Metformax

Co to jest lek Metformax?

Metformax 500, zawiera metforminę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy. Należy do grupy leków nazywanych biguanidami, przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, który powoduje przyjmowanie przez organizm pacjenta glukozy (cukru) z krwi. Organizm pacjenta używa glukozy do produkcji energii lub przechowuje do późniejszego wykorzystania. Jeżeli u pacjenta stwierdzono cukrzycę, trzustka nie produkuje odpowiedniej ilości insuliny lub organizm pacjenta nie jest w stanie odpowiednio wykorzystać wytworzonej insuliny.

Prowadzi to do dużego stężenia glukozy we krwi. Lek Metformax pomaga zmniejszać stężenie glukozy we krwi do wartości najbardziej zbliżonej do stężenia fizjologicznego. Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi też jest wskazaniem do leczenia metformaxem.

Jeśli u dorosłego pacjenta stwierdzono nadwagę, długotrwałe stosowanie leku Metformax pomaga również w zmniejszeniu ryzyka powikłań związanych z cukrzycą.

U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2: metformax wskazany jest w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób z nadwagą, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi, podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów już leczonych sytagliptyną w skojarzeniu z metforminą z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Metformax wskazany jest do stosowania w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i pochodnej sulfonylomocznika.

Metformax jest wskazany w leczeniu potrójnie skojarzonym z agonistą receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARγ) (tj. tiazolidynedionem) oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy i agonisty receptora PPARγ.

Metformax jest także wskazany do stosowania, jako lek uzupełniający podanie insuliny (tj. w leczeniu potrójnie skojarzonym), pomocniczo wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, u których stosowanie stałej dawki insuliny i metforminy nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii.

Dawkę przeciwcukrzycowego produktu leczniczego metformax , należy każdorazowo dostosować na podstawie aktualnego schematu leczenia oraz skuteczności i tolerancji, przy czym nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej wynoszącej 100 mg sytagliptyny oraz 2000 mg metforminy.

Dawka początkowa u pacjentów już leczonych metforminą powinna zapewniać dostarczanie sytagliptyny w dawce 100 mg oraz metforminy w już stosowanej dawce raz na dobę.

Pacjenci z niedostatecznie wyrównaną glikemią, stosujący maksymalne tolerowane dawki metforminy w monoterapii: u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania metforminy w monoterapii zwykle stosowana dawka początkowa powinna zapewniać dostarczanie 100 mg sytagliptyny raz na dobę oraz przyjmowanej już dawki metforminy.

Pacjenci z niedostatecznie wyrównaną glikemią podczas skojarzonego leczenia maksymalną tolerowaną dawką metforminy i pochodną sulfonylomocznika: dawka powinna zapewniać dostarczanie 100 mg sytagliptyny raz na dobę oraz dawki metforminy podobnej do dawki przyjmowanej poprzednio.

W przypadku stosowania produktu metformax w skojarzeniu z insuliną, może być konieczne obniżenie dawki insuliny w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii.

Szczególne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek- nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego [ang. GFR] ≥ 60 ml/min).

Zaburzenia czynności wątroby- nie stosować produktu leczniczego metformax u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku- ponieważ metformina i sytagliptyna są wydalane przez nerki, należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego metformax u starszych pacjentów. Pomocniczo w zapobieganiu związanej z przyjmowaniem metforminy kwasicy mleczanowej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, konieczne jest monitorowanie czynności nerek.

Dzieci i młodzież- produktu leczniczego metformax nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat ze względu na niewystarczającą skuteczność.

Sposób podawania: podanie doustne, tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie żuć. metformax należy przyjmować podczas posiłku w celu ograniczenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, związanych z przyjmowaniem metforminy.

Metformax jest przeciwwskazany u pacjentów z:

 • nadwrażliwością na chlorowodorek metforminy lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
 • każdym rodzajem ostrej kwasicy metabolicznej (takiej jak kwasica mleczanowa, cukrzycowa kwasica ketonowa),
 • cukrzycowym stanem przedśpiączkowym,
 • ciężką niewydolnością nerek (GFR < 30 ml/min),
 • ostrymi stanami mogącymi zmieniać czynność nerek, jak na przykład: odwodnienie, – ciężkie zakażenie,
 • wstrząs,
 • donaczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod,
 • ostrą lub przewlekłą chorobą, która może spowodować niedotlenienie tkanek, taką jak: – niewydolność serca lub układu oddechowego,
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego,
 • zaburzeniami czynności wątroby,
 • ostre zatrucie alkoholem, alkoholizmem,
 • karmiących piersią.

Nie należy stosować produktu leczniczego metformax u pacjentów z cukrzycą typu 1 i nie wolno go stosować w leczeniu kwasicy ketonowej w przebiegu cukrzycy.

Ostre zapalenie trzustki- stosowanie inhibitorów DPP-4 wiąże się z ryzykiem wystąpienia ostrego zapalenia trzustki. Należy poinformować pacjentów o charakterystycznym objawie ostrego zapalenia trzustki: uporczywym, silnym bólu brzucha. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zapaleniem trzustki w wywiadzie.

