Regulamin świadczenia usług – UNUM

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Cele Regulaminu
  1. Regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną przez Partnera Medycznego usługi dostępowej „Platforma Telemedi.com” oraz udzielania przy wykorzystaniu tej usługi świadczeń zdrowotnych.
  2. Do świadczenia Usług na rzecz osób ubezpieczonych przez Unum Życie TUiR S.A. („Ubezpieczyciel”) w ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Ubezpieczyciela na podstawie umów ubezpieczenia, w odniesieniu do których Ubezpieczyciel wyznaczył Telmedicin Sp. z o.o. jako partnera medycznego zapewniającego organizację świadczeń medycznych, do zapewnienia których Ubezpieczyciel jest zobowiązany względem tych ubezpieczonychstosuje się postanowienia działu I „Postanowienia ogólne” oraz działu II „Zasady świadczenia Usług”.
  3. W zakresie usług Partnera Medycznego, które są udostępnanie Pacjentom przez Partnera Medycznego poza ochroną ubezpieczeniową udzielaną ubezpieczonym przez Ubezpieczyciela stosuje się postanowienia Regulaminu wskazne w pkt 1.2., z zastrzeżeniem odmienności wynikających z działu III „Szczególne zasady świadczenia Usług poza ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez Ubezpieczyciela.”.
 2. Definicje
  1. Formularz – Formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnienia dane, niezbędne do zamówienia Świadczeń Telemedycznych zgodnie z Regulaminem;
  2. Hasło – ciąg znaków służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu na Platformie oraz używany do identyfikacji Pacjenta przy świadczeniu Usług, ustalany samodzielnie przez osobę dokonującą rejestracji Profilu lub Pacjenta bądź nadawane automatycznie przez system podczas rejestracji Profilu, o długości co najmniej 8 znaków, zawierający małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
  3. Login – adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Pacjenta wskazany podczas zakładania Profilu. Adres służy do każdorazowego dostępu do Profilu;
  4. Platforma – aplikacja dostępna pod adresem internetowym www.telemedi.com i jego subdomen lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiąca część systemu teleinformatycznego, umożliwiająca świadczenie Usług Platformy;
  5. Profil – indywidualne i autoryzowane konto Pacjenta na Platformie;
  6. Dyżur – czas, w którym Konsultant jest dostępny na Platformie i wykonuje E-wizyty w godzinach nieuwzględnionych w harmonogramie dostępności;
  7. E-wizyta – rodzaj Usług obejmujący Świadczenia Telemedyczne;
  8. Infolinia – telefoniczna obsługa Pacjenta, dostępna pod numerem telefonu +48 22 357 40 41 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych);
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  10. Regulamin Organizacyjny – regulamin organizacyjny sporządzony na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej przez Partnera Medycznego i zamieszczony na stronie internetowej telemedi.com albo sporządzony przez Konsultanta działającego jako niezależny od Partnera Medycznego podmiot i zamieszczony na stronie internetowej Konsultanta;
  11. Świadczenie Telemedyczne – świadczenie zdrowotne (medyczne) w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej udzielane przez Konsultanta za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  12. Umowy – Umowy o świadczenie Usługi zawierane na podstawie Regulaminu;
  13. Usługa Dostępowa – usługa dostępowa „Platforma Telemedi.com”, świadczona przez Partnera Medycznego drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów, polegająca na udzielaniu dostępu i organizacji E-wizyt;
  14. Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu;
  15. Asystent – osoba fizyczna, wyznaczona przez Partnera Medycznego lub Ubezpieczyciela do rejestracji Pacjentów, udzielania za pośrednictwem Infolinii podstawowych informacji o Usługach, działaniu systemu teleinformatycznego oraz dostępności Konsultantówi Usług. Asystent kieruje połączenie Pacjenta do Konsultanta zgodnie Regulaminem, może również nawiązać połączenie z Pacjentem w celu połączenia Pacjenta z Konsultantem;
  16. Konsultant – osoba fizyczna prowadząca podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej lub zatrudniona przez taki podmiot bądź też wykonująca pracę na rzecz Partnera Medycznego lub z nim współpracująca, udzielająca Świadczeń Telemedycznych przy użyciu Platformy w ramach umowy zawartej z Partnerem Medycznym. Konsultanci, w zakresie w jaki świadczenia zdrowotne udzielane są przez Partnera Medycznego, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Organizacyjnego Partnera Medycznego. W zakresie, w jakim świadczenia zdrowotne udzielane są przez Konsultantów działających jako niezależne od Partnera Medycznego podmioty, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie własnych Regulaminów Organizacyjnych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej;
  17. Pacjent – osoba fizyczna, która została objęta ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;
  18. Partner Medyczny – Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484, świadczący usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000191183.
