Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

TELMEDICIN SP. Z O.O.

(dalej jako: „Regulamin”)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą TELMEDICIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516452, NIP: 5272720484, REGON: 147453940, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000191183-W-14 ( w skrócie Telmedicin sp. z o.o., zwany dalej: „Telmedicin”). 
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
 3. TELMEDICIN może ponadto prowadzić działalność polegającą na procesie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą przy wykorzystaniu platformy telemedycznej telemedi.com udostępnionej przez TELMEDICIN (dalej jako: „Platforma”). W tym zakresie TELMEDICIN nie działa jako podmiot leczniczy. Świadczenia zdrowotne w tym zakresie udzielane są na zasadach przyjętych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą. 
 4. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą TELEMEDICO. 
 5. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
 6. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm. – dalej „u.d.l.”);
 7. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;
 8. Regulaminu Organizacyjnego;
 9. Umowy Spółki. 
 10. TELMEDICIN prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 • TELMEDICIN udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie pozostałej opieki ambulatoryjnej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9) w następujących dziedzinach medycyny:               
 • Choroby wewnętrzne (kod resortowy dziedziny medycyny – 07)
 • Medycyna rodzinna (kod resortowy dziedziny medycyny – 16)
 • Neurologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 22)
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (kod resortowy dziedziny medycyny – 25)
 • Pediatria (kod resortowy dziedziny medycyny – 28)
 • Urologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 34)
 • Angiologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 37)
 • Choroby płuc (kod resortowy dziedziny medycyny – 42)
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny – 117)
 • Kardiologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 53)
 • Pielęgniarstwo ogólne (kod resortowy dziedziny medycyny – 101)
 • Psychiatria (kod resortowy dziedziny medycyny – 30)
 • Diabetologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 43)
 • Położnictwo i ginekologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 29)
 • Dermatologia i wenerologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 09)
 • Otorynolaryngologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 26)
 • Alergologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 36)
 • Otorynolaryngologia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny – 61)
 • Psychologia kliniczna (kod resortowy dziedziny medycyny – 108)
 • Kardiologia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny (54)
 • Pielęgniarstwo położnicze (kod resortowy dziedziny medycyny – 101)
 • Chirurgia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny – 03)
 • Chirurgia ogólna (kod resortowy dziedziny medycyny – 05)
 • Seksuologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 68)
 • Gastroenterologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 47)
 • Onkologia kliniczna (kod resortowy dziedziny medycyny – 24)
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncji (kod resortowy dziedziny medycyny – 77)
 • Stomatologia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny – 76)
 • Reumatologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 67)
 • Medycyna Pracy (kod resortowy dziedziny medycyny – 14)
 • Chirurgia naczyniowa (kod resortowy dziedziny medycyny – 39)
 • Medycyna morsa i tropikalna (kod resortowy dziedziny medycyny – 121)
 • Fizjoterapia (kod resortowy dziedziny medycyny – 105)
 • Choroby płuc dzieci (kod resortowy dziedziny medycyny – 115)
 • Okulistyka (kod resortowy dziedziny medycyny – 23)
 • Genetyka kliniczna (kod resortowy dziedziny medycyny – 11)
 • Transplantologia kliniczna (kod resortowy dziedziny medycyny – 71)
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (kod resortowy dziedziny medycyny – 116)
 • Neurologopedia (Kod resortowy dziedziny medycyny – 109)
 • Endokrynologia (Kod resortowy dziedziny medycyny – 44)
 • Neurochirurgia (kod resortowy dziedziny medycyny – 21)

§2 CELE I ZADANIA

1. Celem TELMEDICIN jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w §4 Regulaminu Organizacyjnego, w tym w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l.

2.    Podstawowymi zadaniami TELMEDICIN są:

 1. Udzielanie porad i konsultacji w zakresach wskazanych w §1 ust. 4 przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz innych specjalistów, takich jak dietetycy czy psychologowi.
 2. Prowadzenie badań naukowych;
 3. Promocja i profilaktyka zdrowia;
 4. Edukacja pacjentów.

3. Korzystanie z Platformy odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.  

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

1. TELMEDICIN posiada następujące zakłady lecznicze:

 1. Telemedico, ul. Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa

2. W podmiocie leczniczym TELMEDICIN funkcjonują następujące stanowiska:

 1. Kierownik – rolę kierownika pełni zarząd TELMEDICIN
 2. Lekarz
 3. Pielęgniarka
 4. Położna
 5. Ratownik medyczny
 6. Dietetyk
 7. Psycholog
 8. Rejestrator

3. Podstawowe obowiązki:

3.1. Kierownik:

 1. Organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
 2. Zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
 3. Tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
 4. Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia określonych spraw,
 5. Reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym,
 6. Zawieranie umów na usługi medyczne,
 7. Podpisywanie umów cywilnoprawnych,
 8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego,
 9. Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami.