Kwasica mleczanowa– rzadkie ale ciężkie powikłanie metaboliczne, występuje najczęściej w ostrym pogorszeniu czynności nerek, chorobach układu krążenia lub chorobach układu oddechowego, lub posocznicy.

W przypadku nagłego pogorszenia czynności nerek dochodzi do kumulacji metforminy, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej. W przypadku odwodnienia (ciężkie wymioty, biegunka, gorączka lub zmniejszona podaż płynów) należy tymczasowo wstrzymać stosowanie metforminy i zalecane jest zwrócenie się do lekarza.

Inne czynniki ryzyka kwasicy mleczanowej to nadmierne spożycie alkoholu, niewydolność wątroby, źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwałe głodzenie i wszelkie stany związane z niedotlenieniem, jak również jednoczesne stosowanie produktów leczniczych mogących wywołać kwasicę mleczanową.

Kwasicę mleczanową charakteryzuje występowanie duszności kwasiczej, bólu brzucha, skurczów mięśni, astenii i hipotermii, po której następuje śpiączka. W razie wystąpienia podejrzanych objawów pacjent powinien odstawić metforminę i szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

Czynność nerek Wartość GFR powinna być oznaczona przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 4.2). Produkt leczniczy Metformax SR Combi jest przeciwwskazany u pacjentów z GFR < 30 ml/min i należy go tymczasowo odstawić w razie występowania stanów wpływających na czynność nerek .

Hipoglikemia- u pacjentów przyjmujących metformax w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić ryzyko hipoglikemii. Konieczne może być zatem zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.

Reakcje nadwrażliwości- po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości u pacjentów leczonych sytagliptyną.

Reakcje te obejmują anafilaksję, obrzęk naczynioruchowy oraz złuszczające choroby skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona. Początek tych reakcji występował w ciągu pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia sytagliptyną, a w przypadku kilku zgłoszeń po pierwszej dawce. W przypadku podejrzenia reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Zabieg chirurgiczny– podawanie produktu leczniczego metformax musi być przerwane bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu chirurgicznym lub wznowieniu odżywiania doustnego oraz dopiero po ponownej ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest stabilna.

Podawanie środków kontrastowych zawierających jod– donaczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod może doprowadzić do nefropatii wywołanej środkiem kontrastowym, powodując kumulację metforminy i zwiększenie ryzyka kwasicy mleczanowej. Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Metformax SR Combi przed badaniem lub podczas badania obrazowego i nie stosować go przez co najmniej 48 godzin po badaniu, po czym można wznowić podawanie produktu leczniczego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania metforminy z następującymi lekami: chinidyną, cymetydyną, ranitydyną, wankomycyną, glikozydami naparstnicy, antagonistami wapnia, lekami pobudzającymi receptory beta.

Jeżeli pacjentowi trzeba podać donaczyniowo środki kontrastujące zawierające jod, np. w przypadku badań rentgenowskich lub tomografii, należy odstawić lek Metformax na określony czas przed badaniem i po jego wykonaniu, ze względu na możliwość nagromadzenia się metforminy, co może przyczynić się do wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków w tym samym czasie, co lek Metformax U pacjenta może wystąpić potrzeba wykonywania częstszych badań stężenia glukozy we krwi lub lekarz może dostosować dawkę leku Metformax : 

 • leki moczopędne (stosowane do usuwania wody z organizmu pacjenta przez produkcję większej ilości moczu),
 • antagoniści receptora beta-2-adrenergicznego takie, jak salbutamol lub terbutalina (stosowane w leczeniu astmy), 
 • kortykosteroidy (stosowane w leczeniu szeregu stanów takich, jak ciężkie zakażenie skóry lub w astmie),
 • doustne leki przeciwzakrzepowe.

W czasie stosowania metforminy nie należy spożywać alkoholu i leków zawierających w składzie alkohol. Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, zwłaszcza jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub pacjent jest niedożywiony.

Jak każdy lek, lek ten może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane.

Bardzo częste działania niepożądane:  problemy z trawieniem takie jak nudności (mdłości), wymioty, biegunka, ból brzucha (żołądka) oraz utrata apetytu. Objawy te występują częściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Powolne zwiększanie dawki może zapobiegać wystąpieniu działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego

Częste działania niepożądane: zaburzenia smaku.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy mleczanowej to wymioty, ból brzucha z kurczami mięśni, ogólnie złe samopoczucie, silne zmęczenie oraz duszność.

reakcje skórne takie, jak zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka. 

zmniejszenie wchłaniania witaminy B12. 

Zaburzenia w wynikach badań czynności wątroby lub żółtaczka (zapalenie wątroby, które może wywołać zmęczenie, utratę apetytu, utratę masy ciała, z zażółceniem skóry i białkówek oczu lub bez).

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #cukrzyca
 • #glukoza
 • #insulina
 • #meltformina
 • #trzustka