 3. Zasady dotyczące Regulaminu
  1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej www.telemedi.com w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  2. Akceptując Regulamin Pacjent akceptuje okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Jeśli połączenie z Konsultantem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
  4. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  5. Kontakt bądź próba kontaktu z Konsultantem nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w punktach 3.3. i 3.4. Regulaminu.
  6. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Pacjent może wymagać udzielenia natychmiastowej pomocy oraz informacji o miejscu przebywania Pacjenta, Asystent, Konsultant– realizując obowiązek niesienia pomocy – może udzielić Pacjentowi pomocy przekazując niezbędne informacje lub wezwać pogotowie ratunkowe.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  8. Partner Medyczny jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Usługi mogą być świadczone przez Partnera Medycznego lub inne podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie umów zawartych z Partnerem Medycznym.

II. Zasady świadczenia Usług

 1. Warunki świadczenia usług
  1. Pacjent nie ponosi odpłatności za Usługi mieszczące się w zakresie przysługującej mu ochrony ubezpieczeniowej.
  2. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że E-wizyty świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a Konsultant w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
  3. Pacjent ma możliwość nieodpłatnej modyfikacji umawianej Usługi E-wizyty w przypadkach określonych w Regulaminie.
  4. Pacjent powinien ujawnić Konsultantowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania E-wizyty, w tym udostępnić kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia E-wizyty. Pacjent powinien ujawnić Konsultantowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzielaną Usługę. Nieprzekazanie informacji lub nieudostępnienie dokumentacji medycznej może skutkować niemożnością kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego. Partner Medyczny ani Konsultant nie ponoszą odpowiedzialności za podanie niezgodnie z prawdą lub niepodanie informacji przez Pacjenta, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi.
  5. Świadczenie niektórych Usług organizowanych przez Partnera Medycznego, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Pacjenta dodatkowych danych, określonych w stosownych postanowieniach Regulaminu.
  6. Usługa E-wizyty trwa co do zasady 15 minut (jedna jednostka czasu). Jeżeli Usługa E-wizyty wymaga więcej czasu, Konsultant przedłuża czas E-wizyty do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta. Za przedłużenie czasu konsultacji opłata nie jest pobierana. Partner Medyczny zastrzega stosowanie większych jednostek czasu dla wybranych E-wizyt, każdorazowo zgodnie z informacjami aktualnie wskazanymi na Platformie.
  7. Partner Medyczny dołoży starań, aby czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem , pod warunkiem spełnienia przez Pacjenta warunków wskazanych w Regulaminie oraz umówienia się na konkretny termin E-wizyty, wynosił nie dłużej niż 60 min. Jeżeli czas oczekiwania na połączenie będzie wydłużony Partner Medyczny poinformuje o tym Pacjenta.
 2. Usługa Dostępowa
  1. Partner Medyczny świadczy Usługę Dostępową za pośrednictwem Platformy.
  2. Usługa Dostępowa obejmuje m.in. organizację świadczenia Usług, komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, udostępnianie i obsługę Platformy, rejestrację i obsługę Profilu, obsługę Infolinii, badanie satysfakcji z Usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny o ocenę udzielonej usługi.
  3. Partner Medyczny świadczy Usługę Dostępową nieodpłatnie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie w jakim dotyczy to dostępu Pacjenta do Platformy. W zakresie infolinii Partner Medyczny świadczy Usługę Dostępową przez 7 dni w tygodniu w godzinach: w dni robocze (rozumiane jako każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy) od godz. 8.00 do godz. 22.00, w pozostałe dni od godziny 8.00 do godziny 20.00.
