilnog povezivanja u skladu sa stavom 9.1, Pacijent može dobiti u okviru Naloga pregled rezultata merenja obavljenih medicinskim uređajem, čuvati ih u svom Nalogu, slati ih Konsultantima ili Stručnjacima (uključujući u okviru E-Posete) i obavljati druge operacije koje omogućavaju funkcionalnosti Platforme.
 3. Pružalac usluga neće se mešati u rad medicinskog uređaja i rezultate merenja koje on generiše. Pružalac usluga neće biti odgovoran za netačan rad medicinskog uređaja i netačne ili nepouzdane rezultate merenja.

10. Usluga stacionarne posete

 1. Putem Platforme, Pacijent ili Asistent može naručiti medicinske usluge obavljene u stacionarnom obliku od strane Pružaoca usluga u saradnji sa drugim entitetima koji obavljaju medicinske aktivnosti. Spisak trenutno dostupnih usluga je dostupan na Platformi.
 2. Da bi naručio stacionarnu posetu putem Platforme, Pacijent može proveriti termine slobodnih stacionarnih poseta zdravstvenih profesionalaca u entitetima koji obavljaju medicinske aktivnosti koji sarađuju sa Pružaocem i dobiti dodatne informacije o njima.
 3. Usluge stacionarne posete su plaćene. Plaćanje je uslov za naručivanje stacionarne posete. Mogućnost promene termina ili otkazivanja medicinske usluge naručene od strane Pacijenta putem Platforme može biti ograničena u zavisnosti od ugovora između Pružaoca usluga i zdravstvenog entiteta koji obavlja medicinsku uslugu.
 4. Medicinska dokumentacija stvorena tokom medicinske usluge može biti dostupna u Pacijentovom Nalogu. Ova mogućnost može biti ograničena u zavisnosti od ugovora između Pružaoca usluga i datog zdravstvenog entiteta koji pruža usluge stacionarne posete.

11. Prevencija

 1. Kada koristi Platformu, Pacijent može dobiti uslugu koja mu omogućava da primi personalizovane preventivne zdravstvene indikacije (Prevencija).
 2. Da bi koristio Prevenciju, Pacijent popunjava medicinski upitnik (osnovni ili detaljan), može takođe povezati podatke sa medicinskih uređaja ili drugih zdravstvenih aplikacija, kao i priložiti medicinsku dokumentaciju.
 3. Prevencija omogućava: primanje informacija o šansama za oboljevanje od najčešćih bolesti i zdravstvene savete za prevenciju, praćenje zdravstvenog stanja Pacijenta i nadzor napretka lečenja/prevencije (putem aplikacije ili medicinskog tutora).
 4. Prevencija je namenjena samo za predstavljanje potencijalnih rizika i bolesti povezanih sa simptomima i predispozicijama koje je naveo Pacijent. Ova usluga ne predstavlja nikakav oblik zdravstvene usluge i ne zamenjuje medicinsku posetu, medicinsku dijagnozu ili bilo koji oblik konsultacije sa lekarom.
 5. Pacijent može imati opciju primanja usluga trećih strana kroz korišćenje Prevencije. U tom slučaju, Pružalac usluga nije stranka ugovora o pružanju elektronskih usluga zaključenih između Pacijenta i trećih strana, i nije odgovoran za njihovo izvršenje.

