Regulamin świadczenia usług – Allianz

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
TELEMEDICIN SP. Z O.O. APLIKACJI PLATFORMA MEDYCZNA

Regulamin składa się z następujących części, rozdziałów i podrozdziałów:

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną

2. Definicje

3. Postanowienia ogólne

4. Zasady dotyczące regulaminu

CZĘŚĆ II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

5. Warunki świadczenia usług

6. Usługa Dostępowa

7. E-wizyty

8. Usługa realizacji badań

9. Usługa wizyty stacjonarnej

10. Usługa wsparcia w realizacji zaleceń medycznych

11. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o Usługę Dostępową oraz warunki udzielania

świadczeń zdrowotnych

11.2. Zawieranie i Rozwiązywanie Umowy o Usługę Dostępową

11.6 Rozwiązywanie umów

12. Wymogi techniczne

13. Prawa i obowiązki stron

14. Zasady odpowiedzialności

14.1.  Zapytania, uwagi i reklamacje

CZĘŚĆ III. SZCZEGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POZA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ UDZIELANĄ PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

15.  Profilaktyka

16. Płatności

17. Postanowienia końcowe

CZĘŚĆ I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Telmedicin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484, świadczący usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000191183;

2. DEFINICJE

2.1. Allianz – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2.2. Allianz Życie – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2.3. Formularz – Formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnienia dane, niezbędne do zamówienia Świadczeń Telemedycznych zgodnie z Regulaminem;

2.4. Login – adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Pacjenta wskazany podczas zakładania Profilu.

2.5. Platforma – aplikacja dostępna pod adresem internetowym zdrowie.allianz.pl  lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiąca część systemu teleinformatycznego, umożliwiająca świadczenie Usług Platformy;

2.6. Profil – indywidualne i autoryzowane konto Pacjenta na Platformie;

2.7. Dyżur – czas, w którym Konsultant jest dostępny na Platformie i wykonuje E-wizyty w godzinach nieuwzględnionych w harmonogramie dostępności;

2.8. E-wizyta – rodzaj Usług obejmujący Świadczenia Telemedyczne;

2.9. Infolinia – telefoniczna obsługa Pacjenta, dostępna pod numerem telefonu +  +48 224 224 224 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych);

2.10. Regulamin – niniejszy Regulamin;

2.11. Regulamin Organizacyjny – regulamin organizacyjny sporządzony na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej przez Partnera Medycznego i zamieszczony na stronie internetowej  Partnera;

2.12. Świadczenie Telemedyczne – świadczenie zdrowotne (medyczne) w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej udzielane przez Konsultanta za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

2.13. Umowy – Umowy o świadczenie Usługi zawierane na podstawie Regulaminu;

2.14. Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu;

2.15. Asystent – osoba fizyczna, wyznaczona przez Partnera Medycznego lub Ubezpieczyciela do rejestracji Pacjentów, udzielania za pośrednictwem Infolinii podstawowych informacji o Usługach, działaniu systemu teleinformatycznego oraz dostępności Konsultantów i Usług. Asystent kieruje połączenie Pacjenta do Konsultanta zgodnie Regulaminem, może również nawiązać połączenie z  Pacjentem w celu połączenia Pacjenta z Konsultantem;

2.16. Konsultant – osoba fizyczna prowadząca podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z

przepisami ustawy o działalności leczniczej lub zatrudniona przez taki podmiot bądź też wykonująca pracę na rzecz Partnera Medycznego lub z nim współpracująca, udzielająca Świadczeń Telemedycznych przy użyciu Platformy w ramach umowy zawartej z Partnerem Medycznym. Konsultanci, w zakresie w jaki świadczenia zdrowotne udzielane są przez Partnera Medycznego, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Organizacyjnego Partnera Medycznego. W zakresie, w jakim świadczenia zdrowotne udzielane są przez Konsultantów działających jako niezależne od Partnera Medycznego podmioty, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie własnych Regulaminów Organizacyjnych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej;

2.17. Pacjent – osoba fizyczna, która została objęta ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;

2.18. Partner Medyczny – Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484, świadczący usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000191183.