  4. W ramach organizacji Usług Asystent może odbierać lub inicjować połączenia z Pacjentem na zasadach określonych w Regulaminie w celu ustalenia wykonania Usługi E-wizyty.
  5. Asystent uprawniony jest do dokonania wstępnej rejestracji danych i połączenia Pacjenta, na jego życzenie, z Konsultantem, przekazywania Konsultantowi informacji dodatkowych od Pacjenta, w tym informacji w formie dokumentów niezbędnych do realizacji E-wizyty.
  6. Przebieg komunikacji z Asystentem lub Konsultantem jest rejestrowany. Przed rozpoczęciem komunikacji, osoba komunikująca się z Asystentem lub Konsultantem zostaje poinformowana o rejestracji. Kontynuacja rozmowy oznacza wyrażenie zgody na rejestrację – o czym osoba komunikująca się zostaje dodatkowo poinformowana przed rozpoczęciem rejestracji. W przypadku braku zgody na rejestrację, osoba komunikująca się z Asystentem lub Konsultantem zobowiązana jest do zakończenia rozmowy.
  7. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego ograniczenia dostępności Usługi Dostępowej, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia Pacjenci, którzy posiadają Profil, będą informowani z wyprzedzeniem.
  8. Partner Medyczny udostępnia Pacjentom katalog Usług E-wizty dostępnych w ramach oferty Ubezpieczyciela.
  9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. E-wizyty
  1. Podmiotem świadczącym Usługi E-wizyty jest Konsultant wybrany losowo przez system teleinformatyczny Partnera Medycznego i zaakceptowany przez Pacjenta. Przystąpienie do świadczenia Usługi E-wizyty następuje po zaakceptowaniu osoby Konsultanta. Pacjent może odmówić akceptacji wybranego przez system teleinformatyczny Partnera Medycznego Konsultanta– w takim wypadku połączenie z Konsultantem zostanie przerwane.
  2. Konsultant może świadczyć Usługi E-wizyty działając jako pracownik lub współpracownik Partnera Medycznego. Wówczas podmiotem leczniczym odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną nad pacjentem jest Partner Medyczny.
  3. Konsultant może świadczyć Usługi E-wizyty działając jako niezależny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Wówczas podmiotem leczniczym odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną nad pacjentem jest Konsultant lub podmiot leczniczy, który ich zatrudnia. Usługa E-wizyty odbywa się zgodnie z uwarunkowaniami funkcjonowania podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną, w ramach którego działa Konsultant.
  4. Akceptacja Konsultanta jest równoznaczna z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
  5. Konsultant świadczy Usługi E-wizyty, określone w Regulaminie, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Platformy.
  6. Warunkiem skorzystania z Usługi E-wizyty jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz akceptacja Konsultanta.
  7. Usługa E-wizyty jest umawiana – wymiana informacji następuje po dokonaniu wyboru opcji Usługi E-wizyty umawianej, dokonaniu wyboru terminu i akceptacji Konsultanta; nawiązanie połączenia z Konsultantem wymaga ponownego zalogowania Pacjenta na Platformie w dniu oraz godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi lub jeżeli usługa ma być świadczona telefonicznie – dostępności pod wskazanym numerem telefonu.
  8. Komunikacja Pacjenta z Konsultantem może przebiegać w formie:
   1. czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a Konsultantem,
   2. telekonferencji – przekazu audio między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy,
   3. wideokonferencji – przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy,
  9. Konsultant może wymagać od Pacjenta kontaktu w określonej formie, jeżeli wymaga tego charakter świadczenia zdrowotnego, jakie ma być udzielone w ramach Usługi E-wizyty. Forma asynchroniczna inicjowana jest w formie chatu, natomiast kontakt ze strony Konsultanta może nastąpić w każdej formie, w zależności od wyboru dokonanego przez Pacjenta lub dostępnej opcji. Jeżeli Konsultant uzna, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w formie wybranej przez Pacjenta, Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem Platformy lub w formie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej wysyłanej na telefon komórkowy. Pacjent decyduje o skorzystaniu z zaproponowanej formy komunikacji.