12. Uslovi za zaključenje i raskid ugovora

 1. Ugovor zaključen pod uslovima ovih Uslova i odredbi je ugovor o zdravstvenim uslugama u smislu Zakona o pravima potrošača (na poljskom: Ustawa o prawach konsumenta).
 2. Zaključenje ugovora o pristupnoj usluzi
  1. Ugovor o pružanju Pristupne usluge se zaključuje u trenutku:
   1. podnošenja registracione prijave i prihvatanja propisa i Politike privatnosti,
   2. stvaranja E-Posete u okviru Infolinije u skladu sa stavom 4.5 Uslova i odredbi.
  2. Zaključenje ugovora o pružanju Pristupne usluge na način opisan u stavu 11.2.1 podložno je sledećim uslovima:
   1. U registracionoj prijavi, e-mail adresa i kontakt telefon Pacijenta moraju biti navedeni (ne može biti fiksni telefonski broj). Pacijent je dužan da dodeli Lozinku. Podnošenje registracione prijave je jednako izjavi osobe koja podnosi registracionu prijavu da:
    1. osoba koja podnosi registracionu prijavu ima najmanje 18 godina i punu poslovnu sposobnost;
    2. e-mail adresa i telefonski broj navedeni u registracionoj prijavi pripadaju Pacijentu i njihovo davanje ne krši prava trećih strana.
   2. Ako je Korisnik osoba bez potpune poslovne sposobnosti, osoba koja daje izjavu u njegovo/njeno ime je njegov/njen zakonski zastupnik. U tom slučaju, da bi se dobio pristup Pristupnoj usluzi biće potrebno dostaviti podatke zakonskog zastupnika.
  3. Nakon prijema pravilno popunjene registracione prijave, Pružalac usluga aktivira individualni profil Pacijenta na Platformi, kojem Pacijent ima pristup koristeći Prijavu i Lozinku.
  4. Zaključenje ugovora o pružanju Pristupne usluge na način opisan u stavu 11.2.2 uključuje sledeće korake:
   1. Pacijent se povezuje sa Registracijom putem Hotline, dajući svoje podatke navedene u stavu 5.12 Uslova i odredbi i navodeći sa kojim Stručnjakom ili Konsultantom bi želeo da se konsultuje.
   2. Registracija stvara konsultaciju i Profil Pacijenta na platformi na osnovu podataka koje je Pacijent dao tokom telefonskog poziva;
   3. Nakon stvaranja E-Posete, sistem šalje potvrdu registracije sa linkom ka Profilu Pacijenta i pristupnim kodom na e-mail adresu i/ili telefonski broj koji je naveo Pacijent:
    1. Pacijent prihvata Uslove i odredbe i Politiku privatnosti kao deo prijavljivanja na Nalog na vebsajtu Pružaoca.
    2. Ako se Pacijent ne prijavi na Profil Pacijenta pre datuma zakazane konsultacije, Pacijent će biti obavešten telefonom da prihvati Uslove i odredbe i Politiku privatnosti i informisan o činjenici snimanja razgovora sa Konsultantom ili Stručnjakom. Pritiskom na dugme '1′, Pacijent potvrđuje svoje prihvatanje u odgovoru na poziv sa automatskom sekretaricom. Pacijent može slušati Uslove i odredbe pritiskom na dugme '2′ i Politiku privatnosti pritiskom na dugme '3′.
  5. Osim ako odredbe posebnih ugovora ne navode drugačije, Ugovor o pružanju Pristupne usluge ima karakter okvirnog ugovora i zaključuje se na neodređeno vreme.
 3. Zaključenje ugovora o drugim uslugama
  1. Prihvatanje Konsultanta ili Stručnjaka od strane Pacijenta je jednako zaključenju ugovora o Telemedicinskim uslugama ili Savetovanju. Naručivanje usluge lične posete ili obavljanja pregleda jednako je zaključenju ugovora za te usluge.
  2. Ugovor se zaključuje za vreme trajanja usluge E-Posete ili druge naručene usluge.
  3. U meri navedenoj u stavu 5.2, Pružalac usluga je stranka ugovora o uslugama E-Posete sa Pacijentom.
  4. U meri navedenoj u stavci 5.3, stranka ugovora o uslugama E-Posete sa Pacijentom je nadležni entitet koji obavlja medicinsku delatnost.
  5. Zaključenje ugovora za preostale usluge se dešava u trenutku korišćenja odabrane usluge u skladu sa Uslovima i odredbama i informacijama dostupnim na Platformi.
 4. Raskid ugovora
  1. Sadržaj povezan sa zaključenjem i izvršenjem ugovora o pristupnoj usluzi će biti zabeležen, osiguran i dostupan Pacijentu putem elektronske komunikacije.
  2. U vezi sa Pristupnom uslugom, Pacijent može raskinuti ugovor sa Pružaocem usluga u bilo kom trenutku uz otkazni rok od 1 meseca podnošenjem izjave na način propisan za podnošenje žalbi, osim ako odredbe posebnog ugovora ne navode drugačije. Na zahtev Pacijenta, Pružalac usluga može prihvatiti kraći otkazni rok.
  3. U vezi sa Pristupnom uslugom, Pružalac usluga može raskinuti ugovor sa Pacijentom u bilo kom trenutku uz otkazni rok od 1 meseca slanjem izjave na navedenu e-mail adresu Pacijenta, osim ako odredbe posebnog ugovora ne navode drugačije.
  4. Pacijent može odustati od ugovora u bilo kom trenutku. U slučaju ugovorenih usluga E-Posete, modifikacija ili povlačenje iz usluge E-Posete može rezultirati obavezom plaćanja naknade u skladu sa Uslovima i odredbama Platforme. Nakon izvršenja usluge E-Posete, Pacijent gubi mogućnost povlačenja iz ugovora i biće obavešten o tome.
  5. Svaka strana može raskinuti ugovor sa trenutnim dejstvom u slučaju materijalnog kršenja odredbi ugovora od strane druge strane, zakona ili prava druge strane ili treće strane.