2.19. Placówka medyczna –  placówka podmiotu  wykonującego działalność leczniczą.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Pacjent może logować się do Platformy Medycznej za pośrednictwem Portalu Mój Allianz udostępnionego przez Allianz Życie lub Allianz ich Ubezpieczonym i Ubezpieczających. Od momentu poprawnej autentykacji Pacjenta w Platformie mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Administratorem danych Pacjentów w zakresie innym niż wskazany w pkt 1.2.  jest Partner Medyczny. 2. Administratorem danych osobowych Pacjentów logujących się zgodnie z pkt 1.1. lub korzystających z oferty Ubezpieczyciela jest, w zakresie danych przekazanych przez Ubezpieczyciela oraz terminów umawianych Wizyt i Badań, odpowiednio  Allianz Życie lub Allianz3.  Allianz Życie i Allianz  nie mają dostępu do wyników badań lub wyników konsultacji.  Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Portalu Mój Allianz oraz przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie zamieszczonym na stronie Allianz.pl oraz w polityce prywatności odpowiednio Allianz Życie lub Allianz, zamieszczonej na stronie Allianz.pl.

3.4. Rodzaj Usług dostępnych dla Pacjenta  jest związany zakresem  ubezpieczenia oraz wybraną Placówką medyczną.

3.5. W przypadku założenia  Profilu  w aplikacji Platformy zalogowanym Pacjentom udostępniono Usługi:

  1. umówienia badań w punktach pobrań badań laboratoryjnych i skorzystanie z usługi  dostępu do wyników badań laboratoryjnych materiałów pobranych w punktach pobrań
  2. korzystania z usług wsparcia przy realizacji zaleceń lekarskich
  3. składania dyspozycji związanych z Usługami;
  4. podglądu wybranych dokumentów z dokumentacji medycznej w Placówkach medycznych   objętych możliwością udostępniania dokumentacji medycznych drogą elektroniczną
  5. przeglądania danych osobowych i kontaktowych zawartych w  aplikacji  Platformy Medycznej;

4. ZASADY DOTYCZĄCE REGULAMINU

4.1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany  w aplikacji Platformy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.2. Świadczenie przez  Partnera medycznego  Usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu. 

4.3. Jeśli połączenie z Konsultantem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

4.4. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien

niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

4.5. Kontakt bądź próba kontaktu z Konsultantem nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań

wskazanych w punktach 3.3. i 3.4. Regulaminu.

4.6. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Pacjent może wymagać udzielenia natychmiastowej pomocy oraz informacji o miejscu przebywania Pacjenta, Asystent, Konsultant–

realizując obowiązek niesienia pomocy – może udzielić Pacjentowi pomocy przekazując niezbędne

informacje lub wezwać pogotowie ratunkowe.

4.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie

obowiązującego.

4.8. Partner Medyczny jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń

zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

4.9. Usługi mogą być świadczone przez Partnera Medycznego lub inne podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie umów zawartych z Partnerem Medycznym oraz umów zawartych przez Ubezpieczyciela.

CZĘŚĆ II.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

    5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

5.1. Pacjent nie ponosi odpłatności za Usługi mieszczące się w zakresie przysługującej mu ochrony

ubezpieczeniowej.

5.2. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że E-wizyty świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a Konsultant w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.

5.3. Pacjent ma możliwość nieodpłatnej modyfikacji umawianej Usługi E-wizyty w przypadkach określonych w Regulaminie.

5.4. Pacjent powinien ujawnić Konsultantowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania E-wizyty, w tym udostępnić kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia E-wizyty. Pacjent powinien ujawnić Konsultantowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzieloną Usługę. Nieprzekazanie informacji lub nieudostępnienie dokumentacji medycznej może skutkować niemożnością kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego. Partner Medyczny ani Konsultant nie ponoszą odpowiedzialności za podanie niezgodnie z prawdą lub nie podanie informacji przez Pacjenta, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi.

5.5. Świadczenie niektórych Usług organizowanych przez Partnera Medycznego, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Pacjenta dodatkowych danych, określonych w stosownych postanowieniach Regulaminu.

5.6. Usługa E-wizyty trwa co do zasady 15 minut (jedna jednostka czasu). Jeżeli Usługa E-wizyty wymaga więcej czasu, Konsultant przedłuża czas E-wizyty do czasu niezbędnego z punktu widzenia

medycznego problemu Pacjenta. Partner Medyczny zastrzega stosowanie większych jednostek czasu dla wybranych E-wizyt, każdorazowo zgodnie z informacjami aktualnie wskazanymi na Platformie.

