Poltram combo – co to za lek?

Czym jest poltram combo?

Poltram combo to tabletki powlekane stosowane w razie bólu o różnym pochodzeniu, o umiarkowanym bądź silnym natężeniu. Lek zawiera dwie substancje czynne - tramadol oraz paracetamol.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Tabletki wykorzystywane są w celu leczenia objawowego bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu, jednak należy stosować je tylko wtedy, gdy okoliczności wymagają zastosowania połączenia tramadoluparacetamolem. Lek może być podawany pacjentom dorosłym i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Poltram combo jest to lek dostępny na receptę, o konieczności jego zastosowania zawsze decyduje lekarz.

W aptekach dostępne są opakowania leku poltram combo o zawartości: 10 tabletek, 20 tabletek, 30 tabletek, 60 tabletek, 90 tabletek.

Główne składniki leku poltram combo to tramadolparacetamol.

Tramadol to silnie działającym narkotycznym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, pobudzający głównie receptory nazywane receptorami µ (słabiej pobudza receptory kappadelta). Siła jego działania określana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny.
Innym mechanizmem działania tramadolu wiąże się z wpływem na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. Niektóre cząsteczki mediatora zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym.

Działanie tramadolu polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu jej działania w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej.
Tramadol zwiększa również uwalnianie serotoniny z komórki znajdującej się przed synapsą.
Tramadol wykazuje działanie przeciwkaszlowe, w przeciwieństwie do morfiny, w zalecanych dawkach nie powoduje zahamowania czynności układu oddechowego ani nie zaburza motoryki przewodu pokarmowego. Wywiera tylko niewielki wpływ na układ krążenia.
Dokładny mechanizm działania paracetamolu jest nieznany. Wiadomo, że wykazuje on działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Preparat należy stosować ostrożnie u osób:

 • uzależnionych od opioidów,
 • po urazie głowy,
 • we wstrząsie,
 • z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia,
 • z zaburzeniami ze strony układy oddechowego lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego,
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,
 • jednoczesnego stosowania z flukloksacyliną, ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową (HAGMA),
 • szczególnie narażone są osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą, niedożywieniem i innymi przyczynami niedoboru glutationu (np. przewlekły alkoholizm),
 • chorzy stosujący maksymalne dawki dobowe paracetamolu.
 • Lek poltram combo ma postać tabletek powlekanych. Nigdy nie należy przekraczać zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie pacjenta.
  Lekarz każdorazowo dobiera dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta.Zaleca się stosowanie leku w przypadku występowania dolegliwości bólowych o umiarkowanym i znacznym nasileniu

Poltram Combo 37,5/325 mg 30 tabletek Dawkowanie – Poltram Combo 37,5/325 mg 30 tabletek leku ustala lekarz, indywidualnie dla pacjenta w zależności od stopnia nasilenia bólu.

Poltram Combo:
Początkowo 2 tabletki, kolejne dawki można przyjmować nie częściej niż co 6 h, dawka maksymalna to 8 tabletek/dobę.

Poltram Combo Forte:
Początkowo 1 tabletka, kolejne dawki można przyjmować nie częściej niż co 6 h, dawka maksymalna to 4 tabletki/dobę.

U osób po 75. roku życia nie należy stosować częściej niż co 6 godzin, u osób z umiarkowaną niewydolnością nerek co 12 godzin, ponieważ na drodze hemodializy lub hemofiltracji tramadol jest usuwany bardzo powoli, podanie po dializie w celu utrzymania analgezji nie jest konieczne.

Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek u osób z ciężką niewydolnością wątroby lekarz zaleci wydłużenie odstępów między dawkami.

Jeśli ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia niezbędne jest długotrwałe stosowanie produktu leczniczego, wówczas należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta

Stosowanie preparatu u osób z ciężką niewydolnością nerek nie jest zalecane.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 12. roku życia.

Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków, tabletki połykać w całości.

Preparatu nie należy stosować równolegle z inhibitorami MAO (ponieważ może nastąpić pobudzenie lub zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego wraz z nadciśnieniem lub niedociśnieniem).
J
ednoczesne stosowanie leków takich jak pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina, które również pobudzają/hamują te same co tramadol receptory może osłabiać jego działanie.
Równoległe stosowanie karbamazepiny powoduje znaczne obniżenie stężenia tramadolu we krwi, co może wpływać na osłabienie skuteczności i skrócenie czasu działania przeciwbólowego.

