Internista NFZ Warszawa

Internista NFZ Warszawa

Każdy ubezpieczony w NFZ ma możliwość skorzystania z pomocy medycznej w ramach POZ oraz prawo swobodnego wyboru lekarza rodzinnego, internisty - lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarza pierwszego kontaktu. Uprawnienie to dotyczy także wyboru pielęgniarki i położnej.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to część systemu opieki zdrowotnej i zapewnia wszystkim – zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu. W jej ramach należą się świadczenia zdrowotne, profilaktyka, diagnostyka, lecznicze, rehabilitacja z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

Każdy ubezpieczony w NFZ ma możliwość skorzystania z pomocy medycznej w ramach POZ oraz prawo swobodnego wyboru lekarza rodzinnego, internisty – lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarza pierwszego kontaktu. Uprawnienie to dotyczy także wyboru pielęgniarki i położnej. Warunkiem jest to, że pracują oni w placówce mającej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub sami podpisali umowę z NFZ o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli więc szukamy w Warszawie, podobnie jak na całym terenie Polski, lekarza (lekarz rodzinny, internista, pediatra) który będzie nam udzielał pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) musimy mieć ubezpieczenie w NFZ i wybrać podmiot mający umowę z NFZ w tym zakresie.

Wyboru lekarza POZ lub jego zmiany można dokonać bezpłatnie dwa razy w ciągu danego roku. Jeśli konieczność zmiany lekarza (lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu, lekarza POZ), pielęgniarki czy położnej wynika z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego pacjenta, nabywa się prawo do ponownego darmowego wyboru. Wśród powodów uprawniających do kolejnej darmowej zmiany wymienione zostały:

 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • zaprzestanie udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej;
 • inne przyczyny niezależne od pacjenta, a leżące po stronie świadczeniodawcy;
 • ukończenie przez ubezpieczonego pacjenta 18 roku życia.

W innych przypadkach, trzecia i kolejna zmiana/wybór w danym roku to koszt 80 zł.

Konieczność zmiany lekarza POZ nie wiąże się z koniecznością zmiany pielęgniarki POZ i położnej POZ i odwrotnie.

Każdy taki wybór lub zmianę w tym zakresie pacjent musi potwierdzić oświadczeniem woli w postaci deklaracji wyboru – złożonej deklaracji POZ. Deklarację przystąpienia składa się w placówce medycznej i każda placówka medyczna, centrum medyczne świadczące usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępniania pacjentowi deklaracji wyboru i sprawdzania poprawności jej wypełnienia. Składać je można na druku w formie papierowej, poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub elektronicznie, potwierdzone odpowiednim podpisem. 

Deklaracja wyboru, by była ważna, powinna zawierać:

 • dane pacjenta (jego imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, jeśli braku nr PESEL, adres i miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeśli świadczeniobiorca jest osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną), 
 • informację, który raz w roku dokonywana jest zmiana,
 • wskazanie okoliczności zmiany by ustalić konieczność pobrania opłaty,
 • dane dotychczasowej placówki medycznej w ramach POZ (nazwa, adres siedziby),
 • imię i nazwisko lekarza rodzinnego (POZ),
 • datę dokonania wyboru,
 • podpis składającego deklarację.

Warunkiem koniecznym do złożenia deklaracji jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ.

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje:

 • porady w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta (jeśli uzasadnia to stan zdrowia pacjenta, w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • porady patronażowe i badania bilansowe, przesiewowe (dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),
 • świadczenia z zakresu opieki i profilaktyki chorób układu krążenia,
 • leczenie z zakresem badań diagnostycznych – diagnostyka laboratoryjna oraz obrazowa i nie obrazowa,
 • szczepienia ochronne,
 • skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie do szpitala, na rehabilitację, na leczenie uzdrowiskowe,
 • orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia, recepty,
 • zlecenia na transport sanitarny,
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarza POZ, pobieranie materiałów do badań (w tym w domu pacjenta),
 • pomoc kobietom po zabiegach i operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany),
 • edukację w zakresie planowania rodziny i opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu (pielęgniarka POZ).

Lekarz POZ jako pierwszy planuje i realizuje opiekę lekarską osób ubezpieczonych w NFZ i koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny, wystawia stosowne skierowania uwzględniając stan zdrowia pacjenta.

Konsultacje z lekarzem POZ – lekarzem rodzinnym, w tym także w zakresie pediatrii udzielane są teraz coraz częściej w formie teleporady. Osoby dorosłe i dzieci, w wielu przypadkach, mogą być konsultowane bez wychodzenia z domu i konieczności wizyty w przychodni. Jest to często duże ułatwienie dla pacjenta, jest też bezpieczne i przyspiesza kontakt z lekarzem. Wybierając lub zmieniając lekarza POZ w ramach NFZ warto wybrać centrum medyczne, placówkę, która daje jak najlepszy dostęp do takiej formy kontaktu i tym samym konsultacji i kontynuacji leczenia online. Placówki specjalizujące się w teleporadach udostępniają swoim pacjentom dostęp przez całą dobę do portalu pacjenta i tym samym rejestracji na konsultacje z lekarzem. Często też sam kontakt online z lekarzem może mieć miejsce o każdej porze, w tym w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może skorzystać z dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • telefonicznie.
Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 12.01.2024
 • Internista na NFZ
 • internista nfz
 • Lekarz POZ
 • Lekarz rodzinny
 • pielęgniarka poz
 • Położna POZ
 • Warszawa