REGULAMIN PROGRAMU NOWE MOŻLIWOŚCI

wersja nr 1, obowiązująca od dnia 1 września 2021 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie. Wyrażenia pisane z wielkiej litery w Regulaminie zostały zdefiniowane w pkt. 2 Regulaminu.
  2. Program organizuje we własnym imieniu Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484. 
  3. W ramach Programu, Telmedicin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przyznania Korzyści Korzystającemu za wykonanie oznaczonych czynności, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. DEFINICJE 
  1. Deklaracja – deklaracja wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki lub położnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, składana za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio w siedzibie Partnera.
  2. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o przystąpienie do Programu.
  3. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  4. Program – przyrzeczenie publiczne organizowane przez Telmedicin pod nazwą Nowe Możliwości. 
  5. Korzystający – oznacza osobę uczestniczącą w Programie, uprawnioną do korzystania z Pakietu, spełniającą warunki określone w Regulaminie.  
  6. Partner – Przychodnia 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000877714, NIP: 5213917268, REGON: 387930851. 
  7. Pakiet – E-wizyty świadczone przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin oraz E-wizyty świadczone przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin w celu omówienia wyników badań zleconych uprzednio przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin, o których mowa w regulaminie świadczenia usług dostępnym pod adresem: https://telemedi.com/pl/regulamin/, do których Korzystającemu przysługuje dostęp w ramach Programu. 
  8. Profil – indywidualne i autoryzowane konto na Platformie.
  9. Platforma – aplikacja dostępna pod adresem internetowym www.telemedi.com i jego subdomenami lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiąca część systemu teleinformatycznego.
  10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu. 
  11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  12. Telmedicin – Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484. 
 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z PAKIETU 
  1. Program umożliwia Kandydatom uzyskanie prawa do korzystania z Pakietu. W celu przystąpienia do Programu, uzyskania statusu Korzystającego oraz uzyskania prawa do korzystania z Pakietu, Kandydat powinien spełnić łącznie następujące warunki:
   1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
   2. złożyć Partnerowi Deklarację za pomocą Platformy bądź w siedzibie Partnera;
   3. zawrzeć umowę dostępu do Profilu z Telmedicin zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://telemedi.com/pl/regulamin/.
  2. Korzystający jest uprawniony do korzystania z Pakietu przez okres ważności Deklaracji oraz ważności ubezpieczenia zdrowotnego Korzystającego. 
  3. Pakiet obejmuje konsultacje lekarza ogólnego/internisty Telmedicin oraz konsultacje wyników badań zleconych przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin. 
  4. W przypadku nadużywania dostępu do Pakietu przez Korzystającego i realizacji lub umawiania bezpodstawnych E-wizyt, Telmedicin zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby E-Wizyt przysługujących konkretnemu Korzystającemu. 
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
  1. Administratorem danych osobowych Korzystającego jest Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484.  
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
   1. organizacji i realizacji Programu, w tym przyjmowania zgłoszeń Kandydatów, weryfikacji uprawnień do korzystania z Pakietu zgodnie z Regulaminem;
   2. udzielania dostępu do Pakietu Korzystającym;
   3. rozpatrywania reklamacji związanych z Programem;
   4. profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania usługami opieki zdrowotnej.
  3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego;
   2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu Programu;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Telmedicin roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z Programu;
   4. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych.
  4. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:
   1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe, ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO);
   2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
   3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
   4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu.
  5. Ogólne zasady przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Telmedicin, którą można znaleźć pod adresem: https://telemedi.com/pl/page/polityka-prywatnosci.
  6. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w Deklaracji, może być również Partner. 
 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu należy zgłaszać telefonicznie na numer +48 22 357 49 49  lub elektronicznie na adres [email protected] lub pisemnie na adres Telmedicin.
  2. Zaleca się podanie przez składającego reklamację w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania składającego reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Telmedicin. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Telmedicin należy zgłaszać telefonicznie na numer +48 22 357 49 49 lub elektronicznie na adres [email protected] lub pisemnie na adres Telmedicin.
  4. Zaleca się podanie przez Korzystającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Korzystającego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Telmedicin. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Telmedicin poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, za pomocą którego została złożona reklamacja. 
  6. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, Telmedicin niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 5.5. powyżej, liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.  
 6. ZMIANY REGULAMINU
  1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na Platformie.  
  2. Telmedicin zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności: zmiany stosowanych rozwiązań technicznych, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych. O wszelkich zmianach Korzystający będą informowani za pośrednictwem Profilu lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Profilu. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również na Platformie.  
  3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 5 dni od dnia wysłania Korzystającym powiadomień o zmianach. Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana Korzystającemu w powiadomieniu.  
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telmedicin określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem: https://telemedi.com/pl/regulamin/.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.  
  3. Telmedicin zastrzega możliwość zakończenia Programu w każdym czasie. O zakończeniu Programu Telmedicin poinformuje w osobnym komunikacie za pośrednictwem Platformy. 
  4. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, pytania lub sugestie kierowane do Telmedicin należy składać w formie e-maila na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Warszawa, 02-593 ul. Biały Kamień 2.