Doreta

Czym jest lek Doreta?

Doreta jest to lek przeciwbólowy należący do grupy leków zawierających paracetamol. Dodatkową substancja aktywną jest w tym wypadku tramadol, który należy do grupy: opioidowe leki przeciwbólowe.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Doreta jest to lek przeciwbólowy należący do grupy leków zawierających paracetamol. Dodatkową substancja aktywną jest w tym wypadku tramadol, który należy do grupy: opioidowe leki przeciwbólowe.

Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne spowodowane urazem lub chorobą. Ból powoduje ogromny dyskomfort, ale jednocześnie bywa sygnałem, znakiem ostrzegawczym, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. Na ból nagły ostry ból reagujemy zazwyczaj natychmiast i to może nas uratować.

Zdarza się też ból, który potrafi niszczyć, jest to ból przewlekły, który współcześnie traktowany jest jako osobna jednostka chorobowa, leczona ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, procedura ta nazywana jest objawowym leczeniem bólu.

Preparat doreta złożony jest z dwóch substancji czynnych w poniżej podanym składzie: 1 tabletka powlekana 37,5 mg + 325 mg zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu, (odpowiednik 32,94 mg tramadolu) i 325 mg paracetamolu, natomiast 1 tabletka powlekana 75 mg + 650 mg zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu (odpowiednik 65,88 mg tramadolu) i 650 mg paracetamolu.

W preparacie znajdują się również inne substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, celuloza mikrokrystaliczna E 460, magnezu stearynian E 470b.
Skład otoczki: hypromeloza, dwutlenek tytanu E 171, makrogol 400, polisorbat 80, żelaza tlenek żółty E 172 , żelaza tlenek czerwony E 172 (tylko tabletki Doreta 75 mg + 650 mg).

Wchodzący w skład leku tramadol jest syntetycznym, opioidowym środkiem przeciwbólowym. Wywiera on wpływ na ośrodkowy układ nerwowy – jest agonistą opioidowych delta, mi oraz kappa. Ponadto pobudza uwalnianie serotoniny oraz hamuje neuronalny wychwyt zwrotny noradrenaliny.

W związku z tym, iż tramadol należy do grupy opioidów może, przy niewłaściwym stosowaniu, wykazywać działanie uzależniające.

Natomiast paracetamol posiada właściwości przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Mechanizm zwalczania bólu przez lek nie został jeszcze dokładnie poznany, chociaż wiadomo, że zadaniem paracetamolu jest łagodzenie sygnałów bólowych otrzymywanych przez mózg oraz zapobieganie uwalnianiu substancji odpowiedzialnych za intensywność bólu lub podwyższoną temperaturę ciała, czyli prostaglandyny, badania nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu.

Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie, a następnie jego pozostałości są wydalane z moczem. Lek stosowany w niskich dawkach jest bezpieczny i dobrze tolerowany.

Lek przeznaczony jest dla pacjentów powyżej 12 roku życia i znajduje zastosowanie w objawowym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego. Kiedy lekarz rozważa wprowadzenie skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu jako leki przeciwbólowe, dobrym wyborem będzie lek doreta. Stosowanie leku doreta ma miejsce w onkologii i neurologii.

W przypadku przyjmowania leku doreta po doustnym podaniu preparatu, tramadol wchłania się szybko i niemal całkowicie; biodostępność wynosi 75%, zwiększa się do 90% podczas długotrwałego stosowania. Osiąga maksymalne stężenie po 1,8 godziny w wypadku tabletki powlekanej oraz po ok. 4,5 godziny w wypadku tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Tramadol wiąże się z białkami osocza w ok. 20%. Jest metabolizowany przez do metabolitu M1 oraz do metabolitu M2. Metabolit M1 ma właściwości przeciwbólowe, a jego siła działania jest większa niż substancji macierzystej. Około 30% przyjętej dawki tramadolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, 60% – w postaci metabolitów.


Lek doreta jest wydawany wyłącznie na receptę, więc o dawkowaniu podejmuje dezyzję lekarz.Dawka ustalana jest indywidualnie w zależności od intensywności bólu i reakcji pacjenta. Zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę o działaniu przeciwbólowym.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 roku życia- zalecana dawka początkowa wynosi 75 mg lub 150 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg lub 1300 mg paracetamolu.

W razie konieczności można zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić co najmniej 6 godzin.

Nie należy stosować preparatu dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli charakter lub stopień ciężkości choroby wymagają powtarzającego się lub długotrwałego podawania leku, pacjent powinien być starannie i regularnie kontrolowany (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), aby ocenić, czy dalsze leczenie jest konieczne.

W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić objawy odstawienne: pobudzenie, zmiany nastroju, niepokój, nerwowość, euforia, bezsenność, hiperkineza, drżenia, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz bardzo rzadko: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne i inne nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Lek doreta jest preparatem dwuskładnikowym, dlatego jego przedawkowanie może być trojakiego rodzaju: przedawkowanie tramadolu, przedawkowanie paracetamolu oraz przedawkowanie tramadolu i paracetamolu jednocześnie.

Do objawów przedawkowania tramadolu zaliczamy: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść krążeniowa, zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki, depresja oddechowa do zatrzymania oddychania włącznie.

Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w przypadku przyjmowania leku doreta: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt oraz bóle brzucha. Objawy uszkodzenia wątroby mogą pojawić się 12 do 48 godzin od momentu przyjęcia leku.