13. Plaćanja

 1. Plaćanje za usluge može se izvršiti:
  1. od strane Pacijenta, kroz kupovinu usluga E-Posete ili Pretplate,
  2. od strane Partnera Pružaoca usluga, koji prema posebnom ugovoru zaključenom sa Pružaocem usluga određuje oblik i opseg pristupa telemedicinskim uslugama, savetima i zdravstvenim informacijama.
 2. Plaćanje za usluge može se izvršiti:
  1. za E-Posetu;
  2. na osnovu Pretplate gde je ova opcija dostupna Pacijentu.
 3. Naknade za usluge su regulisane u Cenovniku, koji predstavlja dodatak Uslovima i odredbama Platforme, dostupnim na Platformi. Pružalac naplaćuje naknade za usluge E-Posete ili druge usluge u skladu sa Cenovnikom i informacijama upućenim Pacijentima postavljenim na Platformi.
 4. Na zahtev Pacijenta, Pružalac usluga će izdati fakturu sa PDV-om nakon odgovarajuće prijave putem e-maila na sledeću adresu: [email protected].
 5. Plaćanje za pojedinačnu uslugu E-Posete ili drugu uslugu se prikuplja pre početka usluge. O naplati će biti obavešteni kada je plaćanje dospelo i imaće opciju otkazivanja usluge E-Posete pre nego što ona počne ako plaćanje nije dostupno nakon što se usluga E-Posete obavi.
 6. Pružalac može uvesti promocije za usluge. Detaljna pravila takvih promocija su navedena u propisima svake promocije. Promocije mogu uključivati Pretplate.
 7. Plaćanje se vrši:
  1. putem usluge eksternog servisa za naplatu – Pacijent se automatski preusmerava na eksterni servis za naplatu,
  2. bankovnim transferom – Pacijent se preusmerava na informacije koje sadrže detalje bankovnog računa Pružaoca i uputstva za plaćanje,
  3. vaučerom – unapred kupljen paket usluga koji uključuje pojedinačnu uslugu ili određeni broj usluga i datum isteka. Vaučer može kupiti pojedinačni pacijent ili Partner.
 8. Pacijent može izvršiti plaćanja putem funkcionalnosti naplatnog računa. Račun funkcioniše prema sledećim pravilima:
  1. plaćanje za E-Posetu se vrši prvenstveno iz sredstava prikupljenih na računu u okviru Profila;
  2. naplatni račun može biti dopunjen od strane Pacijenta ili Partnera putem transfera ili vaučera.
  3. stanje na računu može biti negativno, u kom slučaju će nova sredstva prvo biti prebačena za pokriće negativnog stanja. Limit negativnog stanja je 100 PLN.
 9. Iznosi navedeni u Cenovniku i na Platformi su bruto iznosi, izraženi u valuti naznačenoj na Platformi, i važeći su u trenutku zaključenja ugovora.
 10. U okviru Pretplate, Pacijent dobija pristup uslugama E-Posete nakon registracije Profila, osim ako nije drugačije navedeno u posebnom ugovoru. Obim usluga E-Posete dostupnih u okviru Pretplate može biti ograničen kako je navedeno u Pretplati.
 11. Da bi kupio Pretplatu, morate se registrovati ili prijaviti na svoj Profil i pratiti informacije navedene u vezi sa Pretplatom.
 12. Plaćanje za Pretplatu se vrši prema pravilima koja važe za plaćanje za pojedinačnu uslugu E-Posete, sa prvim plaćanjem unapred u zavisnosti od izbora Pretplate, u skladu sa cenom navedenom u Cenovniku, i svako naredno plaćanje će se naplaćivati ciklično prema pravilima navedenim na Platformi ili u propisima promocije.
 13. Pružalac zadržava pravo da ograniči dostupnost kupovine Pretplate, o čemu će obavestiti Pacijenta.
 14. Autorizacija transakcija plaćanja kreditnom karticom vrši se putem servisa za naplatu, koji je poseban entitet koji pruža elektronske usluge. Podaci uneti u obrazac za autorizaciju transakcije se šalju direktno servisu za naplatu.
 15. Ugovor se zaključuje na određeno vreme u zavisnosti od odabrane opcije Pretplate, osim ako odredbe posebnih ugovora ne navode drugačije.
 16. Pacijent ima pravo da raskine ugovor u bilo kom trenutku prema principima navedenim u Uslovima i odredbama, osim ako ti principi nisu regulisani posebnim ugovorom.
 17. Ažuriranje naknada za Pretplatu ne zahteva modifikaciju Uslova i odredbi. Ažurirana cena će se primenjivati u slučaju zaključenja novog ugovora o pružanju Pristupne usluge. Promena cene Pretplate neće uticati na ugovor zaključen pre promene cene Pretplate.
 18. Plaćanje vaučerom se identifikuje pomoću pojedinačnog koda vaučera unetog od strane Pacijenta prilikom naručivanja E-Poseta. Pored toga, vaučer može biti pripisan na račun u okviru Pacijentovog Profila u kartici stanja računa, kako je navedeno u stavci 10.10. Pojedinačni kod(ovi) vaučera se dodeljuju u trenutku njihove kupovine. Ako vaučere kupuje Partner, Partner će dostaviti kodove vaučera Pacijentu (njihovom zaposlenom ili osiguranoj osobi) za korišćenje usluge E-Poseta.
 19. U slučaju neplaćanja, Pružalac usluga će poslati zahtev za plaćanje Pacijentu. Ako zahtev za plaćanje ne uspe, Pružalac usluga ima pravo da naplati plaćanje, uključujući putem spoljne agencije za naplatu dugova.