3.2. Lekarz:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie,
 2. Edukacja pacjentów,
 3. Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Platformy w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych,
 4. Prowadzenie badań naukowych.

3.3. Pielęgniarka/ratownik medyczny/ Położna:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie,
 2. Odbieranie telefonów z zapytaniami,
 3. Odpowiadanie na maile z pytaniami,
 4. Zakładanie pacjentom kont klienta na Platformie,
 5. Archiwizacja niezbędnych dokumentów,
 6. Szkolenie personelu medycznego,
 7. Edukacja pacjentów.

3.4. Dietetyk:

 1. Udzielanie porad w zakresie prawidłowego żywienia,
 2. Tworzenie planów dietetycznych.

3.5. Psycholog:

 1. Udzielanie konsultacji psychologicznych,
 2. edukacja.

3.6. Rejestrator /Rejestratorka

1. udzielanie informacji o rodzaju świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot,

2. rejestracja Pacjentów na świadczenia zdrowotne

3. Zakładanie Pacjentom konta na Platformie

4. odbieranie telefonów, wiadomości mailowych, udzielanie odpowiedzi

4. Kierownik zakładu leczniczego jest również kierownikiem komórek organizacyjnych TELMEDICIN:

 1. Dział Obsługi Pacjentów – bieżąca administracyjna obsługa konsultacji, rozpatrywanie reklamacji, udzielanie informacji pacjentom, ubezpieczycielom i partnerom.
 2. Dział Obsługi Lekarzy – wsparcie techniczne dla lekarzy, zapewnienie dostępu do niezbędnych systemów komunikacyjnych z pacjentem
 3. Dział Rekrutacji – rekrutacja personelu medycznego i opieka kadrowa.
 4. Dział Rozliczeń – rozliczanie konsultacji B2B, wsparcie i wdrażanie partnerów biznesowych

5.  W celu ochrony danych osobowych TELMEDICIN powołało inspektora ochrony danych. 

§ 4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.  TELMEDICIN prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2.     TELMEDICIN udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na:

 1. zapewnieniu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie określonym w §1 pkt 5 niniejszego Regulaminu;
 2. świadczenie usług medycznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 3. świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej
 4. wykonywanie badań lekarskich, w tym także badań na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
 5. udzielanie świadczeń w zakresie Medycyny Pracy z wydaniem orzeczeń lekarskich 
 6. udzielaniu porad dietetycznych i psychologicznych,
 7. prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie ochrony zdrowia , promocji i profilaktyki zdrowia.

§ 5. MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. TELMEDICIN udziela świadczeń zdrowotnych w formie bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z pacjentem, jak również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

2. TELMEDICIN udziela świadczeń zdrowotnych w swojej siedzibie lub w miejscu przebywania osób wykonujących działalność leczniczą, które zaangażowane są w udzielanie świadczenia.

3. Świadczenia zdrowotne są udzielane w godzinach pracy podmiotu leczniczego. Godziny pracy podmiotu leczniczego (harmonogram) są ustalane na mocy uchwały zarządu TELMEDICIN.

4. TELMEDICIN określa szczegółowo w harmonogramie pracy godziny pracy oraz zakres świadczeń udzielanych w podmiocie leczniczym. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.telemedi.com.

§ 6. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne w ramach TELMEDICIN udzielane są przez lekarzy z zakresu specjalizacji wskazanych w § 1 pkt. 5, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz położne
 2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana za pośrednictwem pielęgniarki/ratownika medycznego, rejestratora lub samodzielnie przez pacjenta na platformie internetowej pod adresem www.telemedi.com. Założenie konta pacjenta w systemie jest równoznaczne z rejestracją pacjenta.
 3. Świadczenia zdrowotne w TELMEDICIN są udzielane również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 4. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy lub pielęgniarkę/ratownika medycznego, zatrudnionych przez TELMEDICIN lub współpracujących z TELMEDICIN na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym podmiotem a TELMEDICIN.
 5.  Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.
 6. Jeżeli w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego lekarz lub pielęgniarka/ratownik medyczny uzna, że występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, może wezwać pomoc, w szczególności karetkę pogotowia.

§ 7. POBIERANIE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych kontraktowanych z NFZ, jak również odpłatnie na podstawie umów zawieranych z Pacjentami lub Partnerami.
 2. Wzory umów na świadczenia zdrowotne udostępniane są pacjentom przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. W przypadku TELMEDICIN wzorem takiej umowy jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który udostępniany jest na stronie TELMEDICIN i który pacjent ma obowiązek zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń.
 3. Cennik aktualnych opłat jest udostępniany Pacjentom i Partnerom przez TELMEDICIN za pośrednictwem Platformy.
 4. Przed zawarciem umowy pielęgniarka/lekarz/rejestrator/podmiot leczniczy informuje Pacjentów lub Partnerów jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej usługi, a które nie są objęte jej ceną.
 5. Przy zawieraniu umowy Pacjenci lub Partnerzy są informowani o możliwości rezygnacji z udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem warunków przewidzianych Regulaminem.
 6. TELMEDICIN zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa, w tym w szczególności, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej.
 7. Kwestię wynagrodzenia w razie rezygnacji Pacjenta/Partnera lub w razie odmowy wykonania świadczeń przez TELMEDICIN reguluje umowa z Pacjentem/Partnerem.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.  TELMEDICIN prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.  TELMEDICIN udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:

