Deklaracja wyboru POZ

Wybór miejsca podstawowej opieki zdrowotnej może wiązać się z różnymi pytaniami. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają pacjenci.

Skąd będzie wiadomo, że przychodnia zaakceptowała wybór pacjenta i wprowadziła to do dokumentacji?

Na Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się informacja, czy deklaracja wyboru POZ została zaakceptowana i który lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub położna POZ zostali wybrani.  

Ile czasu ma placówka akceptację wyboru pacjenta?

Zmiana powinna dokonać się w ciągu 7 dni. Jednak jest to zależne od trybu pracy przychodni. W praktyce zdarza się, iż akceptacja zmiany i wprowadzenie jej do systemu trwa do 3 tygodni.

Co należy zrobić, jeśli wybór pacjenta nie został zaakceptowany przez placówkę i pacjent nie ma wybranego medyka na Internetowym Koncie Pacjenta?

Wówczas należałoby skontaktować się bezpośrednio z placówką osobiście, telefonicznie lub mailowo. Mogło się zdarzyć, że wybrany lekarz POZ przekroczył limit i nie może przyjąć kolejnego.

W czasie epidemii, czy też gdy pacjent ma trudności w dotarciu do placówki, lepszy może okazać się kontakt zdalny.

E-deklaracja została „odrzucona”. Jak za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta można sprawdzić powód odrzucenia?

Po złożeniu deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ w formie elektronicznej w sekcji „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)” należy kliknąć „Zobacz deklaracje”. Pokaże się wówczas lista złożonych deklaracji oraz informacja, na jakim etapie znajduje się dana deklaracja.

Do odrzucenia deklaracji może dojść automatycznie, jeśli placówka w ciągu 7 dni jej nie podejmie z systemu. Wtedy pacjent dostanie odpowiednią informację o braku rozpatrzenia deklaracji. Aby dowiedzieć się o powodzie braku rozpatrzenia deklaracji należałoby skontaktować się bezpośrednio z placówką, która nie rozpatrzyła złożonej deklaracji.

Odrzucenie przez placówkę e-deklaracji w związku z przekroczonym limitem?

Placówka medyczna może odmówić przyjęcia e-deklaracji z związku z przekroczonym limitem na liście lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ.

Kiedy i jak można anulować wysłaną e-deklarację?

Wysłaną e-deklarację można anulować na Internetowym Koncie Pacjenta do momentu, kiedy deklaracja nie zostanie zaakceptowana.

Czy odrzucona e-deklaracja liczy się do limitu bezpłatnych zmian lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu roku?

Skoro przyjęcie e-deklaracji nie doszło do skutku, nie zmniejsza się limit bezpłatnych zmian w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Placówki nie ma na liście wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ?

Z dużym prawdopodobieństwem oznacza to, że placówka nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w związku z tym nie świadczy usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia.

Złożonej deklaracji w formie papierowej nie widać na Internetowym Koncie Pacjenta?

Na Internetowym Koncie Pacjenta widać dotychczasowe informacje o wyborze, dopóki placówka medyczna nie wprowadzi nowej deklaracji POZ do systemu.

Czy placówka medyczna ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Można sprawdzić w wyszukiwarce na stronie NFZ. Poza tym gabinety, poradnie, przychodnie, szpitale powinny być oznakowane logotypem Narodowego Funduszu Zdrowia umieszczonym w dobrze widocznym miejscu.

Czy można się zapisać do lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ w różnych placówkach medycznych?

Deklaracje w formie pisemnej można składać oddzielnie w różnych placówkach, a także je zmieniać.

Czy lekarz, pielęgniarka, położna podstawowej opieki zdrowotnej mogą odmówić przyjęcia deklaracji?

Jeśli zostały przekroczone ustalone przez Narodowy Fundusz Zdrowia limity pacjentów przypadających na jedną osobę, która świadczy usługi zdrowotne, deklaracja może zostać odrzucona.

Czy zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej dokonywana jest odpłatnie?

Deklarację wyboru można zmienić dwa razy w ciągu jednego roku kalendarzowego bezpłatnie. Kolejne zmiany należy opłacić, wnosząc odpowiednią kwotę na konto właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia. Do limitu nie wlicza się zmian wynikających z wydarzeń losowych: zmiany miejsca zamieszkania, zamknięcia przychodni, zmiany miejsca pracy lekarza, przejścia lekarza na emeryturę.