14. Tehnički zahtevi

 1. Korišćenje Platforme zahteva ispunjenje sledećih tehničkih zahteva, neophodnih za saradnju sa IT sistemom koji koristi Pružalac usluga:
  1. Uređaj sa pristupom internetu sa operativnim sistemom Microsoft Windows, iOS ili Android i minimalnom brzinom veze od 1 Mbps,
  2. instalirana aktuelna verzija Chrome web pregledača sa omogućenim aplikacijama potrebnim za pravilno povezivanje sa ICT sistemom,
  3. omogućeno JavaScript (najnovije i omogućeno),
  4. aktivna e-mail adresa,
  5. mobilni telefon.
 2. Ako koristite mobilnu aplikaciju, vaš uređaj treba da ima Android ili iOS ažuriran na najnoviju verziju.
 3. U slučaju korišćenja Platforme na mobilnim uređajima, potrebno je imati instaliranu Telemedi aplikaciju, dostupnu na Google Play (www.play.google.com) ili Appstore (www.appstore.com).
 4. Preporučena minimalna rezolucija ekrana prilikom korišćenja Platforme putem pregledača je 1024×768 piksela.
 5. Povezivanje sa Platformom se obavlja korišćenjem SSL protokola.
 6. Da bi se osigurala sigurnost pružanja usluga i prenosa podataka, Pružalac usluga preduzima mere, posebno tehničke mere, odgovarajuće pretnji.
 7. Pacijent je isključivo odgovoran za neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluge usled neispunjavanja zahteva navedenih u Uslovima i odredbama Platforme.