 1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,
 2. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,                     
 3. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 4. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 5. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 6. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 7. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 8. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 9. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
 10. Osobie wykonującej zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
 11. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,
 12. Spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 13. Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie w ochronie informacji w ochronie zdrowia,
 14. Szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 15. Innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych przepisów obowiązującego prawa.

3. Dokumentację medyczną udostępnia się niezwłocznie na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności:

 1. pisemnego wniosku (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną lub jako wniosku ustnego złożonego w siedzibie podmiotu leczniczego),
 2. wniosku złożonego za pośrednictwem Platformy,
 3. wniosku złożonego drogą mailową.

4. TELMEDICIN jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej. W związku z tym TELMEDICIN może zażądać w celu weryfikacji okazania do kamery internetowej lub przesłania skanu dowodu osobistego poświadczonego za zgodność z oryginałem (skan zostanie niezwłocznie usunięty po potwierdzeniu tożsamości).

5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Do wglądu,
 2. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
 3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 5. Na elektronicznym nośniku danych.

7. Elektroniczna dokumentacja medyczna udostępniana jest na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa dla tej postaci dokumentacji. 

8. Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej znajduje się w cenniku usług na stronie internetowej www.telemedi.com.

9. Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, są udostępnione osobom o których mowa w §8 ust. 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

10. Dokumentacja medyczna przechowywana jest u osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych w imieniu TELMEDICIN, która ją wytworzyła. Dokumentacja w postaci elektronicznej przechowywana jest na Platformie. 

11. TELMEDICIN prowadzi wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej.

12. Dostęp do dokumentacji medycznej może następować także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ramach konta pacjenta na Platformie. Zapewnienie dostępu do dokumentacji w Platformie zostaje udokumentowane w systemie teleinformatycznym, nie jest traktowane jako udostępnienie dokumentacji podlegające dodatkowemu ujęciu w wykazie udostępnianej dokumentacji medycznej. 

13. Za pośrednictwem Platformy może następować dostęp do dokumentacji medycznej prowadzonej przez inne podmioty lecznicze współpracujące z TELMEDICIN.

14. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.    

§ 9. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 1. TELMEDICIN, w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.
  1. TELMEDICIN oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę,
 3. Nieprzekazanie informacji może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 4. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 5. Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
  1. TELMEDICIN udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
  1. TELMEDICIN może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą poprzez udostępnienie im funkcjonalności Platformy. TELMEDICIN nie działa w tym zakresie w ramach prowadzonej działalności leczniczej. Świadczenia udzielane przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą za pośrednictwem Platformy nie są świadczeniami udzielanymi przez TELMEDICIN. Ich udzielanie nie następuje zgodnie z niniejszym Regulaminem, lecz zasadami przyjętymi przez właściwego świadczeniodawcę .
  1. TELMEDICIN udziela transgranicznych świadczeń zdrowotnych. Jeżeli podczas udzielania transgranicznych świadczeń zdrowotnych dochodzić będzie do przesyłania danych do państw poza UE lub EOG, TELMEDICIN zapewnia przyjęcie zabezpieczeń wymaganych przez obowiązującego przepisy prawa.

§ 10. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

1.  TELMEDICIN jest reprezentowane przez zarząd spółki TELMEDICIN sp. z o.o.

2.  Zarząd spółki TELMEDICIN sp. z o.o. kieruje jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

3.  Zarząd spółki TELMEDICIN  sp. z o.o. wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na TELMEDICIN nakładają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4.  Do wyłącznej decyzji zarządu zastrzega się:

 1. Decyzje dotyczące finansów TELMEDICIN, w tym ustalenie cen usług,
 2. Zatwierdzanie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytów,
 3. Przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
 4. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
 5. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
 6. Występowanie w imieniu TELMEDICIN przez urzędami, sądami i organami administracji,
 7. Zawieranie umów na świadczenia zdrowotne,
 8. Zawieranie umów cywilnoprawnych,
 9. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy.

5. Zarząd kieruje zakładem przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności u.d.l. W zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku transgranicznych świadczeń zdrowotnych TELMEDICIN udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z polskim porządkiem prawnym, chyba że co innego wynika z zawartych umów, prawa krajowego państwa obcego lub umów międzynarodowych. 
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników TELMEDICIN i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz i w jego imieniu, pacjentów, Partnerów, oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu, przepisów prawa lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.