Przychodnia nfz

Przychodnia nfz

POZ to część systemu opieki zdrowotnej, który ma zapewnić osobom chorym jak i zdrowym dostęp do świadczeń medycznych zarówno w placówkach jak i w domu.

Wszystkie podmioty lecznicze, które świadczą opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zobowiązane są do przyjmowania pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Zawarte jest to w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

POZ to część systemu opieki zdrowotnej, który ma zapewnić osobom chorym jak i zdrowym dostęp do świadczeń medycznych zarówno w placówkach jak i w domu.

Polska Konstytucja głosi, że każdy powinien mieć równy dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych.

W Polsce, osobami uprawnionymi do takich świadczeń są osoby:

 • ubezpieczone obowiązkowo (m.in. policjanci, żołnierze, funkcjonariusze ABW),
 • ubezpieczone dobrowolnie,
 • inne osoby, które spełniają warunki opisane w ustawie (m.in. członkowie rodziny, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej, posiadacze karty Polaka, osoby o obywatelstwie polskim, które nie ukończyły 18 roku życia).
 • W ramach POZ otrzymujemy opiekę medyczną, świadczenia diagnostyczne, profilaktyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne.
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, uprawniony jest do diagnozowania chorób i udzielania informacji w temacie dalszego leczenia. Oprócz tego może wypisywać pacjentom recepty na leki, wystawiać skierowania potrzebne do dalszych badań laboratoryjnych, w razie konieczności może skierować do poradni specjalistycznej, szpitala lub sanatorium, może także wystawić zlecenie na niezbędne wyroby medyczne (na przykład wózek inwalidzki, kule, cewniki, pieluchomajtki itp.).
 • Lekarz może także wystawiać orzeczenia o stanie zdrowia pacjentów.
 • Pielęgniarki wykonują zabiegi wynikające ze skierowań wystawionych przez lekarzy pierwszego kontaktu lub własnych uprawnień.
 • Do świadczeń pielęgniarskich wchodzą: wykonywanie zastrzyków, zmiany opatrunków, podłączanie kroplówek, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, wystawianie recept na niektóre leki (zgodnie z uprawnieniami), udzielanie wszelkich porad w zakresie choroby.
 • Pielęgniarki mogą także udzielać porad edukacyjnych.
 • Położna POZ świadczy pomoc w zakresie opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej nad kobietami w każdym okresie ich życia. Obejmuje ona: edukację na temat planowania rodziny, opiekę w trakcie ciąży, porodu i połogu (nad kobietą, noworodkiem jak i niemowlęciem), opiekę w przypadku chorób ginekologicznych oraz podejmowanie działań, które pomogą we wczesnym wykryciu i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Przychodnia NFZ to każda placówka, którą wiążę z NFZ podpisany kontrakt. Takie przychodnie powinny przyjmować pacjentów codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-18:00.

W godzinach od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy przysługuje nam możliwość skorzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informacja o dostępnych miejscach, gdzie taką pomoc można otrzymać, powinna być udostępniona w widocznym miejscu w placówce, w której mamy wybranego lekarza poz.

Dodatkowo, takie informacje można znaleźć na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możliwe jest w zakresie: pomocy doraźnej ambulatoryjnej lub w domu pacjenta (należy pamiętać, że tylko wyłącznie w przypadku zachorowań a nie w sytuacjach, gdy zagrożone jest zdrowie i życie), pomocy pielęgniarskiej w zakresie świadczeń zleconych przez lekarza, pomocy pielęgniarskiej w zakresie świadczeń zleconych przez lekarzy a wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i w domu chorego).

 • W pierwszej kolejności należy złożyć deklarację dotyczącą lekarza, pielęgniarki i położnej. Można zrobić to bezpośrednio w przychodni bądź, gdy pacjent posiada konto, online poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
 • Gdy deklarację złożymy osobiście, a placówka sprawozda nasz wybór do NFZ, dane znajdą się na naszym IKP.
 • Od momentu złożenia deklaracji lekarz rodzinny jest do naszej dyspozycji.
 • Ważna informacja – każdy ubezpieczony pacjent ma prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej, dwa razy w ciągu roku. Jest to całkowicie bezpłatne.
 • Na wizytę w placówce świadczącej usługi podstawowej opieki zdrowotnej, każdy pacjent może zapisać się na kilka sposobów: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną.
 • Przychodnie zobowiązane są do rejestracji pacjentów w dowolnie wybranej przez nich formie.

Nie ma obowiązku wyboru placówki medycznej najbliżej miejsca zamieszkania, ponieważ nie istnieje rejonizacja. Mamy pełną swobodę w wyborze – możemy wybrać przychodnię najbliżej naszego miejsca pracy, jeśli tak jest wygodniej.

Ostatnia pandemia zmieniła podejście do opieki zdrowotnej i w dużej części przeniosła się do internetu. Co to oznacza? Wiele placówek świadczy usługi telemedycyny czy też wizyt online. Wiele z nich ma podpisane umowy z NFZ.

Jeśli Twój stan nie pozwala Ci na wyjście z domu, skorzystaj z opcji wizyty zdalnej. Na takiej wizycie lekarz może w miarę możliwości postawić diagnozę, wystawić odpowiednią receptę, zwolnienie lub wystawić skierowania na dalsze badania.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 13.06.2023
 • lekarzpoz
 • poradnik
 • poz
 • przychodnianfz
 • przychodniapoz