Jak przyjmowane są noworodki bez nadanego numeru PESEL?

Zgłoszenie noworodka bez nadanego numeru PESEL odbywa się z wykorzystaniem ubezpieczenia jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Po nadaniu numeru PESEL należy złożyć nową deklarację wyboru.

W jakim wieku dziecko może zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez opieki osoby dorosłej?

W przypadku niecierpiącym zwłoki lekarz udziela pomocy bez względu na wiek pacjenta.
W pozostałych sytuacjach:

 • osoby poniżej 16. roku życia przyjmuje się wyłącznie w obecności opiekuna prawnego (rodzic) lub faktycznego (z zastrzeżeniem, że opiekun faktyczny może udzielić jedynie zgody na zbadanie pacjenta),
 • osoby, które ukończyły 16. rok życia przyjmuje się po przedłożeniu pisemnej zgody opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Jaką specjalność posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może być specjalistą medycyny rodzinnej, internistą, pediatrą, a także lekarzem bez specjalizacji posiadającym uprawnienia do pracy w POZ.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to lekarz pierwszego kontaktu.

Czy trzeba przenieść dokumentację medyczną po zmianie lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej?

Zmiana deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie wiąże się z wydaniem kartoteki. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez podmiot, który ją sporządził. Pacjent posiada nadal prawo wglądu do niej na miejscu oraz uzyskania wyciągu, odpisu, kopii (również w formie elektronicznej). Wydanie oryginału może odbyć się za pokwitowaniem odbioru, a także z zastrzeżeniem zwrotu. Natomiast, o przekazanie karty szczepień dziecka zwraca się nowa placówka.

Czy za udostępnienie dokumentacji medycznej wiąże się z odpłatnością?

Placówka podstawowej opieki zdrowotnej może pobierać opłaty za przygotowanie dokumentów. Maksymalną kwotę oblicza się biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej to 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,
 • jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na cyfrowym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania?

Podczas przebywania poza miejscem zamieszkania, np. w czasie wakacji lub delegacji można skorzystać z poradę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez konieczności zmiany deklaracji wyboru.

Godziny świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

Podstawowa opieka zdrowotna powinna być dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. Punkt szczepień, natomiast, powinien działać przynajmniej raz w tygodniu, również po godzinie 15.

Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek udzielić porady zdrowotnej w dniu zgłoszenia?

Porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywa się zgodnie z przepisami „w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą”. W przypadkach uzasadnionych jednak stanem zdrowia pacjenta porada powinna odbyć w dniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Kto podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w trybie pilnym? Kto decyduje o tym, że lekarz przyjedzie do domu pacjenta?

Decyzję o sposobie udzielenia świadczenia za każdym razem podejmuje lekarz POZ, który kwalifikuje pacjenta jako przypadek pilny lub stabilny.

Kto może skorzystać ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poza kolejnością?

Prawo do przyjęcia przez lekarza POZ poza kolejnością mają, m.in.:

 • zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu,
 • kobiety w ciąży,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • dzieci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub też nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie  prenatalnym rozwoju lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Poza kolejnością, tzn. w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, to w innym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących.

Czy lekarz NFZ widzi prywatne wizyty?

Wizyty prywatne nie są widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta. Dlatego lekarz świadczący usługi w ubezpieczenia zdrowotnego NFZ nie widzi wizyt prywatnych.

Czy osoba nieubezpieczona ma prawo do opieki medycznej?

W razie stanu zagrożenia zdrowia każda osoba ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, czy też nie.

Czy można iść do lekarza bez ubezpieczenia zdrowotnego?

Można iść do lekarza, jednak każde skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów we własnym zakresie.

Jak funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna?

Pacjent powinien otrzymać wskazówki w zakresie uzyskania pomocy medycznej w momencie rejestracji.
Placówka medyczna musi być w stanie zastąpić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej niezdolnego do pracy. Brak szczepienia nie może być powodem odmowy udzielenia świadczeń przez lekarza POZ.

W przypadku odmowy pomocy można zwrócić się o pomoc pod numerem telefonu 800 190 590.

Zaktualizowano: 29.03.2023
 • deklaracja wyboru poz
 • odpowiedzi
 • pytania