Duomox

Duomox

Duomox - lek przeciwbakteryjny do stosowania doustnego w postaci białych tabletek z półsyntetyczną penicyliną o szerokim spektrum działania.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Duomox należy do leków przeciwbakteryjnych. Jest to antybiotyk do stosowania doustnego w postaci białych tabletek. Jedna tabletka Duomox zawiera w zależności od dawki od 250 mg, poprzez 375 mg, 500 mg, 750 mg do 1 g amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej.

Amoksycylina to antybiotyk beta-laktamowy, półsyntetyczną penicylina o szerokim spektrum działania. Rozkładana jest ona przez beta-laktamazy wytwarzane przez bakterie oporne i dlatego zakres działania tego antybiotyku nie obejmuje mikroorganizmów, które wytwarzają te enzymy.

Duomox to białe lub prawie białe, podłużne tabletki z symbolem przypominającym trójkąt i oznaczeniem ‘232’ (250 mg), ‘233’ (375 mg), ‘234’ (500 mg), ‘235’ (750 mg) lub ‘236’ (1 g) po jednej stronie oraz rowkiem ułatwiającym jej rozkruszenie (nie dzielnie) po drugiej stronie.

Wskazaniami do stosowania leku Duomox u dorosłych i dzieci są zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, czyli:

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, poszpitalne zapalenie płuc
 • zakażenia dróg moczowych i ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • zakażenia żołądkowo-jelitowe,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • rzeżączka ostra, niepowikłana
 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 •  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • dur brzuszny i dur rzekomy
 • ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej
 • zakażenia związane z protezowaniem stawów
 • choroba z Lyme (borelioza) 

Celem stosowania leku może też być profilaktyka i zapobieganie zapaleniu wsierdzia.

Przeciwskazaniami do stosowania doustnego leku Duomox są przede wszystkim:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na którąkolwiek z penicylin
 • wystąpienie w przeszłości anafilaksji (ciężkiej natychmiastowej reakcji pacjenta – nadwrażliwości) na inny lek z grupy beta-laktamów, (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam). 

Lek Duomox w postaci tabletek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.
Duomox można go połknąć w całości, popijając szklanką wody, lub rozpuścić w co najmniej 20 ml wody i po wymieszaniu wypić. Zawiesina powstała po wymieszaniu jest słodka i ma mandarynkowo-cytrynowy smak.

Dawkowanie amoksycyliny – leku Duomox zależne jest od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta oraz od ciężkości i lokalizacji zakażenia. Ważny jest też najbardziej prawdopodobny patogen lub konkretny, jeśli wcześniej określono patogen w badaniach i ewentualna odporność, wrażliwość na leki przeciwbakteryjne. Dawkowanie ustala się według masy ciała na dobę.

Dawkowanie dla dorosłych i dzieci o masie ciała większej lub równej 40 kg:

 • od 750 mg do 3 g na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych
 • w przypadku zakażeń dróg oddechowych – od 1,5 g do 2 g dwa razy na dobę lub 1 g trzy razy na dobę
 • w przypadku rzeżączki ostrej, niepowikłanej: 3 g w jednorazowej dawce (wskazane jest jednoczesne podanie 1 g probenecydu) i kobiet następnego dnia zaleca się powtórzenie dawki
 • w leczeniu choroby wywołanej przez H. pylori Duomox stosuje się w schematach wielolekowej terapii skojarzonej

Czas trwania leczenia:

 • w zakażeniach o lekkim lub umiarkowanie ciężkim nasileniu zwykle czas trwania leczenia obejmuje od 5 do 7 dni
 • w zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez conajmniej 10 dni
 • w zakażeniach ciężkich lub przewlekłych oraz zakażeniach w miejscach, gdzie osiągane są małe stężenia antybiotyku, czas leczenia zależny jest od obrazu klinicznego, a standardowo leczenie należy kontynuować przez 3 do 4 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

 • w zależności od powodu zastosowania leku Duomox, ciężkości choroby oraz wrażliwości drobnoustroju zaleca się stosowanie od 40 do 90 mg na kg masy ciała na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę
 • w przypadku anginy – 50 mg na kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych
 • ostre zapalenie ucha środkowego w regionach, gdzie występuje Streptococcus pneumoniae o zmniejszonej wrażliwożci na penicyliny wymga uwzględnienia lokalnych zaleceń dotyczących dawkowania
 • w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia – 50 mg na kg masy ciała w pojedynczej dawce przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Lek Duomox niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu, dlatego należy przestrzegać zaleceń lekarza i oficjalnych zaleceń dotyczących stosowania leków przeciwabakteryjnych.