Zdarzają się również zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. Ciężkie zatrucie może doprowadzić do niewydolności wątroby.

W związku z tym wskazane jest stałe monitorowanie leczenia, aby nie miało miejsca nadużywanie leku.

Działania niepożądane mogą wystąpić na skutek przyjmowania każdej z substancji aktywnych obecnych w leku doreta, nawet jeśli nie zaobserwowano ich w badaniach klinicznych leku złożonego.

Tramadol może wywoływać następujące działania niepożądane: niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść, zmiany nastroju- euforia, zmiany aktywności, zmiany zdolności poznawczych i czuciowych.

Przedstawione zostaną też rzadkie działania niepożądane, są wśród nich zmiana działania warfaryny, reakcje nadwrażliwości ze strony układu oddechowego, objawiające się zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, do których zaliczamy: duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zmiany apetytu, osłabienie siły mięśniowej, zwiększone ryzyko depresji oddechowej.

Paracetamol również notuje reakcje nadwrażliwości: zaburzenia hematologiczne, odczyny skórne oraz bardzo rzadko; ciężkie reakcje skórne.

Podczas stosowania leku doreta zgłaszane są też: zaburzenia snu, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, które mogą spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby.

Istnieje grupa pacjentów, u których, mimo istniejących wskazań do stosowania leku doreta, nie można wdrożyć tego preparatu.

Najczęstsze przeciwwskazania do stosowania leku doreta to : nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, ostre zatrucie substancjami takimi jak alkohol, środki nasenne, leki psychotropowe, opioidy czy inne leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Nie należy rozpoczynać stosowania leku doreta w wypadku, gdy przyjmowane były selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz okres 2 tygodni po ich odstawieniu.

Dotyczy to też sytuacji,kiedy mamy do czynienia z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami oddychania o ciężkim przebiegu, padaczką niekontrolowaną odpowiednio lekami oraz przed zaplanowanym przeprowadzeniem zabiegu w płytkiej narkozie, w której używane są enfluran oraz podtlenek azotu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, które przebyły urazy głowy lub borykają się z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, zaburzeniami oddechowymi lub podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku skojarzonego doreta z następującymi substancjami farmakologicznymi: nieselektywnymi inhibitorami MAO, selektywnymi inhibitorami MAO-A, selektywnymi inhibitorami MAO-B, gdyż może mieć miejsce ryzyko wystąpienia zespołu serotoninergicznego: biegunka, tachykardia, nadmierne pocenie się, drżenie, dezorientacja, a nawet śpiączka.

Nie zaleca się stosowania leku doreta z alkoholem, który może powodować nasilenie uspokajającego działania opioidowych środków przeciwbólowych.Zalecenie to dotyczy również przyjmowania leków zawierających alkohol.

Nie należy też łączyć leku doreta z innymi lekami zawierającymi opioidy o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, takimi jak buprenorfina, nalbufina, pentazocyna, ponieważ powoduje to osłabienie działania przeciwbólowego poprzez blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania leku doreta z lekami obniżającymi próg drgawkowy,gdyż ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się istotnie. Są to preparaty takie jak: bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – SSRI, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny – SNRI, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – TLPD, neuroleptyki, gdyż ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się szczególnie po przekroczeniu dawki maksymalnej.

Nie należy też łączyć leku doreta z innymi pochodnymi opioidowymi, w tym lekami przeciwkaszlowymi i stosowanymi w leczeniu substytucyjnym, gdyż zwiększone jest ryzyko, że wystąpi depresja oddechowa, która może być śmiertelna w przypadku przedawkowania.

Leku doreta nie można też łączyć z innymi lekami działającymi depresyjnie na Ośrodkowy Układ Nerwowy, takimi jak: barbiturany, benzodiazepiny, innymi lekami o działaniu przeciwlękowym, lekami nasennymi,lekami psychotropowymi, lekami przeciwdepresyjnymi o działaniu uspokajającym, lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym, neuroleptykami.

Niewskazane są też leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo oraz talidomid i baklofen.

Nie należy równolegle z przyjmowaniem leku doreta przyjmować leków przeciwwymiotnych, gdyż leki te powodują zwiększone zapotrzebowanie na tramadol.

Nie ma zasadniczo konieczności dostosowywania dawki leku dla pacjentów powyżej 75 roku życia, ale jeśli mamy do czynienia z niewydolnością wątroby, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych i niewydolnością nerek, wydalanie tramadolu może być wydłużone, w związku z tym należy zachować większe odstępy czasowe między poszczególnymi dawkami leku doreta.

Natomiast u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować leku doreta ze względu na obecność paracetamolu, którego przyjmowanie może wiązać się z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

W wypadku, gdy pacjentka jest w ciąży, w czasie karmienia piersią, a nawet przypuszcza,że może być w ciąży lub gdy w najbliższym czasie planuje zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku doreta.

Jednak, preparat doreta jest skojarzeniem dwóch substancji czynnych, w tym tramadolu, więc nie należy go przyjmować w czasie ciąży oraz należy przerwać karmienie piersią.

Tramadol zawarty w leku doreta wydziela się również do mleka kobiet karmiących, dlatego też nawet do jednokrotnym przyjęciu preparatu, należy przerwać karmienie piersią.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 29.05.2024
  • #ból
  • #leczeniebólu
  • #opioidy
  • #paracetamol
  • #przeciwbolowe
  • #tramadol