Zwolnienie lekarskie na dziecko

chore dziecko w domu

Komu przysługuje L4 na chore dziecko? Zwolnienie lekarskie na chore na dziecko mogą wykorzystać matka i ojciec dziecka, nie mogą jednak sprawować tej opieki równocześnie. Dodatkowo, aby uzyskać świadczenie opiekuńcze, w czasie opieki nad dzieckiem, rodzic musi być objęty mocą ubezpieczenia chorobowego.

.

Jeżeli w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika jego dziecko zachoruje, może on wziąć zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Jednak urlop nie będzie przerywany z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

Prawo do zasiłku na chore dziecko mają na równi matka i ojciec dziecka. Zasiłek opiekuńczy rodzic będzie mógł otrzymać pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, nie obowiązuje tu okres wyczekiwania jak w przypadku zasiłku chorobowego. Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego na opiekę nad chorym dzieckiem poniżej 14 lat wynosi 60 dni w roku. Prawo do zasiłków ustalane są oraz wypłacane przez płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe.

Rodzic jednego dziecka może być maksymalnie 60 dni w roku na zwolnieniu na chore dziecko. Limit ten jest wspólny dla obojga rodziców i nie dotyczy liczby posiadanych dzieci. W przypadku dziecka powyżej 14 lat, wówczas sprawowanie opieki wynosi maksymalnie przez 14 dni w roku.

Osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% podstawy wymiaru zasiłku. Równa się to zazwyczaj 80% wynagrodzenia pracownika. Wysokość zasiłku wyliczana jest przez płatnika składek lub przez ZUS.

W wypadku choroby dziecka lub innego członka rodziny mamy prawo do zwolnienia i zasiłku opiekuńczego, aby zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem był wypłacony konieczny jest wniosek pracownika. Wniosek do wypłaty zasiłku opiekuńczego składamy na formularzu ZUS Z-15, zaświadczenie płatnika składek , dane dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka oraz zaświadczenie lekarskie wystawione w systemie. Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale jest jeszcze niepełnoletnie, mogą pobierać zasiłek opiekuńczy przez 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Pracownikowi, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W celu skorzystania z tego uprawnienia, pracownik nie musi wykazywać pracodawcy jakichkolwiek powodów, które miałby uzasadniać konieczność opieki w danym dniu. 

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 15.04.2024
  • #choredziecko
  • #l4
  • #opieka
  • #zasiłek