Długotrwałe stosowanie leku Duomox może powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych i zwiększyć szansę na wystąpienie działań niepożądanych . Możliwe są także reakcje nadwrażliwości. 

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczna modyfikacja dawki. 

W trakcie stosowania leku Duomox możliwe jest wystąpienie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. 

Lek Duomox może zaburzać wynik badan laboratoryjnych poziomu estriolu we krwi u kobiet w ciąży. 

Jeżeli po rozpoczęciu leczenia wystąpi pokrzywka, uogólniony rumień z krostkami i jednocześnie gorączka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wymienione objawy mogą wystąpić w przebiegu reakcji alergicznej – ciężkiej reakcji skórnej w postaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku jej wystąpienia, konieczne jest przerwanie leczenia, a ponowne stosowanie amoksycyliny w przyszłości jest przeciwwskazane.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się monitorowanie czynność narządów wewnętrznych, w tym wątroby, nerek i układu krwiotwórczego. Obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zmiany w morfologii krwi.

Nic nie powinno zastąpić przeczytania ulotki leku Duomox i tym samym pacjent lub jego opiekun powinien ją przeczytać przed jego zastosowaniem. Lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu i zdrowiu pacjenta.

Lek Duomox stosowany jest w praktyce klinicznej od 1972 roku, a przydatność jego stosowania u kobiet w ciąży została dobrze udokumentowana w badaniach klinicznych. Duomox i Amoksycylina nie wywołują wad rozwojowych, ani nie działają szkodliwie na płód. Produkt Duomox można stosować w okresie ciąży, jeżeli wymaga tego stan kliniczny pacjentki.

Amoksycylina przenika do mleka matki. Wpływ amoksycyliny na organizm noworodka jest nieznany. U karmionego piersią dziecka mogą wystąpić działania niepożądane – biegunka oraz zakażenie grzybicze jamy ustnej i dlatego należy rozważyć przerwanie karmienia piersią. 
Amoksycylinę należy stosować podczas karmienia piersią wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści stosowania produktu leczniczego.

Jeśli pacjent stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe może być konieczne wykonanie dodatkowych badań. Amoksycylina i lek Duomox mogą nasilać działanie stosowanych w tym samym czasie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, np. warfaryny lub acenokumarolu.

Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie, należy ściśle kontrolować czas protrombinowy lub INR. Ponadto może być konieczna modyfikacja dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Lek Duomox, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Do najczęstszych działań niepożądanych stosowania leku Duomox zaliczamy:

 • problemy żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia
 • nadkażenia opornymi bakteriami/drożdżakami, które są wynikiem zbyt długiego i powtarzanego stosowania
 • spadek łaknienia
 • zaburzenia smaku
 • wysypka skórna występująca również w okolicy ust
 • suchość w jamie ustnej
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych (w niewielkim stopniu oraz przemijający)
 • osutka odropodobna
 • świąd, pokrzywka

Działania niepożądane występujące w trakcie stosowania leku Duomox rzadko lub bardzo rzadko:

 • żółtaczka cholestatyczna
 • zapalenie wątroby
 • ostre śródmiąższowe zapalenie nerek
 • kryształki w moczu
 • gorączka polekowa
 • eozynofilia
 • niedokrwistość hemolityczna
 • reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego
 • obrzęk naczynioruchowy dotyczący ust, języka, gardła krtani co może utrudniać oddychanie
 • wstrząs anafilaktyczny
 • ciężkie reakcje skórne tkj. zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy wysiękowy, alergiczne zapalenie naczyń, choroba posurowicza.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko podczas stosowania leku Duomox:

 • zawroty głowy,
 • nadmierna ruchliwość, pobudzenie
 • drgawki
 • zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych
 • problemy z nerkami
 • zmiana wyglądu języka
 • przebarwienie zębów pojawiające się u dzieci
 • nadmierny rozpad czerwonych krwinek, który może doprowadzić do anemii
 • zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, wydłużenie czasu protrombinowego oraz czasu krwawienia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, czarny język włochaty
 • reakcja Jarischa i Herxheimera (bóle głowy, bóle mięśni, podwyższona temperatura, pogorszone samopoczucie, ogólne uczucie rozbicia, uczucie zmęczenia, wysypka), które mogą wystąpić podczas leczenia boreliozy

Wystąpienie działań niepożądanych wymaga niezwłocznej konsultacji lekarskiej, a w razie konieczności może on podjąć decyzję o zakończeniu stosowania Amoksycyliny.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • antybiotyki
 • duomox
 • leki
 • leki przeciwbakteryjne
 • leki przeciwzakrzepowe
 • zakażenia bakteryjne