  10. Warunkiem zamówienia E-wizyty jest uzupełnienie w Profilu następujących danych: (1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), (2) data urodzenia, (3) płeć, (4) obywatelstwo, (5) adres miejsca zamieszkania, (6) numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL), (7) dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia związane z realizacją Świadczenia Telemedycznego (dołączane fakultatywnie), (8) adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).
  11. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Pacjent podaje w Formularzu.
  12. Świadczenia Telemedyczne udzielane są przez Konsultantów w zakresie wskazanym w katalogu Usług E-wizyt dostępnych w ramach oferty Ubezpieczyciela oraz Regulaminie Organizacyjnym, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Świadczenia Telemedycznego. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny. Jeżeli jest to uzasadnione w szczególności stanem zdrowia Pacjenta, prośbą Pacjenta lub ciążącymi na Konsultancie obowiązkami prawnymi, Konsultant informuje o potrzebie bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny w celu kontynuacji opieki zdrowotnej. Konsultant w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
  13. Uprawniony Konsultant w ramach udzielania Świadczenia Telemedycznego może wystawić receptę, skierowanie, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz orzeczenie o niezdolności do pracy, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Jeżeli wysyłka następowałaby przy skorzystaniu z usług pocztowych, może zostać pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z cennikiem dostępnym na Platformie. Opłata manipulacyjna nie stanowi formy wynagrodzenia za wystawienie recepty, lecz służy pokryciu kosztów związanych z wysyłką recepty na adres wskazany przez Pacjenta.
  14. W przypadku odbioru recepty, skierowania lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, osoba zajmująca się świadczeniem usług pocztowych może zażądać okazania dowodu tożsamości Pacjenta, w przypadku nieokazania dowodu tożsamości wskazane dokumenty mogą być zwrócone do Konsultanta.
  15. Do wystawienia recepty Konsultant może wymagać od Pacjenta przedłożenia za pośrednictwem Platformy dokumentów potwierdzających stan zdrowia, w szczególności dokumentacji medycznej, takich jak karta wypisu ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych, zaświadczenie od lekarza specjalisty.
  16. Konsultanci posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Świadczeń Telemedycznych w zakresie udzielanych przez nich świadczeń. Partner Medyczny weryfikuje uprawnienia Konsultantów wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
  17. Udzielanie przez Konsultantów Świadczeń Telemedycznych, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
  18. Konsultanci prowadzą i przechowują dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta. Pacjent może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej na zasadach wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Partner Medyczny zapewnia także dostęp do dokumentacji medycznej za pośrednictwem Profilu na Platformie.
  19. E-wizyta może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych i czynników ryzyka.
  20. Konsultant przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
  21. Przebieg świadczenia Usług E-wizyty może być rejestrowany przez Konsultanta, a jego zapis może być przechowywany na serwerach Partnera Medycznego. Przed rozpoczęciem poszczególnych Usług E-wizyty, Pacjent zostaje poinformowany o nagrywaniu. Kontynuacja rozmowy oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie – o czym Pacjent zostaje poinformowany przed rozpoczęciem nagrywania. W przypadku braku zgody na nagrywanie, Pacjent zobowiązany jest do zakończenia rozmowy, w ramach której nastąpić ma realizacja Usług E-Wizyty. W przypadku braku zgody na nagrywanie Usług E-wizyt, Pacjent ma możliwość skorzystania z poszczególnych usług w formie chatu.
 4. Usługa realizacji badań
  1. Za pośrednictwem Platformy Pacjent może zlecić przeprowadzenie badania w podmiotach leczniczych współpracujących z Partnerem Medycznym, o ile obejmuje to posiadana ochrona ubezpieczeniowa. Badania, które może zlecić Pacjent obejmują:
   1. medyczne badania laboratoryjne;
   2. badania obrazowe.
  2. Badania realizowane są przez Partnera Medycznego we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi. Partner Medyczny udostępnia wyniki badań w Koncie Pacjenta. Wykaz aktualnie dostępnych badań dostępny jest na Platformie.