15. Prava i obaveze strana

 1. Pružalac usluga zadržava pravo na:
  1. privremeni prekid pružanja Pristupne usluge, posebno zbog održavanja ili sistemskih modifikacija Platforme,
  2. slanje pravnih, tehničkih i transakcionih poruka povezanim sa funkcionisanjem Platforme i pružanjem Pristupne usluge na e-mail adresu Pacijenata, uključujući posebno informacije o promenama Uslova i odredbi,
  3. omogućavanje podataka Konsultanata ili Stručnjaka koji su potrebni po zakonu i njihovih kalendara dostupnosti,
  4. brzo obaveštavanje o nedostupnosti Konsultanta ili Stručnjaka usled okolnosti koje su se desile nakon što je Pacijent odabrao termin.
 2. Pružalac zadržava pravo da prekine pružanje Pristupnih usluga, prenese prava na Platformu na drugi entitet. Pacijent ima pravo da zahteva povraćaj iznosa neiskorišćene Pretplate od Pružaoca usluga.
 3. Pacijentov PESEL broj i lična karta su povezani sa Profilom i služe za identifikaciju Pacijenta od strane Pružaoca usluga, Konsultanata i Stručnjaka i za komunikaciju sa Pacijentom. Pacijent je dužan da obavesti Pružaoca usluga o promeni e-mail adrese kontaktiranjem Hotline-a ili izvršenjem odgovarajuće promene koristeći odgovarajući obrazac na Platformi.
 4. Kreiranje profila je dobrovoljno i besplatno. Kreiranje profila je neophodan uslov za korišćenje usluge E-Posete.
 5. Pacijent može dopuniti Profil unosom dodatnih podataka putem Forme, uključujući podatke navedene u odeljku 5.12, dodatnu e-mail adresu ili telefonski broj.
 6. Pacijent se obavezuje da neće otkrivati podatke za pristup svom Profilu trećim stranama.
 7. Pacijent se obavezuje da odmah obavesti Pružaoca usluga, putem e-maila ili Infolinije, o svakom narušavanju sigurnosti ili slučajnoj upotrebi Pacijentovog Profila od strane neovlašćenih osoba.

16. Principi odgovornosti

 1. U meri navedenoj u tački 5.2, Pružalac je odgovoran za sprovođenje usluga E-Posete. U meri navedenoj u tački 5.3, odgovornost za sprovođenje usluga E-Posete snosi nadležni entitet koji obavlja medicinske aktivnosti.
 2. Pružalac usluga, i u slučajevima navedenim u tački 5.3 Konsultant ili Stručnjak, kao i Pacijent dužni su da nadoknade štetu drugoj strani ugovora usled neizvršenja ili nepravilnog izvršenja obaveza iz ugovora ili Uslova i odredbi, osim ako njihovo neizvršenje ili nepravilno izvršenje nije prouzrokovano okolnostima za koje strana nije odgovorna.
 3. Pružalac usluga odgovara Pacijentu za neizvršenje ili nepravilno izvršenje ugovora o Pristupnoj usluzi za koje je Pružalac usluga kriv.
 4. Pružalac usluga, Konsultant ili Stručnjak ne odgovaraju za nepotpune, netačne ili pogrešne informacije koje je pružio Pacijent, posebno u slučaju podataka trećih strana dostavljenih bez njihovog znanja ili pristanka. Posledice pružanja netačnih, nepotpunih, neistinitih, obmanjujućih ili na drugi način netačnih podataka su isključiva odgovornost Pacijenta.
 5. Pružalac usluga, Konsultant ili Stručnjak ne odgovaraju za posledice korišćenja Pristupne usluge od strane Pacijenta na način suprotan Uslovima i odredbama Platforme.
 6. Pružalac usluga, Konsultant ili Stručnjak ne odgovaraju za:
  1. štetu prouzrokovanu trećim stranama usled korišćenja usluga od strane Pacijenata na način suprotan Uslovima i odredbama ili zakonu,
  2. štetu nastalu usled nedostatka kontinuiteta pružanja usluga usled okolnosti za koje Pružalac usluga nije odgovoran, zbog više sile,
  3. postupke i propuste trećih strana, osim osoba za koje je Pružalac usluga odgovoran po zakonu,
  4. pružanje neistinitih ili nepotpunih informacija od strane Pacijenta tokom registracije.
 7. Konsultant ili Stručnjak nije odgovoran za usluge koje pruža Pružalac usluga.

