Cialis

Cialis co to jest?

Cialis to lek na receptę stosowany w zaburzeniach erekcji oraz leczeniu łagodnego rozrostu prostaty. Preparat ma postać tabletek powlekanych.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Substancją czynną leku jest tadalafil, a główne wskazanie to leczenie zaburzeń erekcji. Jednak, aby lek Cialis działał na potencję, konieczne jest zapewnienie stymulacji seksualnej, podczas której dochodzi do miejscowego uwolnienia tlenku azotu. Wówczas tadalafil blokuje aktywność PDE5 i zwiększa stężenie cGMP w ciałach jamistych.

W efekcie prowadzi to dorozkurczu mięśni gładkich, więcej krwi napływa do prącia i możliwe jest osiągniecie wzwodu. Wpływ leku widoczny jest również w gruczole krokowym, pęcherzu i naczyniach zaopatrujących te narządy w krew. Tadalafil nie działa w przypadku braku stymulacji

Prawdopodobnie to zwiększenie przepływu krwi pomaga ograniczyć objawy łagodnego rozrostu prostaty.

Po zażyciu doustnym Tadalafil wchłania się szybko – jego średnie stężenie maksymalne w osoczu jest obserwowane 2 godziny po podaniu.

Nie ma znaczenia, czy Cialis jest zażywany przed czy po posiłku, ponieważ pokarm nie zmienia szybkości ani wielkości wchłaniania preparatu.

Czynniki ryzyka występowania zaburzeń erekcji u mężczyzn to między innymi:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • urazy i schorzenia neurologiczne,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • zespół metaboliczny,
 • dyslipidemia,
 • zaburzenia hormonalne,
 • infekcje układu moczowego,
 • łagodny rozrost gruczołu krokowego,
 • POCHP, niewydolność nerek,
 • czynniki psychiczne takie jak depresja czy stany lękowe.

Przed zaleceniem stosowania preparatu lekarz powinien ocenić, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej.

Zwykle zalecaną dawką jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. U pacjentów, u których dawka 10 mg nie powoduje odpowiedniego efektu, można zastosować dawkę cialis 20 mg. Lek można zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Maksymalna częstość przyjmowania leku wynosi raz na dobę. Tadalafil 10 mg i 20 mg jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku. Nie ustalono skutków długotrwałego, codziennego stosowania leku – zdecydowanie odradza się codzienne stosowanie leku cilias.

Mężczyźni w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Mężczyźni z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg. Nie zaleca się stosowania tadalafilu w schemacie raz na dobę u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Mężczyźni z zaburzeniami czynności wątroby

Zalecaną dawką produktu CIALIS jest 10 mg, przyjmowane przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu CIALIS u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Lekarz przepisujący lek powinien dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania tadalafilu w dawkach większych niż 10 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Mężczyźni chorzy na cukrzycę

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów chorych na cukrzycę.

Główne przeciwwskazania :

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • u pacjentów zażywających organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci- tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów – stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci
 • u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. Lekarze powinni rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
 • u pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego,
 • u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych,
 • u pacjentów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association),
 • u pacjentów z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym,
 • u pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar.
 • u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić wywiad chorobowy i wykonać badania fizykalne, aby rozpoznać u pacjenta zaburzenie erekcji i określić jego potencjalne przyczyny. Metoda leczenia zaburzeń erekcji powinna być dostosowana do przyczyny problemu.

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji, lekarz powinien ocenić stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta, ponieważ istnieje pewien stopień ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną i w takim przypadku należy zachować ostrożność.

Tadalafil ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i powoduje łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia krwi i może w ten sposób nasilać działanie hipotensyjne azotanów.

Nie wiadomo, czy lek cilias jest skuteczny u pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów.

Układ krążenia

Po wprowadzeniu leku do obrotu w badaniach klinicznych zgłaszano ciężkie działania niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar, przemijające napady niedokrwienne, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz. Większość pacjentów, u których wystąpiły te działania, była obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. U pacjentów przyjmujących jednocześnie przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze, tadalafil może spowodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory α1-adrenergiczne, jednoczesne podanie produktu cilias może u niektórych z nich pojawić się niedociśnienie tętnicze, dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny.

Wzrok

W związku z przyjmowaniem produktu CIALIS i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i pojawiła się nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego. Ze względu, że może to być istotne dla wszystkich pacjentów przyjmujących tadalafil, pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia przerwał przyjmowanie produktu cilias i niezwłocznie skonsultował się z lekarzem.

Pogorszenie lub nagła utrata słuchu

Zgłaszano przypadki nagłej utraty słuchu po zastosowaniu tadalafilu. Chociaż w niektórych przypadkach występowały inne czynniki ryzyka, pacjentów należy poinformować, aby przerwali stosowanie tadalafilu i natychmiast zasięgnęli porady lekarskiej w przypadku nagłego pogorszenia lub utraty słuchu.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu CIALIS w schemacie raz na dobę u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych dotyczących stosowania tadalafilu w schemacie raz na dobę u pacjentów z niewydolnością wątroby. W przypadku decyzji o zastosowaniu produktu CIALIS u pacjenta, lekarz przepisujący lek powinien dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka.

Priapizm i anatomiczne zniekształcenia członka

Należy poinformować pacjentów, że należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską w przypadku, gdy erekcja utrzymuje się przez 4 godziny lub dłużej. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencji. Cilias należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi zniekształceniami członka- zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub u pacjentów ze schorzeniami mogącymi predysponować do wystąpienia priapizmu- niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka.

Nie należy tadafilu łączyć z następującymi lekami:

 • środkami przeciwnadciśnieniowymi – może wówczas nastąpić znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. U osób stosujących leki obniżające ciśnienie należy ocenić, czy przyjmowanie tadalafilu w schemacie codziennym jest bezpieczne. Wówczas konieczne może być dostosowanie dawki środków przeciwnadciśnieniowych,
 • silnymi inhibitorami enzymu CYP3A4, tj. erytromycyną, itrakonazolem, ketokonazolem, rytonawirem, sakwinawirem – podczas terapii skojarzonej zauważono wzrost ekspozycji (AUC) na tadalafil,
 • nie badano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania preparatu z innymi inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji – nie należy stosować leku w takich połączeniach.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów stosujących cilias w leczeniu zaburzeń erekcji lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego były:

ból głowy,

obrzęk powiek, ból oczu i przekrwienie spojówek,

niestrawność,

ból pleców i ból mięśni.

przekrwienie błony śluzowej nosa,

niewyraźne widzenie, dolegliwości opisywane jako ból oczu,

częstoskurcz, kołatanie serca,

niedociśnienie tętnicze , nadciśnienie tętnicze,

przedłużony czas trwania wzwodu,

złuszczające zapalenie skóry.

Zaktualizowano: 12.01.2024
 • #prostata
 • #przerost
 • #tadalafil
 • #zaburzeniaerekcji