  3. Wyniki badań zamówionych za pośrednictwem Platformy dostępne będą dla Pacjenta w Jego Koncie na Platformie w momencie przekazania ich przez podmiot leczniczy bezpośrednio realizujący badanie do systemu informatycznego Partnera Medycznego. Wyniki będą udostępniane w formacie umożliwiającym ich pobranie oraz wydruk. Pacjent zostanie poinformowany o dostępności wyników poprzez wiadomość tekstową (SMS).
  4. Jeżeli do realizacji badania wymagane jest skierowanie, Pacjent za pośrednictwem Portalu może przekazać skierowanie w postaci elektronicznej.
 5. Usługa wizyty stacjonarnej
  1. Za pośrednictwem Platformy Pacjent lub Asystent może zamawiać usługi medyczne realizowane w postaci stacjonarnej przez Partnera Medycznego w placówkach Partnera Medycznego lub we współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeżeli obejmuje to posiadana przez Pacjenta ochrona ubezpieczeniowa. Wykaz aktualnie dostępnych usług dostępny jest na Platformie.
  2. W celu zamówienia wizyty stacjonarnej za pośrednictwem Platformy Pacjent może sprawdzić terminy wolnych wizyt stacjonarnych u osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą współpracujących z Partnerem Medycznym oraz uzyskać o nich dodatkowe informacje.
  3. Możliwość zmiany terminu lub odwołania zamówionej przez Pacjenta usługi medycznej za pośrednictwem Platformy może być ograniczona w zależności od porozumienia Partnera Medycznego z danym podmiotem wykonującym działalność leczniczą realizującym usługę medyczną.
  4. Dokumentacja medyczna wytworzona podczas usługi medycznej może zostać udostępniona w Koncie Pacjenta. Możliwość ta może być ograniczona w zależności od porozumienia Partnera Medycznego z danym podmiotem wykonującym działalność leczniczą realizującym usługę wizyty stacjonarnej.
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o Usługę Dostępową oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych
  1. Usługa świadczenia zdrowotnego świadczona zgodnie z Regulaminem jest usługą zdrowotną w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Zawieranie Umowy o Usługę Dostępową:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rozwiązywanie umów:

 1. Wymogi techniczne
  1. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Partner Medyczny:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
   2. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym,
   3. uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),
   4. aktywny adres e-mail,
   5. aktywny telefon komórkowy.
  2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.
  3. W przypadku korzystania z Platformy na urządzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi, dostępnej w serwisie Google Play (www. play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).
  4. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Platformy za pomocą przeglądarki to 1024×768 pikseli.
  5. Połączenie z Platformą odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Partner Medyczny podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
  7. Partner Medyczny nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań określonych w Regulaminie.
 2. Prawa i obowiązki stron
  1. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do:
   1. do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępowej, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy,
   2. wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem Usługi Dostępowej, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu,
   3. udostępniania danych Konsultantów wymaganych przepisami prawa oraz kalendarzy ich dostępności,
   4. niezwłocznego powiadamiania o braku dostępności Konsultanta, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu przez Pacjenta.
  2. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Dostępowej Pacjentowi, który przestał mieć status ubezpieczonego w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem oraz przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot.
  3. Numer PESEL oraz lD Pacjenta są powiązane z Profilem oraz służą do identyfikacji Pacjenta przez Partnera Medycznego, Konsultantów oraz komunikacji z Pacjentem. Pacjent zobowiązany jest poinformować Partnera Medycznego o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt z Infolinią lub dokonanie stosownej zmiany za pomocą właściwego formularza na Platformie.
  4. Założenie Profilu jest dobrowolne i nieodpłatne. Założenie Profilu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Usługi E-wizyt.
  5. Pacjent może uzupełnić Profil, wprowadzając dodatkowe dane za pośrednictwem Formularza, w tym dane, o których mowa w punkcie 5.12., dodatkowy e-mail lub numer telefonu.
  6. Pacjent zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Profilu.
  7. Pacjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Partnera Medycznego, mailowo lub poprzez Infolinię, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Profilu Pacjenta przez osoby nieuprawnione.
 3. Zasady odpowiedzialności
  1. W zakresie, o którym mowa w punkcie 6.2., odpowiedzialność za realizację Usług E-wizyt ponosi Partner Medyczny. W zakresie, o którym mowa w punkcie 5.3., odpowiedzialność za realizację Usług E-wizyt ponosi właściwy podmiot wykonujący działalność leczniczą.