5.7. Partner Medyczny dołoży starań, aby czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem , pod warunkiem spełnienia przez Pacjenta warunków wskazanych w Regulaminie oraz umówienia się na konkretny termin E-wizyty, wynosił nie dłużej niż 60 min. Jeżeli czas oczekiwania na połączenie będzie wydłużony Partner Medyczny poinformuje o tym Pacjenta.

6.USŁUGA DOSTĘPOWA

6.1. Partner Medyczny świadczy Usługę Dostępową za pośrednictwem Platformy Medycznej.

6.2. Usługa Dostępowa obejmuje m.in. organizację świadczenia Usług, komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, udostępnianie i obsługę Platformy, rejestrację i obsługę Profilu, obsługę Infolinii, badanie satysfakcji z Usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny o ocenę udzielonej usługi.

6.3. Partner Medyczny świadczy Usługę Dostępową nieodpłatnie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie w jakim dotyczy to dostępu Pacjenta do Platformy.

6.4. W ramach organizacji Usług Asystent może odbierać lub inicjować połączenia z Pacjentem na zasadach określonych w Regulaminie w celu ustalenia wykonania Usługi E-wizyty.

6.5. Asystent uprawniony jest do dokonania wstępnej rejestracji danych i połączenia Pacjenta, na jego życzenie, z Konsultantem, przekazywania Konsultantowi informacji dodatkowych od Pacjenta, w tym informacji w formie dokumentów niezbędnych do realizacji E-wizyty.

6.6. Przebieg komunikacji z Asystentem lub Konsultantem jest rejestrowany. Przed rozpoczęciem komunikacji, osoba komunikująca się z Asystentem lub Konsultantem zostaje poinformowana o

rejestracji. Kontynuacja rozmowy oznacza wyrażenie zgody na rejestrację – o czym osoba komunikująca się zostaje dodatkowo poinformowana przed rozpoczęciem rejestracji. W przypadku braku zgody na rejestrację, osoba komunikująca się z Asystentem lub Konsultantem zobowiązana jest do zakończenia rozmowy.

6.7. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego ograniczenia dostępności Usługi Dostępowej, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia Pacjenci, którzy posiadają Profil, będą informowani z wyprzedzeniem.

6.8. Partner Medyczny udostępnia Pacjentom katalog Usług E-wizyt dostępnych w ramach oferty Ubezpieczyciela.

6.9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. E-WIZYTY

7.1. Podmiotem świadczącym Usługi E-wizyty jest Konsultant wybrany losowo przez system teleinformatyczny Partnera Medycznego i zaakceptowany przez Pacjenta. Przystąpienie do świadczenia Usługi E-wizyty następuje po zaakceptowaniu osoby Konsultanta. Pacjent może odmówić akceptacji wybranego przez system teleinformatyczny Partnera Medycznego Konsultanta– w takim wypadku połączenie z Konsultantem zostanie przerwane.

7.2. Konsultant może świadczyć Usługi E-wizyty działając jako pracownik lub współpracownik Partnera Medycznego. Wówczas podmiotem leczniczym odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną nad pacjentem jest Partner Medyczny.

7.3. Konsultant może świadczyć Usługi E-wizyty działając jako niezależny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Wówczas podmiotem leczniczym odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną nad pacjentem jest Konsultant lub podmiot leczniczy, który ich zatrudnia. Usługa E-wizyty odbywa się zgodnie z uwarunkowaniami funkcjonowania podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną, w ramach którego działa Konsultant.

7.4. Akceptacja Konsultanta jest równoznaczna z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

7.5. Konsultant świadczy Usługi E-wizyty, określone w Regulaminie, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Platformy.

7.6. Warunkiem skorzystania z Usługi E-wizyty jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz akceptacja Konsultanta.

7.7. Nawiązanie połączenia z Konsultantem wymaga zalogowania Pacjenta na Platformie w dniu oraz godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi lub jeżeli usługa ma być świadczona telefonicznie – dostępności pod wskazanym numerem telefonu.

7.8. Komunikacja Pacjenta z Konsultantem może przebiegać w formie:

7.8.1. czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a Konsultantem,

7.8.2. telekonferencji – przekazu audio między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy,

7.8.3. wideokonferencji – przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy,

7.9. Konsultant może wymagać od Pacjenta kontaktu w określonej formie, jeżeli wymaga tego charakter świadczenia zdrowotnego, jakie ma być udzielone w ramach Usługi E-wizyty. Forma asynchroniczna inicjowana jest w formie chatu, natomiast kontakt ze strony Konsultanta może nastąpić w każdej formie, w zależności od wyboru dokonanego przez Pacjenta lub dostępnej opcji.

