Polityka prywatności

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności osób korzystających z serwisu www.telemedi.com („Serwis”) prowadzonego przez Telmedicin sp. z o.o. („Telmedicin”). Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych wszystkich osób korzystających z Serwisu jako zalogowany użytkownik („Użytkownik”) oraz osób odwiedzających Portal bez logowania na konto Użytkownika („Odwiedzający”). 

Przetwarzając dane Użytkowników oraz Odwiedzających kierujemy się następującymi zasadami:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość dla osoby, której dane dotyczą;
 • nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne do świadczenia usług realizowanych przez Telmedicin;
 • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności; 
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 • przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Telmedicin jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Odwiedzających pozyskanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników lub Odwiedzających z Serwisu lub usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

W ramach Serwisu świadczone są m.in. usługi telemedyczne, które realizowane mogą być zarówno przez Telmedicin, jak i przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą. W tym drugim przypadku administratorem Twoich danych osobowych będą podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń zdrowotnych.  

 • Jeśli korzystasz z Serwisu jako Odwiedzający oraz nie zdecydujesz się założyć konta w Serwisie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami Telmedicin). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP. 
 • Dane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Telmedicin (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dzięki tym danym będziemy się mogli z Tobą skontaktować. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
 • Dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w Serwisie bądź podczas telefonicznej rejestracji będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą a Telmedicin oraz innymi użytkownikami Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Telmedicin umowa o świadczenie Usługi dostępowej, o której mowa w Regulaminie (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z usług oferowanych przez Telmedicin za pośrednictwem Serwisu.
 • Dane osobowe, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych, w zakresie, w jakim usługi telemedyczne są świadczone przez Telmedicin, będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w celu wypełnienia ciążącego na Telmedicin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania usługami opieki zdrowotnej (tj. art. 9 ust. 2 lit. h RODO)  .  Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze świadczeń telemedycznych oraz umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związany z marketingiem naszych usług. 
 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Telmedicin
   w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, a w zakresie danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. f RODO . W tym celu możemy przetwarzać dane zebrane w ramach nagrywania połączeń z Telmedicin lub połączeń z wykorzystaniem systemów zapewnianych przez Telmedicin. 
 • Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami, Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy. 
 • Jeżeli zdecydujesz się założyć konto w  Serwisie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z naszego Serwisu oraz – po usunięciu Twojego konta – przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu określony w przepisach prawa. 
 • Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usług telemedycznych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane w związku z udzielaniem świadczeń telemedycznych przez wskazany w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta okres archiwizacji dokumentacji medycznej. Po jego upływie Twoje dane zostaną usunięte zgodnie z wynikającymi z przepisów prawa zasadami.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia Twojego konta z Serwisu.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku ze sporządzanymi przez Telmedicin zapisami głosowymi lub audiowizualnymi (nagraniami) przez okres  30 dni.
 • Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.
 • Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
 • Przekazane nam przez Ciebie w związku z korzystaniem z usług Serwisu informacje możemy jednak ujawnić:
  1. podmiotom obsługującym płatności za nasze usługi w celu obsługi i realizacji płatności za usługi, z których korzystasz;
  2. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez Telmedicin;
  3. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów;
  4. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;
  5. doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Telmedicin w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  6. organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się z żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania;
  7. podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

 • PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat, które przetwarza Telmedicin. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone w  Serwisie.  

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Odwiedzający, możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE POSIADAMY NA TWÓJ TEMAT

W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji na Twój temat, które przetwarza Telmedicin. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na www.telemedi.com. 

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Odwiedzający, możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE POSIADAMY NA tWÓJ TEMAT ORAZ PRAWO DO OGRANICZENIA ICH PRZETWARZANIA

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt. 

Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych przetwarzane w ramach Twojej dokumentacji medycznej musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.

 • PRAWDO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Telmedicin lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

W celu prawidłowego działania Serwisu, Telmedicin korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika lub Odwiedzającego, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Użytkownik lub Odwiedzający rozpoczynając korzystanie z Serwisu zostaje poproszony o akceptację wykorzystywania przez Telmedicin plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Użytkownik lub Odwiedzający może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisywanych w ramach plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu – zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.  Może to jednak spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika lub Odwiedzającego. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do:

 1. utrzymywania sesji Użytkownika lub Odwiedzającego (pliki własne),
 2. dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika lub Odwiedzającego (pliki własne),
 3. zapewnienia bezpieczeństwa danych (pliki własne),
 4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu (pliki zewnętrzne),
 5. łączenia funkcji Serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
 6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika lub Odwiedzającego oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

 1. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Użytkownika lub Odwiedzającego;
 2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Każdy Użytkownik lub Odwiedzający może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Narzędzia wykorzystywane na stronie www.telemedi.comTyp cookiesSposób działania
Google AnalyticsCookies zewnętrzne (Google Inc.)zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
Pixel FacebookCookies zewnętrzne (Facebook)prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Odwiedzającego na podstawie jego aktywności na portalu Facebook
Google AdWordsCookies zewnętrzne (Google Inc.)prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Odwiedzającego
Google Tag ManagerCookies zewnętrzne (Google Inc.)zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
HotjarCookies zewnętrzne (Hotjar Ltd)Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych Użytkowników lub Odwiedzających w Serwisie, sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania Serwisu
FullstoryCookies zewnętrzneZbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych Użytkowników lub Odwiedzających w Serwisie sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania Serwisu
ThuliumCookies zewnętrznenarzędzie umożliwiające komunikację poprzez chat z obsługą Serwisu
ZowieCookies zewnętrznenarzędzie umożliwiające komunikację poprzez chat z obsługą Serwisu
TikTokCookies zewnętrznezbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
StripeCookies zewnętrznezbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
HubSpotCookies zewnętrznezbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
Cookies wewnętrzneużywane do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika lub Odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, np. dopasowanie wersji językowej.

Pliki cookies  przechowujemy przez okres 365 dni. 

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.telemedi.com i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z Telmedicin wysyłając zapytanie na adres: [email protected]

Aby ułatwić Ci wykonywanie Twoich praw, w Telmedicin został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym możesz skontaktować się wysyłając zapytanie na adres: [email protected]

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.