Tramadol może wywoływać drgawki, a także zwiększać siłę działania leków takich jak:

 • inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
 • leki przeciwpsychotyczne,
 • inne leki obniżające próg drgawkowy.
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina) i tryptany, z powodu możliwości wystąpienia zespołu serotoninowego,
 • inne pochodne morfiny (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), pochodne benzodiazepiny, barbiturany z powodu zwiększonego ryzyka zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do śmierci w przypadku przedawkowania,
 • inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (inne opioidowe lek przeciwbólowe, barbiturany, pochodne benzodiazepiny, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny, leki nasenne, neuroleptyki, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, baklofen), ze względu na zwiększone ryzyko nasilenia depresyjnego wpływu na układ nerwowy,
 • leki obniżające próg drgawkowy, zwłaszcza trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pochodne imipraminy), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, butyrofenonu), meflochina, bupropion, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek,
 • wenlafaksyna, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia drgawek i zespołu serotoninowego,
 • pochodne kumaryny (np. warfaryna) w związku z doniesieniami o zwiększeniu wskaźnika INR i występowaniu wybroczyn u niektórych osób,
 • lekami metabolizowanymi w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 o działaniu hamującym ten proces metaboliczny (erytromycyna, ketokonazol), ponieważ mogą zwiększać stężenie tramadolu we krwi (przez hamowanie jego rozkładu),
 • ondansetronem (lek przeciwwymiotny), ponieważ takie połączenie może spowodować wzrost zapotrzebowania na tramadol,
 • flukloksacyliną, ponieważ może to się wiązać z rozwojem kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową, zwłaszcza u osób z czynnikami ryzyka.
  Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.
 • Jak każdy lek, również Poltram Combo może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
  Lek może wywoływać uzależnienie.
 • zawroty głowy,
 • senność,
 • nudności.
 • silne bóle głowy,
 • drżenie,
 • splątanie,
 • zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia),
 • zaburzenia snu,
 • wymioty,
 • zaparcia,
 • suchość w jamie ustnej,
 • biegunka, ból brzucha,
 • dyspepsja,
 • wzdęcia,
 • nadmierne pocenie,
 • reakcje skórne – świąd
 • nadciśnienie tętnicze,
 • uczucie kołatania serca, tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), zaburzenia rytmu serca,
 • mimowolne skurcze mięśni, parestezje,
 • szumy uszne,
 • depresja, omamy, koszmary senne i inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego
 • niepamięć,
 • zaburzenia połykania,
 • smoliste stolce,
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz,
 • reakcje skórne-wysypka, pokrzywka,
 • zaburzenia oddawania moczu -bolesne oddawanie moczu, zaleganie moczu,
 • dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej, duszność.

W czasie stosowania leku poltram combo mogą dodatkowo wystąpić: niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść, zaburzenia krzepnięcia- nie wykazano zmian czasu protrombinowego.

Rzadko występują przypadki reakcji nadwrażliwości ze strony układu oddechowego: duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy, ryzyko depresji oddechowej, anafilaksja, zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu.

Mogą też wystąpić zaburzenia psychiczne takie jak: zmiany nastroju, zmiany aktywności oraz zaburzenia postrzegania, objawy zespołu odstawiennego.

Bardzo rzadko po nagłym odstawieniu tramadolu mogą wystąpić napady paniki, nasilonego niepokoju, omamy, parestezje, szumy uszne i inne nietypowe objawy z ośrodkowego układu nerwowego.
W czasie stosowania paracetamolu mogą wystąpić: rzadko reakcje nadwrażliwości łącznie z wysypką skórną, zaburzenia składu krwi, wydłużenie czasu protrombinowego. Zgłaszano przypadki pogorszenia astmy, jednak nie ustalono związku przyczynowego.

W okresie ciąży nie należy stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem.
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna poinformować o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu poltram combo w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią jest zasadniczo przeciwwskazane.

Całkowitym przeciwwskazaniem do stosowania leku poltram combo jest uczulenie na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe.
Przeciwwskazaniami do stosowania leku poltram combo są również:

 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi,
 • padaczka, która nie jest prawidłowo wyrównana za pomocą zapisanych pacjentowi leków,
 • jednoczesne stosowanie leków inhibitorów z grupy MAO – tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO,
 • ciężka niewydolność wątroby.

Opioidy mogą powodować uzależnienie zarówno fizycznie jak i psychicznie.Zależność psychiczna pojawia się zwykle szybciej, już nawet po kilku dniach stosowania. Natomiast fizyczna — po dłuższym czasie regularnego przyjmowania leków.

Długotrwałe stosowanie opioidów wiąże się także z rozwojem tolerancji — wraz z upływem czasu konieczne jest zwiększanie dawki, w celu uzyskania tego samego efektu.Przedawkowanie może prowadzić do zaburzenia świadomości (w tym także śpiączki), zahamowania funkcji ośrodka oddechowego czy wstrząsu, a objawem wskazującym etiologię opioidową są zwężone źrenice.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 12.01.2024
 • #ból
 • #leczeniebólu
 • #paracetamol
 • #tramadol
 • #zwalczaniebólu