  2. Partner Medyczny, a w przypadkach, o których mowa w punkcie 6.3. Konsultant oraz Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Partner Medyczny ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność za zawinione przez Partnera Medycznego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej.
  4. Partner Medyczny oraz Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
  5. Partner Medyczny oraz Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi Dostępowej przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem , powszechnie obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego.
  6. Partner Medyczny oraz Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Partner Medyczny nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej,
   3. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Partner Medyczny ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,
   4. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.
  7. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone Partnera Medycznego.
 4. Zapytania, uwagi i reklamacje
  1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z korzystaniem z Usług. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące Usług i działania Platformy i związanych z nią kwestii natury technicznej należy zgłaszać:
   1. na adres e-mail [email protected]
   2. pod numerem Infolinii,
   3. na piśmie na adres korespondencyjny Partnera Medycznego.
  2. Rozpatrzenia reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.
  3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
   1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Pacjenta, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),
   2. określenie przedmiotu reklamacji,
   3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
   4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi,
   5. numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Partnera Medycznego lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
  2. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.
  3. Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
  4. Partner Medyczny uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
   1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
   2. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
  5. Partner Medyczny poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po zalogowaniu się Pacjenta na Platformie. Pacjent będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

III. Szczególne zasady świadczenia Usług poza ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez UBEZPIECZYCIELA

 1. Warunki świadczenia Usług
  1. Partner Medyczny może oferować Pacjentom inne Usługi niż dostępne Pacjentom w ramach wybranego przez siebie pakietu w ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Ubezpieczyciela. Skorzystanie z tych usług jest dobrowolne.
  2. W szczególności Partner Medyczny może prowadzić akcje promocji zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z art. 3 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Partner Medyczny określi zasady prowadzenia akcji promocji zdrowia w odrębnych regulaminach lub warunkach. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji, zastosowanie będzie mieć Regulamin.
  3. Niektóre Usługi świadczone są odpłatnie. Płatność za Usługi następuje na zasadach określonych w Regulaminie. Konsultanci i Eksperci nie są uprawnieni do pobierania opłat od Pacjentów.
  4. Koszt Usługi E-Wizyty jest zależny od rodzaju wybranej Usługi E-wizyty. Ceny podane na Platformie obejmują jednostkową Usługę E-wizyty.
  5. Pacjent zobowiązany jest odwołać zamówioną E-wizytę najpóźniej 24h przed jej planowanym rozpoczęciem. Jeżeli Pacjent nie połączy się lub nie odbierze połączenia od Konsultanta, Asystenta lub Eksperta w wybranym uprzednio terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej Usługi E-Wizyty.
  6. Zobowiązanie Partnera Medycznego do dołożenia starań, aby czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem, wynosił nie dłużej niż 60 min, dotyczy godzin dostępności Konsultanta wybranego przez Pacjenta, o ile Pacjent wybrał konkretnego Konsultanta. W przypadku braku dostępności Konsultanta wybranego przez Pacjenta w tym terminie, Partner Medyczny poinformuje o tym Pacjenta.
 2. Usługa Dostępowa
  1. Usługa Dostępowa obejmuje także badanie preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny z informacjami o produktach lub usługach, wskazania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, o ile Pacjent wyraził zgodę na takie Usługi.
  2. W zakresie Usług E-wizyt ich dostępność wyznaczają godziny dostępności poszczególnych Konsultantów, określone w ramach Platformy.
 3. E-wizyty
  1. Partner Medyczny oże zaoferować Pacjentom możliwość skorzystania z Usług E-wizyt spoza katalogu Usług E-wizyt dostępnych w ramach wybranego pakietu w ramach oferty Ubezpieczyciela.
  2. Usługa E-wizyty ma charakter odpłatny.
  3. Pacjent nie zostaje obciążony odpłatnością za Usługę E-wizyty, jeżeli odmówi akceptacji Konsultanta– w takim wypadku połączenie z Konsultantem zostanie przerwane.