Jeżeli Konsultant uzna, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w formie wybranej przez Pacjenta, Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem Platformy lub w formie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej wysyłanej na telefon komórkowy. Pacjent decyduje o skorzystaniu z zaproponowanej formy komunikacji.

7.10. Warunkiem zamówienia E-wizyty jest uzupełnienie w Profilu następujących danych:

(1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), (2) data urodzenia, (3) płeć, (4) obywatelstwo, (5) adres miejsca zamieszkania, (6) numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL), (7) dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia związane z realizacją Świadczenia Telemedycznego (dołączane fakultatywnie), (8) adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).

7.11. Świadczenia Telemedyczne udzielane są przez Konsultantów w zakresie wskazanym w katalogu Usług E-wizyt dostępnych w ramach oferty Ubezpieczyciela oraz Regulaminie Organizacyjnym, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Świadczenia Telemedycznego. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny. Jeżeli jest to uzasadnione w szczególności stanem zdrowia Pacjenta, prośbą Pacjenta lub ciążącymi na Konsultancie obowiązkami prawnymi, Konsultant informuje o potrzebie bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny w celu kontynuacji opieki zdrowotnej. Konsultant w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.

7.12. Uprawniony Konsultant w ramach udzielania Świadczenia Telemedycznego może wystawić receptę, skierowanie, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz orzeczenie o niezdolności do pracy, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Jeżeli wysyłka następowałaby przy skorzystaniu z usług pocztowych, może zostać pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z cennikiem dostępnym na Platformie. Opłata manipulacyjna nie stanowi formy wynagrodzenia za wystawienie recepty, lecz służy pokryciu kosztów związanych z wysyłką recepty na adres wskazany przez Pacjenta.

7.13. W przypadku odbioru recepty, skierowania lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, osoba zajmująca się świadczeniem usług pocztowych może zażądać okazania dowodu tożsamości Pacjenta, w przypadku nieokazania dowodu tożsamości wskazane dokumenty mogą być zwrócone do Konsultanta.

7.14. Do wystawienia recepty Konsultant może wymagać od Pacjenta przedłożenia za pośrednictwem Platformy dokumentów potwierdzających stan zdrowia, w szczególności dokumentacji medycznej, takich jak karta wypisu ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych, zaświadczenie od   lekarza specjalisty.

7.15. Konsultanci posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Świadczeń Telemedycznych w zakresie udzielanych przez nich świadczeń. Partner Medyczny weryfikuje uprawnienia Konsultantów wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

7.16. Udzielanie przez Konsultantów Świadczeń Telemedycznych, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

7.17. Konsultanci prowadzą i przechowują dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta. Pacjent może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej na zasadach wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Partner Medyczny zapewnia także dostęp do dokumentacji medycznej za pośrednictwem Profilu na Platformie.

7.18. E-wizyta może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu

zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych i czynników ryzyka.

7.19. Konsultant przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

7.20. Przebieg świadczenia Usług E-wizyty może być rejestrowany przez Konsultanta, a jego zapis może być przechowywany na serwerach Partnera Medycznego. Przed rozpoczęciem poszczególnych Usług E-wizyty, Pacjent zostaje poinformowany o nagrywaniu. Kontynuacja rozmowy oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie – o czym Pacjent zostaje poinformowany przed rozpoczęciem nagrywania. W przypadku braku zgody na nagrywanie, Pacjent zobowiązany jest do zakończenia rozmowy, w ramach której nastąpić ma realizacja Usług E-Wizyty. W przypadku braku zgody na nagrywanie Usług E-wizyt, Pacjent ma możliwość skorzystania z poszczególnych usług w formie chatu.

8. USŁUGA REALIZOWANIA BADAŃ

8.1. Za pośrednictwem Platformy Pacjent może zlecić przeprowadzenie badania w podmiotach leczniczych współpracujących z Partnerem Medycznym oraz Ubezpieczycielem , o ile obejmuje to posiadana ochrona ubezpieczeniowa. Badania, które może zlecić Pacjent obejmują:

8.1.1. medyczne badania laboratoryjne;

8.1.2. badania obrazowe,

8.1.3. inne objęte ochroną ubezpieczenia.

