Ubezpieczenie NFZ studenta i doktoranta

Studenci oraz doktoranci, którzy chcą mieć prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, muszą zadbać o formalności, które pozwolą na posiadanie potwierdzonego prawa do świadczeń.

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub też być do niego zgłoszonym. Zgłoszenia takiego może dokonać np. rodzic lub uczelnia. Student powinien więc zadbać o formalności, aby potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych.

Student, nie mający własnego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Może to zrobić rodzic lub współmałżonek rodzica. Jeśli oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, studenta mogą zgłosić do ubezpieczenia także dziadkowie.

Student, jako członek rodziny, może być ubezpieczony do ukończenia 26. roku życia.

Jeśli student nie ma własnego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, uczelnia powinna go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Student, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, powinien poinformować o tym fakcie uczelnię, ponieważ zgłoszenie do ubezpieczenia odbywa się na jego wniosek.

Studentowi, podobnie jak każdej innej osobie, może przysługiwać własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. w ramach umowy o pracę. Wówczas do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go pracodawca. Nie dotyczy to jednak umów zlecenia dla studentów do 26. roku życia. Student prowadzący swoją działalność gospodarczą, sam dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 • Student, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, może zostać zgłoszony jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek,
 • Student, z przyznanym prawem do renty, jest ubezpieczony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Student po zawarciu związku małżeńskiego może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka, o ile ten posiada ubezpieczenie.

Studenci pracujący tylko w okresie wakacji w ramach umowy o pracę, na krótko uzyskują własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Są wyrejestrowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczenia po wcześniejszym zgłoszeniu, np. przez rodziców czy dziadków. Po zakończeniu umowy o pracę pracodawca wyrejestruje studenta z ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy powinien on przypomnieć rodzicom lub dziadkom o ponownym zgłoszeniu go jako członka rodziny po zakończeniu pracy. W przeciwnym razie student będzie nieubezpieczony, a to może mieć konsekwencje związane z koniecznością opłaty za świadczone usługi medyczne.

Również w momencie, gdy to rodzice studenta zmieniają miejsce pracy, powinni zgłosić od nowa członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego u kolejnego pracodawcy.

Student, po przeprowadzce do miejsca studiów, powinien jak najszybciej złożyć deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Druk deklaracji wyboru można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jest, jeśli chodzi o wybór pielęgniarki POZ. Studentki, natomiast, mogą również na takich samych zasadach wybrać położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Online można to zrobić poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej możliwa jest nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym bezpłatnie. Warto o tym pamiętać, jeśli student np. przebywa dłuższy okres w swojej miejscowości rodzinnej.
W przypadku, gdy student po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do wniesienia na rachunek oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia opłaty w stosownej wysokości.

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygasa, gdy:

 • ustaje tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego osoby zgłaszającej studenta,
 • student między 18. a 26. rokiem życia nie kontynuuje nauki,
 • student ukończył 26 lat,
 • student został skreślony z listy studentów,
 • student uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. został zatrudniony na umowę o pracę, otworzył działalność gospodarczą i uzyskał własne ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje jeszcze przez 4 miesiące.

Doktorantów, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, na ich pisemny wniosek do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza uczelnia. Odprowadza za nich także składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za doktorantów i studentów, kiedy przedstawią oni właściwe oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy w szczególności osób, które ukończyły 26. rok życia.

Studenci obcokrajowcy, spoza Unii Europejskiej, ubezpieczają się w Polsce zawierając umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Sami opłacają comiesięczną składkę zdrowotną, chyba że posiadają Kartę Polaka albo zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wówczas obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów spoczywa na uczelni, na której się uczą.

Osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem powinna złożyć w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest przedstawienie dokumentów:

 • paszportu razem z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce, tj. wizą, kartą pobytu,
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta, np. legitymacji studenckiej lub zaświadczenia z uczelni,
 • zgody od rodziców na podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy jest to osoba niepełnoletnia.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem zapisanym w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wygasa, natomiast, z dniem rozwiązania tej umowy lub też po upływie miesiąca nieprzerwanego braku płatności składek. Studenci i doktoranci są zwolnieni z opłat dodatkowych związanych z podpisaniem umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Opłacają jedynie należną składkę.

Informacje o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu można sprawdzić, logując się na Internetowe Konto Pacjenta. Do procesu logowania potrzebny będzie profil zaufany albo dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tj. e-dowód.

Jak zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta 

Studenci udający się do innego państwa członkowskiego UE/EFTA, żeby tam studiować, powinny mieć ze sobą Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • ubezpieczenie doktoranta
 • ubezpieczenie studenta