  4. E-wizyta może stanowić świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja E-Wizyt w tym zakresie następuje zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Konsultanci wykonują Usługi E-wizyty zgodnie z harmonogramem dostępności lub podczas Dyżuru.
  6. Dostępność poszczególnych rodzajów Usług E-wizyty oraz form komunikacji wskazana jest na Platformie i jest zależna od określonego Konsultanta, który świadczy usługi E-wizyty.
  7. W celu skorzystania z Uslugi E-wizyty następuje zawarcie umowy na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa taka jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 4. Usługa wsparcia w realizacji zaleceń medycznych
  1. W przypadku E-wizyt realizowanych za pośrednictwem Platformy, Pacjent będzie korzystać z Usługi wsparcia w realizacji zaleceń medycznych. Usługa wsparcia w realizacji zaleceń medycznych ma charakter bezpłatny. Usługa może być dostępna na Platformie i wybranych subdomenach Platformy.
  2. W ramach Usługi wsparcia w realizacji zaleceń medycznych, Pacjentowi, któremu podczas Świadczenia Telemedycznego wystawiona zastała e-recepta lub zalecono produkty lecznicze dostępne bez recepty lekarskiej, na podstawie analizy danych z realizacji E-wizyty dotyczących produktów leczniczych wyświetlona zostanie lista tych produktów leczniczych z możliwością ich ich zamówienia do zakupienia  w aptekach ogólnodostępnych.
 5. Usługi realizacji badań
  1. Za pośrednictwem Platformy Pacjent może odpłatnie zlecić przeprowadzenie badania w podmiotach leczniczych współpracujących z Partnerem Medycznym.
 6. Usługa integracji z wyrobami medycznymi
  1. Pacjent korzystający z wyrobów medycznych zintegrowanych z Platformą może podłączyć swój Profil do tych wyrobów medycznych. Połączenie wyrobu medycznego z Platformą powinno zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcją postępowania udostępnioną Pacjentowi przez Partnera Medycznego, współpracujący z Partnerem Medycznym podmiot wykonujący działalność leczniczą lub dołączoną do wyrobu medycznego. Połączenie wyrobu medycznego z Platformą ma charakter bezpłatny.
  2. Po poprawnym podłączeniu zgodnie z punktem 19.1, Pacjent może uzyskać w ramach Konta podgląd wyników pomiarów dokonywanych za pomocą wyrobu medycznego, przechowywać je na swoim Koncie, przesyłać do Konsultantów (w tym w ramach E-wizyt) oraz poddawać innym operacjom przewidzianym przez funkcjonalności Platformy.
  3. Partner Medyczny nie ingeruje w działanie wyrobu medycznego oraz generowane przez niego wyniki pomiarów. Partner Medyczny nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie wyrobu medycznego oraz nieprawidłowe lub niemiarodajne wyniku pomiarów.
 7. Usługa wizyty stacjonarnej
  1. Usługi wizyty stacjonarnej mają charakter odpłatny. Dokonanie płatności jest warunkiem zamówienia wizyty stacjonarnej.
 8. Profilaktyka
  1. Podczas korzystania z Platformy, może zostać Pacjentowi udostępniona usługa pozwalająca na uzyskanie spersonalizowanych wskazań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (Profilaktyka).
  2. Celem skorzystania z Profilaktyki, Pacjent uzupełnia ankietę medyczną (podstawową lub szczegółowe), może także podłączyć dane z urządzeń medycznych lub innych aplikacji zdrowotnych czy też dokumentację medyczną.
  3. Profilaktyka pozwala ocenić ryzyko zachorowania na wybrane choroby i otrzymać wskazówki zdrowotne celem prewencji, monitorować stan zdrowia Pacjenta oraz nadzorować postęp leczenia/prewencji (poprzez aplikację lub opiekuna medycznego).
  4. Profilaktyka ma na celu jedynie prezentację potencjalnych zagrożeń i chorób powiązanych z symptomami i predyspozycjami podanymi przez Pacjenta. Usługa ta nie stanowi jakiejkolwiek formy świadczenia zdrowotnego i nie zastępuje wizyty lekarskiej, diagnozy lekarskiej ani żadnej formy konsultacji z lekarzem.