8.2. Badania realizowane są przez Partnera Medycznego we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi. Partner Medyczny może udostępnić wyniki badań w Koncie Pacjenta. Wykaz aktualnie

dostępnych badań dostępny jest na Platformie.

8.3. Wyniki badań zamówionych za pośrednictwem Platformy dostępne będą dla Pacjenta w Jego

Koncie na Platformie w momencie przekazania ich przez podmiot leczniczy bezpośrednio realizujący badanie do systemu informatycznego Partnera Medycznego. Wyniki będą udostępniane w formacie umożliwiającym ich pobranie oraz wydruk. Pacjent zostanie poinformowany o dostępności wyników poprzez wiadomość tekstową (SMS).

8.4. Jeżeli do realizacji badania wymagane jest skierowanie, Pacjent za pośrednictwem Portalu może

przekazać skierowanie w postaci elektronicznej.

9. USŁUGA WIZYTY STACJONARNEJ

9.1. Za pośrednictwem Platformy Pacjent lub Asystent może zamawiać usługi medyczne realizowane w postaci stacjonarnej przez Partnera Medycznego w placówkach Partnera Medycznego lub we współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeżeli obejmuje to posiadana

przez Pacjenta ochrona ubezpieczeniowa. Wykaz aktualnie dostępnych usług dostępny jest na Platformie. Wizyty, które może zlecić Pacjent obejmują:

9.1.1. wizyty lekarskie

9.1.2. zabiegi ambulatoryjne

9.1.3. zabiegi rehabilitacyjne

9.1.4. inne objęte ochroną ubezpieczenia.

9.2. W celu zamówienia wizyty stacjonarnej za pośrednictwem Platformy Pacjent może sprawdzić terminy wolnych wizyt stacjonarnych u osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach realizujących usługę medyczną.

9.4. Dokumentacja medyczna wytworzona podczas usługi medycznej może zostać udostępniona w

Koncie Pacjenta. Możliwość ta może być ograniczona w zależności od porozumienia Partnera Medycznego z danym podmiotem wykonującym działalność leczniczą realizującym usługę wizyty

stacjonarnej.

10.  USŁUGA WSPARCIA W REALIZACJI ZALECEŃ MEDYCZNYCH

10.1. W przypadku E-wizyt realizowanych za pośrednictwem Platformy, Pacjent będzie korzystać z Usługi wsparcia w realizacji zaleceń medycznych. Usługa wsparcia w realizacji zaleceń medycznych ma charakter bezpłatny. Usługa może być dostępna na Platformie i wybranych subdomenach Platformy.

10.2. W ramach Usługi wsparcia w realizacji zaleceń medycznych, Pacjentowi, któremu podczas Świadczenia Telemedycznego wystawiona zastała e-recepta lub zalecono produkty lecznicze dostępne bez recepty lekarskiej, na podstawie analizy danych z realizacji E-wizyty dotyczących produktów leczniczych wyświetlona zostanie lista tych produktów leczniczych z możliwością ich zamówienia do zakupienia w aptekach ogólnodostępnych.

11. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O USŁUGĘ DOSTĘPOWĄ ORAZ WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

11.1. Usługa świadczenia zdrowotnego świadczona zgodnie z Regulaminem jest usługą zdrowotną w

rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Zawieranie i Rozwiązywanie Umowy o Usługę Dostępową:

11.2. Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej zostaje zawarta w chwili:

11.2.1. złożenia wniosku o utworzenie Profilu oraz akceptacji Regulaminu i polityki prywatności

Partnera Medycznego,

11.2.2. utworzenia E-wizyty w ramach Infolinii zgodnie z punktem 5.4. Regulaminu.

11.3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej w sposób opisany w punkcie 9.2.1. Regulaminu podlega następującym warunkom:

11.3.1. w ramach  utworzenia Profilu należy podać  wymagane dane Pacjenta . Pacjent zobowiązany

jest do nadania Hasła oraz  złożenia  oświadczenia, że:

11.3.1.1.  ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

11.3.1.2. wskazane  w ramach utworzenia Profilu dane : adres e-mail i numer telefonu należą do Pacjenta a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.

11.3.2. w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie w jego imieniu jest jego przedstawiciel ustawowy. Uzyskanie dostępu do Usługi Dostępowej wymagać będzie w takim przypadku podania danych przedstawiciela ustawowego.

