Jakie informacje zawiera typowa dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to zbiór informacji o stanie zdrowia pacjenta, przebiegu leczenia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz oceny jakości w zakresie ochrony zdrowia. Do prowadzenia dokumentacji medycznej zobowiązane są wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Akty prawne określające co powinna zawierać dokumentacja medyczna to:

 • Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Typowa dokumentacja medyczna zawiera następujące dane osobowe pacjenta:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Płeć

Dodatkowo dokumentacja medyczna powinna zawierać informacje o miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • Nazwa podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • Adres podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej udzielających świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna zawiera szereg danych medycznych, w tym:

 • Wywiad lekarski
 • Badanie fizykalne
 • Wyniki badań diagnostycznych
 • Rozpoznanie
 • Zalecenia lekarskie
 • Informacje o przebiegu leczenia
 • Informacje o hospitalizacji
 • Informacje o zabiegach operacyjnych
 • Informacje o stosowanych lekach

Dokumentacja medyczna może być udostępniana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub innej osobie upoważnionej przez pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić w formie:

 • Wypisu
 • Odpisu
 • Kopii
 • Na Informatycznym Nośniku Danych

Dokumentację medyczną udostępnia się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych lub w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jednak z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych.

Dokumentacja medyczna może być również udostępniana innym podmiotom, w tym:

 • Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych
 • Organom samorządu zawodów medycznych
 • Organom władzy publicznej
 • Rejestry usług medycznych

Ważne! Dokumentacja medyczna może być udostępniana innym podmiotom tylko w ściśle określonych przypadkach i na podstawie przepisów prawa. Prawo daje różnym podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub robienia zdjęć dokumentacji medycznej, uzyskiwania jej wypisów – np. prokuraturze w sprawach karnych. Dokumentacja medyczna może być więc udostępniona na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje:

 • Pacjent ma prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej oraz do żądania jej kopii.
 • Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przez okres 20 lat.
 • W przypadku zgonu pacjenta dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 30 lat.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 02.04.2024
 • co-zawiera-dokumentacja-medyczna
 • dokumentacja-medyczna
 • opisy-konsultacji
 • recepty
 • skierowania-na-badania
 • wyniki-badań
 • zaświadczenia-lekarskie