ZUS ZLA

Podpowiadamy, czym jest e-ZLA, kto i w jakich sytuacjach może je dostać oraz gdzie możesz mieć wgląd we wszystkie wystawione zaświadczenia lekarskie.

Tutaj masz możliwość uzyskania zwolnienia online.

Od 1 stycznia 2016 roku pacjenci mogą otrzymywać elektroniczne zwolnienia lekarskie, które noszą nazwę e-ZLA. Natomiast tylko do końca listopada 2018 r. mogły być wystawiane zwolnienia wypisywane ręcznie na papierowym formularzu nazywanym ZUS ZLA.

Obecnie, zaczynając od 1 grudnia 2018 r. lekarze specjaliści wystawiają pacjentom wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Wydruk zwolnienia dostępny jest na życzenie pacjenta, czyli ubezpieczonego, w momencie, gdy nie ma on swojego profilu na PUE lub gdy pracodawca, będący płatnikiem składek, nie ma aktywnego profilu na PUE ZUS. W takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy wydruk e-ZLA.

Lekarze specjaliści przekazują zaświadczenie lekarskie e-ZLA drogą elektroniczną do ZUS. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia e-ZLA pracodawcy na jego profilu na PUE ZUS. Nie podaje jednak numeru statystycznego choroby. Informację o zwolnieniu lekarskim uzyskuje również pracownik – może ją zobaczyć na swoim profilu ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

E-ZLA to zwolnienie w formie elektronicznej. Może je wystawić lekarz rodzinny, internista, pediatra, ale także lekarze innych specjalizacji oraz asystenci medyczni.

Otrzymuje je pacjent po stwierdzeniu przez lekarza niezdolności do wykonywania pracy w wyniku choroby lub z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny. E-ZLA automatycznie trafia także do pracodawcy oraz ZUS.

Jednorazowo e-ZLA wystawiane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, termin może być jednak przedłużany decyzją lekarza. Ubezpieczony, czyli pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie oraz regularnie płacący składki na ubezpieczenie chorobowe otrzymuje w tym czasie wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, a następnie zasiłek chorobowy, który wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wystawianie e-ZLA, czyli zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej, zajmuje mniej czasu niż wypisanie papierowego zaświadczenia lekarskiego. Dostęp do danych pacjenta, czyli ubezpieczonego, jego pracodawcy, który jest płatnikiem składek, ale także członków rodziny – jeśli zwolnienie dotyczy opieki nad nimi, jest automatyczne. Wystarczy wpisać numer PESEL pacjenta, aby pozostałe dane identyfikacyjne zostały uzupełnione przez system. Lekarz może wystawić e-ZLA nie tylko na swoim komputerze w gabinecie, ale także przez urządzenia mobilne, potrzebuje jedynie dostępu do internetu. Przydaje się to m.in. podczas wizyty domowej oraz teleporady, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga wystawienia e-ZLA, lekarz może je wystawić zdalnie.

Co ważne, system od razu weryfikuje daty poprzednich i obowiązujących zaświadczeń lekarskich oraz podpowiada kod literowy oraz numer statystyczny choroby. Gdy całość informacji zostanie uzupełniona, wystawione przez lekarza lub asystenta medycznego e-ZLA przekazane jest do ZUS automatycznie.

E-ZLA, e-zwolnienie lekarskie i e-zaświadczenie lekarskie to różne nazwy tego samego dokumentu, który wystawia lekarz pacjentowi, czyli pracownikowi niezdolnemu do pracy i regularnie opłacającemu składki na ubezpieczenie chorobowe. Zaświadczenie lekarskie upoważnia do wypłacania zasiłku chorobowego w czasie choroby.

Do otrzymania zaświadczenia lekarskiego upoważniony jest pacjent będący pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie oraz regularnie płacący składki na ubezpieczenie chorobowe.

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA potwierdza jego niezdolność do wykonywania pracy w okresie wskazanym przez lekarza oraz obliguje pracodawcę do wypłacenia wynagrodzenia chorobowego, a następnie ZUS do wypłaty zasiłku chorobowego.

Co ważne, lekarz może także wystawić zaświadczenie lekarskie z tytułu niezdolności do wykonywania pracy z powodu opieki nad chorym dzieckiem lub osobą starszą z rodziny. Na czas obowiązywania zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Wgląd do zaświadczenia lekarskiego e-ZLA ma pacjent (ubezpieczony) posiadający swój profil na PUE.

Możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarze specjaliści przyjmujący na wizyty w przychodni NFZ, ale także prywatnie oraz asystenci medyczni.

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego możliwe jest na wizycie stacjonarnej w gabinecie, podczas konsultacji w domu pacjenta, a także na teleporadzie przez telefon lub czat.

Gdy podczas wizyty lekarskiej w gabinecie lub u pacjenta w domu wystawienie e-ZLA nie jest możliwe z powodu braku połączenia internetowego, lekarz może wypisać zaświadczenie na formularzu wcześniej wydrukowanym z systemu. W takiej sytuacji wszystkie dane i informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia lekarskiego musi przekazać lekarzowi pacjent. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy spoczywa na pacjencie, czyli ubezpieczonym, nawet gdy ma on aktywny profil na PUE ZUS.

Po wypisaniu zaświadczenia lekarskiego na formularzu drukowanym lekarz musi wprowadzić je do systemu oraz przekazać w formie dokumentu elektronicznego do ZUS w ciągu 3 dni roboczych.

Gdyby okazało się, że do zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu wkradł się błąd, to lekarz przekaże nowy wydruk oraz prześle informację o stwierdzeniu nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego do ZUS.

E-ZLA wystawione przez lekarza lub asystenta medycznego stwierdza czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny i jest podstawą do wypłaty zasiłku.

Zasiłek chorobowy wypłaca pracownikowi pracodawca przez pierwsze 33 dni trwania zwolnienia, a gdy pracownik ma powyżej 50 lat to przez pierwsze 14 dni. Jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS, to nie musisz wnioskować o zasiłek. Drogą elektroniczną otrzyma on e-ZLA, które jest dokumentem wystarczającym do wypłacenia zasiłku.

Po upływie 33 dni płatnik składek kończy wypłaty zasiłku, a obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby uruchomić płatność, potrzebny jest wniosek o zasiłek, który w imieniu pracownika składa w ZUS pracodawca.

Natomiast, gdy pracodawca nie posiada profilu na PUE, pracownik musi mu przekazać wydruk e-ZLA i na tej podstawie wypłaci on zasiłek. Jeżeli obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to pracodawca po otrzymaniu wydruku e-ZLA, wystawia zaświadczenie płatnika składek Z-3 i przekazuje je do ZUS.

Lekarz wystawiając pacjentowi e-ZLA w formie elektronicznej automatycznie przesyła także informację do ZUS oraz do płatnika składek, czyli pracodawcy. Pracownik, który jest ubezpieczonym, może sprawdzić wszystkie wystawione zaświadczenia na profilu na PUE ZUS.

Swoje zaświadczenia lekarskie e-ZLA sprawdzisz na profilu na PUE ZUS lub na IKP, czyli Internetowym Koncie Pacjenta.

Aby założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), trzeba wejść na stronę internetową ZUS oraz wybrać sposób i metodę rejestracji. Konto w PUE można założyć bez wychodzenia z domu mając profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub konto w banku. Posiadając aktywny profil w PUE, masz wgląd w wystawione zaświadczenia e-ZLA oraz w wypłacane wysokości świadczeń.

Podobnie jest w przypadku rejestracji w Internetowym Koncie Pacjenta, czyli IKP – wystarczy użyć profilu zaufanego, e-dowodu lub konta internetowego w banku. Aktywne konto pozwala m.in. na podgląd otrzymanych recept, skierowań czy wszystkich e-ZLA.

Jak czytamy na stronie internetowej ZUS, pracodawcy mogą przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Każdy pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, może skontrolować pracowników na zwolnieniach lekarskich, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, może wystąpić o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom.

Pracodawca może kontrolę przeprowadzić osobiście, ale także zlecić ją np. innemu pracownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu.

Aby zweryfikować czy zwolnienie od pracy z powodu choroby, jest prawidłowo wykorzystywane, pracodawca ustala czy w tym czasie pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej lub czy nie wykorzystuje e-ZLA w sposób niezgodny z jego celem.

Natomiast, gdy powodem wystawienia zaświadczenia lekarskiego była konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, pracodawca dodatkowo musi ustalić, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogą opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat).

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 18.09.2023
  • e-zla
  • e-zwolnienie
  • IKP
  • L4
  • PUE-ZUS
  • zaświadczenie-lekarskie
  • zus-zla
  • zwolnienie-lekarskie
  • zwolnienie-lekarskie-online