11.3.3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku o utworzenie Profilu Partner Medyczny aktywuje Profil Pacjenta na Platformie, do którego Pacjent ma dostęp przy użyciu Loginu i Hasła.

11.4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Dostępowej w sposób opisany w punkcie 9.2.2. Regulaminu obejmuje następujące kroki:

11.4.1. Pacjent łączy się z Infolinią, podając swoje dane wskazane w punkcie 6.10 Regulaminu

oraz określając z jakim Konsultantem chciałby się skonsultować.

11.4.2. Rejestracja tworzy na Platformie Usługę oraz Profil Pacjenta na podstawie danych przekazanych przez Pacjenta podczas rozmowy telefonicznej;

11.4.3. Po utworzeniu Usługi, system przesyła na podany przez Pacjenta adres email i/lub numer telefonu potwierdzenie rejestracji z linkiem do Profilu Pacjenta oraz kodem dostępu.

11.4.3.1. Pacjent akceptuje Regulamin i politykę prywatności Partnera Medycznego w ramach logowania się do Profilu na stronie Partnera Medycznego.

11.4.3.2. W przypadku, gdy Pacjent nie zaloguje się do Profilu Pacjenta przed terminem umówionej E-Wizyty, Pacjent zostanie telefonicznie poproszony o akceptację Regulaminu i polityki prywatności Partnera Medycznego oraz poinformowany o fakcie nagrywania rozmowy z Konsultantem. Pacjent poprzez naciśnięcie przycisku „1” potwierdza akceptację w odpowiedzi na wezwanie automatycznej sekretarki. Pacjent ma możliwość odsłuchania Regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku „2” oraz polityki prywatności Partnera Medycznego poprzez naciśnięcie przycisku „3”. Regulamin oraz polityka prywatności Partnera Medycznego mogą także zostać udostępnione Pacjentowi przed E-wizytą w formie SMS/e-maila wysłanego na podany przez Pacjenta adres email i/lub numer telefonu zawierającego link do miejsca ich publikacji.

11.5. Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej ma charakter umowy ramowej i jest zawierana na czas nieokreślony.

Rozwiązywanie umów

11.6. W zakresie Usługi Dostępowej, Pacjent może rozwiązać umowę z Partnerem Medycznym w każdej chwili za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie w sposób przewidziany dla składania reklamacji, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej. Na wniosek Pacjenta Partner Medyczny może wyrazić zgodę na krótszy okres wypowiedzenia.

11.7. W przypadku korzystania przez Pacjenta z Usługi Dostępowej albo Usługi E-wizyty w sposób niezgodny z przepisami prawa, umowami dotyczącymi świadczenia tych usług, dobrymi obyczajami albo zasadami współżycia społecznego, Partner Medyczny ma prawo zawiadomić o tym Ubezpieczyciela i zażądać podjęcia działań, które mogą prowadzić do pozbawienia Pacjenta możliwości korzystania z Usługi Dostępowej lub Usług E-wizyt.

11.8. Pacjent ma możliwość rezygnacji z Usługi E-wizyty w każdym czasie.

12. WYMOGI TECHNICZNE

12.1. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Partner Medyczny:

12.1.1. urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,

12.1.2. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym,

12.1.3. uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),

12.1.4. aktywny adres e-mail,

12.1.5. aktywny telefon komórkowy.

12.2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub

iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.

12.3. W przypadku korzystania z Platformy na urządzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi, dostępnej w serwisie Google Play (www. play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).

12.4. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Platformy za pomocą przeglądarki to 1024×768 pikseli.

12.5. Połączenie z Platformą odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

12.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Partner Medyczny podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

12.7. Partner Medyczny nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań określonych w Regulaminie.

13. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

13.1. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do:

13.1.1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępowej, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy,

13.1.2. wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem Usługi Dostępowej, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu,

13.1.3. udostępniania danych Konsultantów wymaganych przepisami prawa oraz kalendarzy ich dostępności,

13.1.4. niezwłocznego powiadamiania o braku dostępności Konsultanta, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu przez Pacjenta.

13.2. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Dostępowej Pacjentowi, który przestał mieć status ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z

Ubezpieczycielem.

13.3. Numer PESEL oraz lD Pacjenta są powiązane z Profilem oraz służą do identyfikacji Pacjenta przez

Partnera Medycznego, Konsultantów oraz komunikacji z Pacjentem. Pacjent zobowiązany jest poinformować Partnera Medycznego o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt z Infolinią. 