  5. Pacjent może mieć możliwość skorzystania z usług osób trzecich poprzez korzystanie z Profilaktyki. W takim przypadku, Partner Medyczny nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Pacjenta i osoby trzecie, nie odpowiada także za ich wykonanie.
  6. Za korzystanie z Profilaktyki, Pacjentowi mogą być przydzielane punkty, wymienialne na nagrody niepieniężne w postaci m.in. bonów na zakupy u podmiotów trzecich, współpracujących z Partnerem Medycznym. Lista nagród dostępna jest na Profilu Pacjenta. Bony są jednorazowe, niewymienialne na świadczenie pieniężne, o wartości i terminie ważności każdorazowo wskazanym na Profilu Pacjenta. Za realizację bonu odpowiada każdorazowo jego wystawca, to jest podmiot współpracujący z Partnerem Medycznym. Brak jego realizacji można zgłaszać zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w punkcie 13 Regulaminu. O ile wystawca bonu nie zdecyduje inaczej, jego wykorzystania nie można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi.
 9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

Zawieranie umów

Rozwiązywanie umów

 1. Płatności
  1. Opłaty za Usługi dostępne są na Platformie. Partner Medyczny Usługodawca pobiera opłaty za Usługi E-wWizyty lub inne Usługi zgodnie z informacjami skierowanymi do Pacjentów zamieszczonymi na Platformie.
  2. Na żądanie Pacjenta Usługodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  3. Płatność za pojedynczą Usługę E-wWizyty lub inną Usługę jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Pacjent jest informowany o momencie uiszczenia płatności i ma możliwość rezygnacji z Usługi E-Wizyty przed jej rozpoczęciem.
  4. Partner Medyczny może wprowadzać promocje na Usługi. Szczegółowe zasady promocji określa każdorazowo regulamin promocji.
  5. Dokonanie płatności następuje poprzez:
   1. usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy – Pacjent zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego,
   2. przelew bankowy – Pacjent zostaje przekierowany do informacji, zawierającej dane rachunku bankowego Usługodawcy i wskazówkami dotyczącymi płatności,
   3. voucher – uprzednio wykupiony pakiet Usług obejmujący pojedynczą Usługę lub ustaloną liczbę Usług i datę ważności.
  6. Pacjent może dokonywać opłaty za pośrednictwem funkcjonalności konta rozliczeniowego. Konto funkcjonuje na następujących zasadach:
   1. płatność za E-Wizytę w pierwszej kolejności odbywa się ze środków zgromadzonych na koncie w ramach Profilu;
   2. konto rozliczeniowe może zostać doładowane przez Pacjenta lub Partnera przelewem lub
   3. stan konta może być ujemny, wtedy w pierwszej kolejności nowe środki zostaną przekazane na pokrycie ujemnego salda. Limit salda ujemnego to 100 zł.
  7. Kwoty podane na Platformie są kwotami brutto, wyrażonymi walucie wskazanej na Platformie i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.
  8. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego.
  9. Płatność voucherem jest identyfikowana poprzez indywidualny kod vouchera, wpisywany przez Pacjenta w momencie zamawiania usługi E-Wizyty. Dodatkowo voucher może doładować konto w ramach Profilu Pacjenta w zakładce stan konta, o czym mowa w punkcie 8.2. Indywidualny kod (kody) vouchera są przyznawane w momencie ich zakupu. Jeżeli vouchery kupuje Partner, udostępnia on kody voucherów Pacjentowi (swojemu pracownikowi lub ubezpieczonemu) w celu skorzystania z usługi E-Wizyty.
  10. W przypadku braku płatności, Usługodawca skieruje do Pacjenta wezwanie do jej uiszczenia. Jeżeli wezwanie do uiszczenia płatności okaże się bezskuteczne, Usługodawca jest uprawniony do windykacji należności, również przez zewnętrzną firmę windykacyjną.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Partner Medyczny zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umów na osobę trzecią będącą podmiotem powiązanym z Partnerem Medycznym i spełniającym wymogi dla świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, przy czym Pacjent zostanie o powyższym niezwłocznie poinformowany po zalogowaniu się przez Pacjenta na Platformie. W takiej sytuacji Pacjent zachowuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.