17. Žalbe

 1. Pacijent ima pravo da postavlja pitanja, komentare i žalbe u vezi sa korišćenjem usluga. Pitanja, komentari i žalbe u vezi sa uslugama i radom Platforme i povezanim tehničkim pitanjima treba da se podnose na:
  1. e-mail adresu [email protected],
  2. broj hotline-a,
  3. pisanim putem na poštansku adresu Pružaoca usluga.
 2. Žalba će biti razmotrena što je pre moguće u elektronskom, pisanom ili telefonskom obliku, u zavisnosti od oblika u kojem je žalba podneta, ali najkasnije u roku od 14 radnih dana, osim ako relevantna Organizacijska pravila ne predviđaju kraći rok.
 3. Sadržaj žalbe treba da sadrži najmanje:
  1. podatke koji omogućavaju identifikaciju Pacijenta: Prijava Pacijenta, ime i prezime, e-mail adresa, poštanska adresa (za žalbe podnete poštom);
  2. navođenje predmeta žalbe,
  3. navođenje bilo kakvih zahteva koje je Pacijent postavio,
  4. navođenje datuma događaja koji dokazuje nepravilno izvršenje usluge.
  5. broj bankovnog računa – u slučaju zahteva za povraćaj plaćanja.

18. Završne odredbe

 1. Prenos sadržaja koji je nezakonit, suprotan moralu ili krši prava Pružaoca usluga ili drugih, i koji bi mogao izazvati ili podstaći ponašanje koje se smatra nezakonitim, kršeći prava trećih strana, posebno autorska prava ili lična prava, je zabranjen.
 2. Pacijent snosi troškove nastale korišćenjem sredstava elektronske komunikacije potrebnih za korišćenje usluga prema cenovniku operatera koji pruža telekomunikacione usluge Pacijentu.
 3. Platforma sadrži sadržaj zaštićen autorskim pravima, pravima industrijske svojine i nematerijalnim dobrima zaštićenim pravima intelektualne svojine. Niti jedan od tih sadržaja, posebno tekst, fotografije, programi, grafike, zaštitni znakovi, ikone, logotipi itd. predstavljeni na Platformi ne smeju se reproducirati ili distribuirati u bilo kom obliku ili na bilo koji način bez prethodne dozvole. Pacijent se obavezuje da koristi sadržaj objavljen na Platformi samo za svoje dozvoljene potrebe.
 4. Pružalac usluga je ovlašćen da jednostrano izmeni Uslove i odredbe u slučaju pojave:
  1. okolnosti više sile,
  2. promena važećih zakona koji se primenjuju na pružanje usluga putem elektronskih sredstava ili transakcija zaključenih na daljinu,
  3. promena ili uvođenja novih usluga, pod uslovom da su izmene Uslova i odredbi usmerene na prilagođavanje sadržaja Uslova i odredbi ponudi.
 5. Pružalac će obavestiti Pacijenta o bilo kojim promenama Uslova i odredbi odmah nakon što se Pacijent prijavi na Platformu. Pacijent će biti vezan odredbama novih Uslova i odredbi, osim ako ih ne otkaže u roku od 14 dana od datuma objavljivanja obaveštenja o promeni Uslova i odredbi. Pacijenti koji koriste Platformu kao deo Pretplate koji ne prihvate promene Uslova i odredbi imaju pravo na povraćaj neiskorišćenog iznosa Pretplate.
 6. Pružalac usluga zadržava pravo da prenese prava i obaveze proistekle iz ugovora na treću stranu koja je entitet povezan sa Pružaocem usluga i ispunjava zahteve za pružanje usluga obuhvaćenih ovim Uslovima i odredbama, pri čemu će Pacijent biti obavešten o gore navedenom odmah nakon prijavljivanja na Platformu od strane Pacijenta. U takvoj situaciji, Pacijent zadržava pravo da raskine ugovor sa trenutnim dejstvom.