13.4. Założenie Profilu jest dobrowolne i nieodpłatne. Założenie Profilu jest warunkiem niezbędnym do

korzystania z Usług i Usługi  E-wizyt.

13.5. Pacjent zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Profilu.

13.6. Pacjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Partnera Medycznego, mailowo lub poprzez

Infolinię, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Profilu Pacjenta przez osoby nieuprawnione.

14. ZASADY ODPOWIEDZIANOŚCI

14.1. W zakresie, o którym mowa w punkcie 6.2., odpowiedzialność za realizację Usług E-wizyt ponosi

Partner Medyczny. W zakresie, o którym mowa w punkcie 5.3., odpowiedzialność za realizację Usług E-wizyt ponosi właściwy podmiot wykonujący działalność leczniczą.

14.2. Partner Medyczny, a w przypadkach, o których mowa w punkcie 6.3. Konsultant oraz Pacjent

zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które

Strona nie ponosi odpowiedzialności.

14.3. Partner Medyczny ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność za zawinione przez Partnera

Medycznego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej.

14.4. Partner Medyczny oraz Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta

niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania

danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna

odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

14.5. Partner Medyczny oraz Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi

Dostępowej przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem , powszechnie obowiązującymi

przepisami lub zasadami współżycia społecznego .

14.6. Partner Medyczny oraz Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za:

14.6.1. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

14.6.2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Partner Medyczny nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej,

14.6.3. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Partner Medyczny ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,

14.6.4. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

14.7. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone Partnera Medycznego.

Zapytania, uwagi i reklamacje

14.1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z korzystaniem z Usług. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące Usług i działania Platformy i związanych z nią kwestii natury technicznej należy zgłaszać:

14.1.1. na adres e-mail [email protected]

14.1.2. pod numerem Infolinii,

14.1.3. na piśmie na adres korespondencyjny Partnera Medycznego.

14.2. Rozpatrzenia reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej,

pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.

14.3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:

14.3.1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Pacjenta, imię i nazwisko,

adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),

14.3.2. określenie przedmiotu reklamacji,

14.3.3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,

14.3.4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym

wykonaniu Usługi,

14.3.5. numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.

CZEŚĆ III

SZCZEGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POZA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ UDZIELONĄ PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

15.  PROFILAKTYKA  

15.1.Podczas korzystania z Platformy, może zostać Pacjentowi udostępniona usługa pozwalająca na uzyskanie spersonalizowanych wskazań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (Profilaktyka).

15.2. Celem skorzystania z Profilaktyki, Pacjent uzupełnia ankietę medyczną (podstawową lub szczegółowe), może także podłączyć dane z urządzeń medycznych lub innych aplikacji zdrowotnych czy też dokumentację medyczną.

15.3. Profilaktyka pozwala ocenić ryzyko zachorowania na wybrane choroby i otrzymać wskazówki zdrowotne celem prewencji, monitorować stan zdrowia Pacjenta oraz nadzorować postęp leczenia/prewencji (poprzez aplikację lub opiekuna medycznego).

15.4. Profilaktyka ma na celu jedynie prezentację potencjalnych zagrożeń i chorób powiązanych
z symptomami i predyspozycjami podanymi przez Pacjenta. Usługa ta nie stanowi jakiejkolwiek formy świadczenia zdrowotnego i nie zastępuje wizyty lekarskiej, diagnozy lekarskiej ani żadnej formy konsultacji z lekarzem.

15.5. Pacjent może mieć możliwość skorzystania z usług osób trzecich poprzez korzystanie z Profilaktyki. W takim przypadku, Partner Medyczny nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Pacjenta i osoby trzecie, nie odpowiada także za ich wykonanie.

 16. PŁATNOŚCI

 16.1. Jeżeli w dniu rezerwacji Usługi Pacjent jest objęty ochroną ubezpieczeniową i przejdzie  prawidłową weryfikację zakresu ubezpieczenia , a w dniu realizacji tej Usługi nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową lub dana Usługa jest poza zakresem jego ubezpieczenia Pacjent zobowiązany jest do dokonania  płatności za wybrane Usługi, zgodnie z cennikiem Partnera.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Partnera Medycznego lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.

17.2. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.

17.3. Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

17.4. Partner Medyczny uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

17.4.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

17.4.2. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

17.5. Partner Medyczny poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po zalogowaniu się Pacjenta na Platformie. Pacjent będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu.